Zima na Radničnom námestí

Január 2006 / Prečítané 2533 krát
zima 2006

Ako ďalej s MHD?

Mestský úrad / Január 2006 / Prečítané 3099 krát
Po decembrovom nečakanom zrušení Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Pezinku, ale aj v iných mestách nášho kraja sa vedenie mesta pokúsilo napraviť tento stav, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom nového vedenia SAD Bratislava.

Matej Kunert vodný lyžiar roka

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2533 krát
Zväz vodného lyžovania v Bratislave vyhlásil 18-ročného Pezinčana Mateja KUNERTA (AŠK Inter Bratislava) za najlepšieho vodného lyžiara roka 2005 v Slovenskej republike. M. Kunert štartoval prvý rok v mužskej kategórii. Minuloročnú sezónu považuje za najúspešnejšiu, najviac si cení výsledky z Majstrovstiev Európy v Lubline v Poľsku, kde v družstvách skončili tretí a medzi jednotlivcami na 4. mieste.

Vyjde pokus o rekord?

Január 2006 / Prečítané 2134 krát
V dňoch 3. a 4. februára sa uskutoční v Mestskej plavárni na Komenského ulici pokus o vytvorenie slovenského rekordu v štafetovom plávaní v časovom limite 24 hodín. Rekord bude úspešný, ak sa plávanie po celý čas nepreruší.

Primátor u prezidenta Českej republiky

redakcia / Január 2006 / Prečítané 2139 krát
Prezident Českej republiky Václav Klaus pozval na koncert na Pražskom hrade aj zástupcov politických, kultúrnych a podnikateľských kruhov zo Slovenska. Koncert sa uskutočnil 19. januára a medzi dvoma desiatkami Slovákov na čele s veľvyslancom SR Ladislavom Ballekom bol aj primátor Pezinka Oliver Solga s manželkou.

Na propagáciu mesta

Ing. Eva Lupová / Január 2006 / Prečítané 2125 krát
Na prelome rokov 2005/2006 ponuku prospektov nášho mesta obohatili dva propagačné materiály: Kalendár kulinárskych podujatí Pezinok – Neusiedl am See a Kulinárske chodníčky Pezinok – Neusiedl am See. Obe tlačoviny boli vydané vďaka grantu z prostriedkov Európskej únie. Sú vytlačené v spoločnej slovensko-nemeckej verzii. Záujemcovia ich môžu získať bezplatne v Informačnom centre v Pezinku, Radničné nám. 9.

Rozprávanie o Pezinku

pp / Január 2006 / Prečítané 2202 krát
Vo februári začína Mestské múzeum s cyklom posedení milovníkov histórie nášho mesta pod názvom Pezinky. Zámerom našich stretnutí je aj prostredníctvom spomienok pamätníkov predstaviť rôzne doby a podoby Pezinka – priblížiť Pezinok v 40-tych, 50-tych, 60-tych ,...rokoch minulého storočia, Pezinok divadelný, športový, urbanistický.

Poliklinika bude asi eseročkou

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2564 krát
Ako sme už informovali od 1. januára 2006 prešla Poliklinika do majetku Mesta Pezinka. Týmto dňom bolo jedenásť pracovníkov Polikliniky zaradených do štruktúry Mesta a stali sa jeho zamestnancami.

Január v znamení výstav

Ing. Eva Lupová / Január 2006 / Prečítané 2115 krát
Brno, Viedeň a Bratislava – poskytli v prvom mesiaci tohto roku priestor na prezentáciu Pezinka ako cieľa cestovného ruchu. Druhé najväčšie mesto v Česku bolo 15. – 19. januára hostiteľom medzinárodného veľtrhu GO a jeho sprievodného podujatia Regiontour, v rámci ktorého sa predstavil Pezinok prostredníctvom expozícií partnerského mesta Mladá Boleslav a Bratislavského samosprávneho kraja.

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2107 krát
Podľa schváleného plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku bude v roku 2006 najvyšší orgán miestnej samosprávy zasadať v týchto termínoch: 10. februára, 31. marca, 12. mája, 14. júna (slávnostné zasadnutie – udeľovanie mestských ocenení), 30. júna, 22. septembra, 10. novembra. V prípade potreby môže primátor mesta zvolať mimoriadne zasadnutie. Riadne zasadnutia MsZ sa konajú vždy v piatok o 8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7, na I. poschodí.

Miestne dane v roku 2006

Ing. Jana Pešková / Január 2006 / Prečítané 2189 krát
Je tu nový rok a s ním opäť daňové povinnosti. Do 31. januára 2006 daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti sú povinní podať len tí daňovníci, ktorí v priebehu roku 2005 zaznamenali akúkoľvek zmenu. Pod zmenou rozumieme nadobudnutie, odpredaj alebo darovanie nehnuteľnosti.

Mestské zastupiteľstvo vo februári

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2199 krát
Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 10. februára. Poslanci budú prerokúvať vyhodnotenie činnosti komisií MsZ, vyhodnotenie a stratégiu cestovného ruchu, vyhodnotenie a úlohy Komunikačnej stratégie, správu o vybavovaní sťažností, informácie o majetku mesta, upresnenie investičných akcií na rok 2006, návrh na vytvorenie Mestského zdravotného strediska a iné.

POSLANECKÝ DEŇ

Ing. Eva Lupová / Január 2006 / Prečítané 2132 krát
Druhý poslanecký deň v roku 2006 sa uskutoční v stredu 1. februára od 16. do 18. hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života v meste, či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samosprávy.

Fotografická súťaž

ej / Január 2006 / Prečítané 2143 krát
Stredisko environmentálnej výchovy Harmónia – Modra v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlasujú fotografickú súťaž pod názvom ENVIROFOTO, určenú žiakom a študentom základných škôl, špeciálnych základných škôl a stredných škôl Malokarpatského regiónu.

MESTO PEZINOK

Január 2006 / Prečítané 2272 krát
v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme hľadá PRÁVNIKA Požiadavky: l ukončené vysokoškolské vzdelanie – právnicka fakulta (vhodné aj pre absolventa) l práca s PC

Výberové konanie

Mestský úrad / Január 2006 / Prečítané 2200 krát
Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na spracovanie návrhu grafiky a výrobu brožúry Receptár gastronomických špecialít regiónov Pezinok a Neusiedl am See v rámci projektu Aj partnerstvo ide cez žalúdok. Uzávierka ponúk je do 3. 2. 2006. Záujemcovia o túto súťažnú ponuku sa majú možnosť obrátiť na Martinu Kotlárovú, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, odd. vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: projekty@msupezinok.sk .

Lavičky do parku

Zuzana Frnová / Január 2006 / Prečítané 2716 krát
Na základe záujmu Mesta Pezinka o revitalizáciu Zámockého parku urobila REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia prvý krok k realizácii tohto dlhodobého zámeru. Vďaka finančnému grantu, ktorý získala z programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť spoločnosti Baumit a Centra pre filantropiu bolo vyrobených prvých šesť lavičiek, ktoré v parku osadia na jar budúceho roku.

V meste vysadili tisíc stromov

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2105 krát
V intraviláne Pezinka vysadili vlani v novembri a decembri tisíc stromov. Táto rozsiahla akcia sa uskutočnila v 21 lokalitách na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Finančne náročná akcia Novovysadené stromy na sídlisku Za hradbaminestála mesto nič, financovali ju Železnice Slovenskej republiky.

Pomohli rodinám v núdzi

Anna Satinová / Január 2006 / Prečítané 2130 krát
Funkcionári Mesta Pezinka a poslanci Mestského zastupiteľstva sa na svojom decembrovom zasadnutí rozhodli venovať finančnú sumu zo svojich odmien pre rodiny v hmotnej núdzi a neúplné rodiny s deťmi k vianočným sviatkom. Sociálne oddelenie Mestského úradu vytypovalo 43 rodín, ktorým rozdelili 39 tisíc korún. Týmto spôsobom sa primátor a poslanci rozhodli zmierniť zlú finančnú situáciu sociálne slabších rodín. Zástupcovia rodín pri preberaní finančnej sumy vyjadrili vďaku za toto milé vianočné prekvapenie.

Nezabudnite na oznamovaciu povinnosť

Ing. Oľga Moťovská / Január 2006 / Prečítané 2117 krát
Mestský úrad v Pezinku upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú tzv. malý zdroj znečisťovania ovzdušia (pri kotolniach príkon kotlov do 300 kW), aby v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia splnili oznamovaciu povinnosť na MsÚ, Radničné nám. 7, Pezinok v termíne do 15. februára 2006. Podrobnosti týkajúce sa oznamovania a spoplatnenia za MZZO sú uvedené na stránke Mesta (www.pezinok.sk), nariadenie č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Župan a poslanci BSK zložili sľub

dg, mo / Január 2006 / Prečítané 2122 krát
BRATISLAVA – V pondelok 9. januára sa uskutočnilo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostné zasadnutie Bratislavského samosprávneho kraja.

Žiadosti o príspevky na rok 2006

Ing. A. Gusejnová / Január 2006 / Prečítané 2150 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu kultúry a pomoci Mesta Pezinka na rok 2006, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2006. Žiadosti sa prijímajú len na účely uvedené v § 7 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov. Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré bude k dispozícii od 3. 1. 2006 v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na stránke www.pezinok.sk .

Stĺpek po našem

strýco Lajo / Január 2006 / Prečítané 2264 krát
Drahý moji, vitajte v témtok novém roku a bucte šeci zdravý, spokojný a veselý. Šak uznajte samy, čo uš by mal nemocný človek s teho, keby bol smutný a nespokojný? Jako vačine z vás mi koncem roka začali chodzit šelijaké péefky a novoročné vinše.

Peniaze zo zbierky použijú na pomôcky

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2223 krát
Slávnostné odovzdanie peňazí z verejnej zbierky s názvom Pomôžte si sami sa uskutočnilo 9. januára v Špeciálnej základnej škole v Pezinku na Komenského ul. Riaditeľ školy Ladislav Vyberal prevzal od organizátorov zbierky zo spoločnosti TESCO a Slovenskej humanitnej rady symbolický šek na sumu 138 665 Sk. Tieto peniaze sa vyzbierali v pezinskom hypermarkete Tesco v závere minulého roka od dobrovoľných darcov z radov zákazníkov.

Je vaše dieťa nadané?

Mgr. Ingrid Jurčová / Január 2006 / Prečítané 2214 krát
U detí sa prejavujú rôzne formy nadania, ktoré sú často spojené s mimoriadnymi schopnosťami. Takto nadané deti majú možnosť rozvíjať sa v ĽŠU, športových kluboch. Je málo vzdelávacích inštitúcií, ktoré umožňujú mimoriadne nadaným deťom vzdelávať sa adekvátne ich schopnostiam a nadaniu. Pozornosť v našich školách sa venuje skôr deťom s rôznymi poruchami učenia, či správania.

Počítačové učebne sú k dispozícii širokej verejnosti

Tatiana Sroková / Január 2006 / Prečítané 2323 krát
Už dva roky poskytuje Základná škola na Kupeckého ulici v Pezinku svoje počítačové učebne a rýchle pripojenie na internet širokej verejnosti. Obľúbený internetový klub môžete naďalej navštevovať každý pondelok, stredu a piatok od 14.00 do 18.00 hod.

List čitateľky: Dobré sa človeku vždy vráti

Oľga Ďurčanská / Január 2006 / Prečítané 2100 krát
Často sa stáva, že človek odchádza zo svojho rodného mesta. V mladosti sa vracia doň – domov k rodičom, vo vyššom veku, žiaľ, tiež k rodičom, nie však už domov, ale na cintorín.

FAJČIARI OTRAVUJÚ OVZDUŠIE

mm / Január 2006 / Prečítané 2409 krát
Prekvapuje ma, že v čase vzrastajúcej osvety a tvorby nových nariadení a zákonov na ochranu zdravia všeobecne a nafajčiarov, v novom obchodnom centre Plus je to, zdá sa, úplne naopak. Prakticky vo všetkých otvorených a polootvorených prevádzkach podávajúcich kávu sa fajčí.

Knihy deťom pod vianočný stromček

Revia / Január 2006 / Prečítané 2223 krát
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, zrealizovala v predvianočnom období v partnerstve so sociálnym oddelením Mesta Pezinka a Kníhkupectvom Modul v Pezinku nový projekt s názvom Otvor srdce, daruj knihu. Radi by sme sa poďakovali všetkým anonymným darcom, ktorí zakúpili označenú detskú knihu a pomohli tak splniť vianočné knižné želania detí zo sociálne slabších rodín. Spolu sa predalo 59 kníh v sume 12276 Sk. V mene všetkých obdarovaných detí ešte raz ďakujeme!

Letom svetom – Jarný denný tábor

Centrum voľného času / Január 2006 / Prečítané 2117 krát
Centrum voľného času pozýva všetky deti, ktoré sa cez jarné prázdniny nechcú nudiť na jarný denný tábor Letom svetom od 20. do 24. 2. 2006 pre deti školského veku so zaujímavým a veselým programom. Cena je 700 Sk a zahŕňa štyri obedy, poistenie, dopravu, materiál a vstupné. Prihlasovať sa môžete priamo v CVČ do 17. 2. 2006 denne od 7.30 do 18.00 hod.

Oprava

pp / Január 2006 / Prečítané 2110 krát
V minulom čísle Pezinčana, v tematickej prílohe Čo Pezinčan to mestský sprievodca došlo nedopatrením k chybnej identifikácii sôch vo farskej záhrade resp. pred kláštorným kostolom. Vo farskej záhrade sa nachádza socha Jána Nepomuckého a pred kláštorným kostolom je umiestnená socha Antona Paduánskeho.

V konfrontácii obstáli len niektorí

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2286 krát
V minulom čísle sme písali o projekte Aj partnerstvo ide cez žalúdok, v rámci ktorého sa uskutočnili testovacie exkurzie zástupcov pezinských reštauračných zariadení v rakúskom partnerskom meste Neusiedl am See a gastronómov z Neusiedl am See v Pezinku.

Život plný hudby

redakcia / Január 2006 / Prečítané 2137 krát
Vydavateľstvo Mladé letá vydalo knihu o živote hudobného skladateľa a pezinského rodáka Eugena Suchoňa. Túto krásnu knihu napísala Suchoňova dcéra Danica Štilichová-Suchoňová a nazvala ju Život plný hudby, s podtitulom Hudobný skladateľ Eugen Suchoň 1908 – 1993 v spomienkach.

Názory mladých ľudí na Vinobranie

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1946 krát
Aj keď už pomaly začínajú prípravy Vinobrania 2006, vrátime sa ešte k tomu vlaňajšiemu. Vyberáme z názorov mladých ľudí, ktoré vzišli z prieskumu, ktorý organizoval Študentský parlament v Pezinku. Zapojilo sa doň 209 žiakov a študentov pezinských základných a stredných škôl.

NOVÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 3463 krát
Koncom minulého roka ukončila v našom meste svoju činnosť rýchla zdravotná záchranná služba IRS so sídlom na pezinskej Poliklinike. Od 1. januára túto službu v Pezinku i okrese poskytuje už nová spoločnosť – Life Star Emergency (LSE), ktorá sídli v prenajatých priestoroch na Kollárovej ulici. K dispozícii má jedno sanitné vozidlo so záchranármi, zatiaľ bez lekára. Rýchlu záchrannú službu volajte na tel. číslo 155.

Podporili vzdelávacie programy

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1950 krát
Konto Orange podporilo na Slovensku prostredníctvom dvoch grantových programov Škola pre budúcnosť a Dajte škole zelenú 136 projektov v celkovej sume 3,7 mil. Sk. Realizácia projektov má prispieť k zlepšeniu systému vzdelávania na základných školách alebo pomôcť stredoškolákom v ich snahe ochrániť životné prostredie a bojovať tak proti ľudskej ľahostajnosti.

Na bielenisku oslavovali výročie

mm / Január 2006 / Prečítané 2708 krát
Každé významné výročie treba osláviť. Dôvodom na oslavy bolo aj 15. výročie založenia školy Na bielenisku. Až do 9. decembra žiaci i učitelia usilovne pracovali na zostavovaní kultúrneho programu a potom dostali riaditeľské voľno a zaplnili sálu Domu kultúry.

Malá škola – veľké aktivity

Božena Števová / Január 2006 / Prečítané 2125 krát
Základná škola na Holubyho ulici v Pezinku je malou školou s 280 žiakmi. Vyvíja však aktivity v rozmanitej činnosti. Začiatkom školského roka žiaci dostali vzdelávacie poukazy.

Zápis žiakov do 1. ročníka

Mgr. Oliver Solga / Január 2006 / Prečítané 2090 krát
Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.

Pozerajte sa na svet vnímavejšie, Putovanie po Európe v Kultúrnom centre Pezinok

Veronika Hanuliaková / Január 2006 / Prečítané 2097 krát
Na mape modrej planéty hádam ani nenájdeme miesto s rovnakou rozlohou a takým množstvom prírodných či kultúrnych rozmanitostí, ako je práve Európa. Náš fascinujúci starý kontinent sa po exotických zastávkach na iných svetadieloch stane lajtmotívom tohtoročného, v poradí už piateho, Etnofestivalu, ktorý neodmysliteľne patrí do kalendára podujatí Občianskeho združenia P.R.D.

Stretnutie s poetkou, publicistkou a fotografkou

Margita Čukanová / Január 2006 / Prečítané 2769 krát
... a ešte raz začínať nemožno strácať čas suché lístie sa nerozzelená slepému nedáš svetlo ľahostajný nezloží pieseň nepoznané nezabudneš.

Zapojte sa do literárnej súťaže

Ing. Eva Lupová / Január 2006 / Prečítané 2175 krát
Ako sme uviedli v minulom čísle Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlásilo XIV. ročník literárnej súťaže O cenu primátora Pezinka. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných škôl a študenti stredných škôl na území mesta alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko.

Zomrel D. Hergott

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 6568 krát
V skorých ranných hodinách 16. januára zomrel vo veku 46 rokov spevák, bubeník, zabávač a textár skupiny Senzus Dušan Hergott. V kapele, ktorá absolvovala desiatky úspešných vystúpení v domácich televíziách, pôsobil takmer tridsať rokov. Počas tohto obdobia nahral 30 albumov a štyri vlastné CD.

Vďaka za starostlivosť

Ivan Goljer / Január 2006 / Prečítané 2160 krát
Jeseň života je tvrdá realita, život sa s nikým nemazná. Človek sa dožije vyššieho veku, ale s tým sú spojené starosti, ako ďalej. Lekár určí diagnózu: staroba, a s ňou prichádzajú tiež problémy – nevládnosť, skleróza, orientácia a veľakrát i odkázanosť na pomoc druhých. Žijeme v uponáhľanom svete.

Činnosť hasičov v uplynulom roku

em / Január 2006 / Prečítané 2046 krát
V roku 2005 vykonali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru z hasičskej stanice v Pezinku 344 výjazdov, z toho 128 k požiarom, 180 k technickým zásahom, 66 k dopravným nehodám, 16 k ekologickým zásahom. Štyrikrát sa zúčastnili na cvičení okresného riaditeľstva a 16 výjazdov bolo planým poplachom.

Čo nového v Mladej Boleslavi?

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1896 krát
l Mladá Boleslav má od 8. decembra 2005 pamätník zakladateľov tunajšieho automobilového priemyslu, ktorý tvoria sochy Václava Laurina a Václava Klementa pred múzeom Škoda Auto. Zriadila ho spoločnosť Škoda Auto.

Zapojte sa do plaveckej štafety

Január 2006 / Prečítané 4253 krát
Mesto Pezinok v spolupráci so Študentským parlamentom v Pezinku a Mestskou plavárňou organizujú pre všetkých plávajúcich Pezinčanov i plavcov z blízkeho okolia 24-hodinovú non stop plaveckú štafetu od 3.-4. februára 2006.

Nová mestská legislatíva

Január 2006 / Prečítané 1971 krát
l MsZ v Pezinku 16. 12. 2005 schválilo VZN č. 12/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov, v znení VZN č. 7/2005. l MsZ 16. 12. 2005 schválilo VZN č. 13/2005, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Problémy s parkovaním na sídlisku Juh

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2153 krát
Pani Oľga Lennerová z Bratislavskej ulice nás už druhýkrát upozornila na pretrvávajúci katastrofálny stav s parkovaním na sídlisku Juh. Prvýkrát poukázala na tento problém v septembri 2003, jej kritický článok s názvom Jamy na parkovisku sme uverejnili aj v Pezinčanovi. Keďže sa odvtedy času nič nezmenilo, nespokojná občianka aj v mene ostatných občanov sídliska, napísala ďalší list 20. decembra 2005 priamo primátorovi.

Spomíname

Január 2006 / Prečítané 2578 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Január 2006 / Prečítané 2242 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Január 2006 / Prečítané 2979 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy náš opustili, Naši jubilanti

Pripomenuli si nedožité 60. narodeniny

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 2188 krát
V pondelok 16. januára si funkcionári a pracovníci Mesta Pezinka spoločne pripomenuli na miestnom cintoríne nedožité 60. narodeniny Ing. Ivana Pessela, dlhoročného funkcionára Mestského národného výboru, neskôr Mesta Pezinka.

Česť jeho pamiatke!

Január 2006 / Prečítané 2715 krát
Vo štvrtok 19. januára vo večerných hodinách prebehla po Slovensku smutná správa o veľkom leteckom nešťastí, ktoré postihlo našich vojakov vracajúcich sa z mierovej misie v Kosove. Pri havárii slovenského vojenského lietadla AN-24 na maďarskom území zahynulo 42 vojakov, medzi ktorými bol aj náš spoluobčan, 26-ročný por. Ľudovít Orlický.

Spomienka na J. Stachu

mk / Január 2006 / Prečítané 2173 krát
V utorok 31. januára o 17.00 hod. sa uskutoční v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5, večer poézie – spomienka na Jána Stachu pri príležitosti nedožitých 70. narodenín. Uvádza spisovateľ Jozef Mihalkovič.

Bol súčasťou nášho života

Teta Anka / Január 2006 / Prečítané 2148 krát
Hoci preletelo niekoľko rokov, spomienky na udalosti istých dní nevybledli. Mnohí z nás si spomíname na Vianoce roku 1997. Náhlenie ľudí podvečernými ulicami mestečka, všade ligot vianočných ozdôb a na námestí rozžiarená jedlička. Tichá zimná krása, čas očakávania čohosi nedefinovateľného, hlboko vrezaného v našich dušiach. Čas, keď človek k človeku má akosi bližšie.

Pezinok - mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Január 2006 / Prečítané 2046 krát
Na vianočnej slávnosti Centra voľného času 16. decembra 2005 bola oficiálne vyhlásená nová kampaň Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým.

Organizácia diabetikov v Pezinku

Január 2006 / Prečítané 2250 krát
Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) vznikol v roku 1990, ako občianske združenie. Základná organizácia Pezinok je jednou zo 45 na území Slovenska. Svoju činnosť začala v roku 1991 pod vedením Evy Baričičovej. Svoju činnosť zameriava predovšetkým na poradenstvo diabetikom, ale aj ich rodinným príslušníkom, vrátane rodičov diabetických detí, keď pomáha prekonávať ťažký psychický a sociálny vplyv ochorenia.

Z plánu činnosti

Ján Šindler, Eva Lupová / Január 2006 / Prečítané 2063 krát
l Vo februári sa stretnú členovia a záujemcovia o členstvo na hodnotiacej a edukačnej schôdzi. Bude sa konať 20. 2. o 15.00 hod. v zasadačke nad Bagetou. l V apríli pozveme členov a nečlenov na Odborné diskusné fórum, ktoré budeme organizovať spolu s Asociáciou na ochranu práv pacientov, Slovenskou lekárskou komorou a Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Zúčastnia sa na ňom aj zástupcovia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotnej poisťovne a odboru sociálnych vecí VÚC.

VTC Pezinok do finále Slovenského pohára

pr / Január 2006 / Prečítané 5444 krát
V sobotu 7. januára sa v bratislavskej hale Mladosť uskutočnil semifinálový turnaj Slovenského pohára volejbalistiek, na ktorom sa predstavili aj hráčky VTC Pezinok. Tri zúčastnené tímy (pôvodne bolo prihlásených päť družstiev, ale prvoligisti z Hnúšte a Podbrezovej sa napokon účasti vzdali) bojovali o postup do pohárového finále.

Šesťdesiat rokov pezinského basketbalu

pr / Január 2006 / Prečítané 3096 krát
Začiatky basketbalu v Pezinku sa spájajú s menom Ing. Karola Pekníka, ktorý v roku 1945 okolo seba zoskupil basketbalových nadšencov a založil basketbalový klub. Prvý basketbalový zápas na pezinskej pôde sa odohral 27. mája 1945 na upravenom ihrisku v pezinskom parku, SSM Pezinok v ňom zdolal 1. RSG Bratislava 23:21.

Ľ. Stražay vo funkcii prezidenta zostáva

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1981 krát
V minulom čísle sme uverejnili informáciu, že prezident a tréner VTC Pezinok Ľuboš Stražay sa stal novým predsedom súťažnej komisie Slovenskej volejbalovej federácie (SVF). V článku, ktorý sme spracovali podľa správy v jednom slovenskom denníku, sme uviedli, že do tejto funkcie nastúpi od 1. 5. 2006 a týmto dňom ukončí pôsobenie ako prezident a tréner VTC.

Výsledky ankety vo februári

pr / Január 2006 / Prečítané 2009 krát
Komisia športu a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyhodnotila 16. januára anketu o najlepšieho športovca Pezinka v roku 2005. Slávnostné vyhlásenie výsledkov na Mestskom úrade sa však uskutoční až 16. februára. Výsledky ankety preto v Pezinčanovi uverejníme vo februárovom čísle, ktoré vyjde 24.2.

Športový kalendár

Január 2006 / Prečítané 2110 krát
Volejbal: 28.1. VTC Pezinok – Púchov 11.2. VTC Pezinok – Žilina hrá sa v hale VTC

Ľudové misie v Pezinku, Boh ti otvára srdce

Zdenko Sitka / Január 2006 / Prečítané 2151 krát
Od 11. do 19. februára 2006 budú v Pezinku ľudové misie pod vedením evanjelizačného tímu pátrov redemptoristov z Podolínca. Misijná činnosť Cirkvi nesmeruje totiž len do zámoria a ďalekých krajov, kde ľudia ešte nepoznajú Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Aj tí, ktorí už o Kristovi počuli a sú pokrstení sa potrebujú upevniť vo viere, prehĺbiť si náboženské vedomosti a hlavne obnoviť svoj vzťah ku Kristovi. On chce mať s každým človekom živý a osobný vzťah.

Z HISTÓRIE PEZINKA, Výpady husitského vojska na našom území

Peter Wittgrúber / Január 2006 / Prečítané 2668 krát
Husitské hnutie, ktoré výraznou mierou ovplyvnilo dejiny Českého kráľovstva, zasiahlo aj do dejín Slovenska. Dialo sa tak najmä prostredníctvom tzv. spanilých jázd – výpadov husitského vojska za hranice Čiech a Moravy. Už vo februári 1428 prešlo cez Moravu husitské vojsko, tvorené oddielmi táboritov Prokopa Holého, sirotkov Prokůpka a Pražanov, posilnené moravskými oddielmi Jána Tovačovského, ktoré tiahlo na Skalicu a Senicu.

TEPLOTNÝ REKORD

redakcia / Január 2006 / Prečítané 2061 krát
Tohtoročná zima už predviedla všetky svoje vrtochy. Po decembrovej snehovej kalamite prišli januárové silné mrazy. V noci z 22. na 23. januára namerali v Bratislave -20st.C, čo je najnižšia teplota za posledných 50 rokov. Denné teploty v našom regióne sa vyšplhali nad -10 stupňov.

Mladí basketbalisti tretí v Ostrave

db / Január 2006 / Prečítané 1974 krát
Družstvo mladých mužov MBK Pezinok sa zúčastnilo 27. – 29. 12. 2005 na 42. ročníku medzinárodného vianočného turnaja starších dorastencov v Ostrave. Vo svojej skupine postupne zdolali Prostějov, Gymnázium Hladnov, v treťom zápase podľahli družstvu NH Ostrava "B". V základnej skupine napokon obsadili 1. miesto takže v semifinále narazili na druhé družstvo zo skupiny A

Program Kultúrneho centra

Január 2006 / Prečítané 1986 krát
Február 2006

Program kina v Dome kultúry

Január 2006 / Prečítané 1905 krát
Február 2006

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2006 / Prečítané 2022 krát
Február 2006

MESTSKÉ MÚZEUM

Január 2006 / Prečítané 1853 krát
Február 2006

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Január 2006 / Prečítané 1996 krát
Február 2006

Mestskí sprievodcovia

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 4059 krát
V utorok 20. decembra prevzali v Obradnej sieni MsÚ osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu noví mestskí sprievodcovia. Oprávnenia na sprievodcovskú činnosť im odovzdal zástupca primátora Jozef Chynoranský a lektor Peter Sandtner. Kurz absolvovali: Eva Wengová, Magdaléna Konečná, Verona Prokopová, Lucia Beňová, Sandra Bognárová, Karol Polanský, Juraj Hrehorčák, Ján Matoušek, Dagmar Udvardiová, Natália Maneková.

Chceš byť akvabelou?

Ivana Solymosyová / Január 2006 / Prečítané 2409 krát
Športový klub Aquatica hľadá 8 – 10 ročné dievčatá, ktoré by sa chceli venovať synchronizovanému plávaniu. Budúce akvabely by mali vedieť preplávať minimálne 25 metrov tromi plaveckými spôsobmi – kraul, prsia, znak. Prihlásiť sa možno v pondelok 30. januára a v stredu 1. februára o 16.00 hod. v bazéne hotela Zátoka na Slnečných jazerách v Senci. Viac informácií na http://aquatica.szm.sk alebo na tel. 0904 924 476.