Vážení spoluobčania, milí Pezinčania!

Mgr. Oliver Solga / December 2004 / Prečítané 2348 krát
Máme za sebou zase ďalší rok, ktorý bol pre nás všetkých plný práce, starostí a povinností, ale ako dúfam, priniesol nám, iste, aj niekoľko úspechov a ľudských radostí.

MIKULÁŠ V PEZINKU

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 3998 krát
Aj v tomto roku 6. decembra zavítal medzi pezinské deti Mikuláš. Na celomestské stretnutie na Radničnom námestí ho prišli privítať stovky detí, mnohé so svojimi rodičmi. Mikuláš sa im najprv prihovoril, potom im aj zaspieval a zažal vianočný strom. Spoločnosť mu robili čertica Ľubica s anjelom a čertom. Pomocníci Mikuláša nakoniec porozdávali deťom sladkosti.

Dobrá novina

December 2004 / Prečítané 2204 krát
Prišli ku vám koledníci piesne, vinše darovať. Otvárajte dvere, srdcia, nebudete ľutovať. Kolednícka akcia Dobrá novina, do ktorej sa zapája viac ako 24 tisíc detí a dobrovoľníkov na celom Slovensku vstupuje tento rok do svojho desiateho ročníka.

Pezinok na veľtrh cestovného ruchu

Ing. Eva Lupová / December 2004 / Prečítané 2151 krát
Už tradične veľtržnú sezónu na Slovensku otvára Slovakiatour, ktorý je hlavne prezentáciou toho najlepšieho , čo ponúka naša krajina v oblasti cestovného ruchu. Ani na tomto ročníku nebude Pezinok chýbať. Predstaví sa v dvoch expozíciach - jednak v rámci Malokarpatského regiónu (hala BO, stánok 203) a tiež v spoločnom stánku s partnerskými mestami Mladá Boleslav, Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár (taktiež hala BO, stánok 101). Podujatie sa uskutoční v dňoch 20. - 23. januára 2005 v Bratislave na výstavisku Incheby.

Novoročné stretnutie na Radničnom námestí

redakcia / December 2004 / Prečítané 2249 krát
Aj tentoraz primátor mesta Oliver Solga pozýva občanov na spoločné privítanie nového roka a oslavu sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky. Tradičné stretnutie bude 1. januára 2005 na Radničnom námestí o 0.45 hod. Oslava sa začne štátnou hymnou, po nej bude novoročný príhovor primátora. Na záver bude ohňostroj.

Pezinčan bližšie k občanom

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2337 krát
Od januára budúceho roku, milí čitatelia, chystáme niektoré novinky, ktoré iste uvítate. Tou najpodstatnejšou je, že sa zvyšuje náklad Pezinčana na dvojnásobný počet výtlačkov, čo nám umožní dostať mestské noviny do každej domácnosti. Vychádzame tým v ústrety mnohým občanom, ktorí sa obracali na nás s oprávnenými pripomienkami, že sa nemôžu vôbec k Pezinčanovi dostať.

Namiesto rekonštrukcií obecných čističiek vybudujú jeden kanalizačný zberač

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2221 krát
Valné zhromaždenie akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 7. decembra definitívne rozhodlo vybudovať Podkarpatský kanalizačný zberač. Upúšťa sa teda od rekonštrukcií čističiek odpadových vôd v Pezinku a v okolitých obciach, namiesto toho sa vybuduje jeden veľký kanalizačný zberač, ktorý odvedie splaškovú vodu do čističky vo Vrakuni.

Ďalší predaj pozemkov pod garáže

Mestský úrad / December 2004 / Prečítané 2192 krát
V novembri sa uskutočnila ďalšia časť predaja pozemkov mesta pod garáže. Spolu bolo v troch lokalitách (Moyzesova, Obrancov mieru, Trnavská) odpredaných 41 pozemkov do osobného vlastníctva a ďalších 30 sa pripravuje na Muškáte a Severe.

Prečo nie je vianočný strom?

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2312 krát
Niektorí občania sa pýtajú, prečo v tomto roku nestojí na námestí vianočný strom, ako po iné roky, ale je tu len ozdobený bokom trvale rastúci strom. O odpoveď sme požiadali primátora Olivera Solgu: - Vzhľadom nato, čo sa stalo v Tatrách, sme sa rozhodli, že v tomto roku nebudeme v horách píliť strom. Ozdobili sme len na námestí rastúci ihličnan. Pri tejto príležitosti by som rád pripomenul, že mesto Pezinok medzi prvými zareagovalo na výzvu Združenia miest a obcí Slovenska, aby obce prispeli na obnovu Tatier jednou korunou na obyvateľa. Na účet Tatrám sme prispeli čiastkou 22 tisíc Sk

Žiadosti o finančné príspevky

A. Gusejnová / December 2004 / Prečítané 2178 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu športu, kultúry a pomoci mesta Pezinka na rok 2005, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2005. Žiadosti sa prijímajú len na účely uvedené v § 7, 8 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov. Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré bude k dispozícii od 3.1. 2005 v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. 7 a na www.pezinok.sk.

Od 1. januára sa parkovné ruší

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2227 krát
Mesto Pezinok od 1. januára 2005 ruší poplatok za parkovanie motorových vozidiel v centre mesta. Dôvodom tohto kroku je nerentabilnosť tejto služby i skutočnosť, že sa značne zlepšili podmienky na parkovanie v tejto časti mesta, ktoré boli jednou z príčin zavedenia parkovného.

Plnenie rozpočtu za tri štvrťroky

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2225 krát
Rozpočet mesta po druhej novele z 5. novembra 2004 ráta v príjmovej časti so sumou 346 244 tisíc Sk a vo výdavkovej časti s 346 245 tisíc Sk. Za tri štvrťroky 2004 plnenie príjmov bolo 209 433 tisíc Sk, čo predstavuje 60 percent, a výdavkov 189 668 tisíc Sk (55 percent).

POSLANECKÝ DEŇ

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2136 krát
Prvý poslanecký deň v novom roku sa uskutoční v stredu 5. januára na Mestskom úrade, v miestnosti č. 19. Aj tentoraz vám budú k dispozícii poslanci Mestského zastupiteľstva, na ktorých sa môžete obrátiť s podnetmi, pripomienkami alebo môžete od nich žiadať vysvetlenie rozhodnutí MsZ.

Mesto Pezinok

December 2004 / Prečítané 2134 krát
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta vedúceho oddelenia výstavby a životného prostredia, s týmito predpokladmi a požiadavkami:

MESTO PEZINOK

December 2004 / Prečítané 2232 krát
predá formou obchodnej verejnej súťaže stavebné pozemky v k.ú. Pezinok, v lokalite "Na bielenisku"; pozemky sú zapísané na LV č. 8113, evidovanom na Katastrálnom úrade v Bratislave, správe katastra Pezinok a sú vo vlastníctve Mesta Pezinok.

Prvé zasadnutie MsZ vo februári

redakcia / December 2004 / Prečítané 2113 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku bude mať v budúcom roku šesť riadnych zasadnutí a jedno slávnostné (14. júna). Prvé zasadnutie MsZ v novom roku sa uskutoční 25. februára.

Zdravotne postihnutí mali svoj deň

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2940 krát
V kinosále Domu kultúry sa 3. decembra uskutočnil 2. ročník celomestského podujatia NÁŠ DEŇ. Jeho cieľom je poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých a pomáhajú im uľahčiť život. Organizátori chceli zároveň verejnosti ukázať, že i zdravotne postihnutí majú svoje záľuby, ktorými vedia potešiť seba i druhých.

Nevydražené pozemky idú do súťaže

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2178 krát
V polovici novembra sa uskutočnila v Dome kultúry dražba stavebných pozemkov v lokalite na Bielenisku. Predmetom dražby bolo jedenásť stavebných pozemkov, ktoré vlastní mesto Pezinok. Vydražených bolo päť pozemkov vo výmere 630 - 770 m2. Vydražitelia za ne zaplatili od 1,6 do 2 mil. Sk, t.j. 2500 - 2750 Sk/m2. Vydražením pozemkov bola získaná suma vyše 9 miliónov Sk.

PREDAJŇA ROKA

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2225 krát
Pripravujeme vyhodnotenie 12. ročníka ankety Vo februári budúceho roku vyhodnotíme 12. ročník celomestskej ankety PREDAJŇA ROKA. Anketu organizuje Mestský úrad v Pezinku a redakcia Pezinčana, a môžu sa na nej zúčastniť občania mesta tým, že vyplnia anketové lístky. Môžete ich získať z Pezinčana (uverejníme ich v budúcom čísle), od anketárov, ktorí vás oslovia na ulici alebo ich nájdete na internete (www.pezinok.sk ).

Sviatok mladého vína v Bratislave

Ing. Eva Lupová / December 2004 / Prečítané 2172 krát
Na Martina, 11. novembra, býva zvykom svätiť a zároveň degustovať víno z novej úrody. Kým u nás je spomínaný rituál už tradičným, Bratislava podujatie tohto druhu organizovala po prvýkrát. Pod názvom Sviatok mladého vína sa uskutočnilo 11. - 13. novembra na Primaciálnom námestí.

Výnimka na používanie pyrotechniky

Mestský úrad / December 2004 / Prečítané 2219 krát
Primátor mesta Pezinka v súlade s ust. § 4 ods. 1 VZN č. 11/99 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu udeľuje výnimku zo zákazu používania zábavnej pyrotechniky a povoľuje jej používanie v čase od 31. decembra 2004 od 11.00 do 24.00 hod. - 1. januára 2005 od 0.00 do 3. hod. rannej.

NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY

redakcia / December 2004 / Prečítané 2227 krát
Od nedele 12. decembra 2004 platia nové cestovné poriadky Slovenskej autobusovej dopravy a Železníc Slovenskej republiky. Podobne ako v minulom roku aj v tomto uverejníme oba poriadky tak, aby ich bolo možné zložiť na zmenšený formát A6.

Rozšírenie cintorína

redakcia / December 2004 / Prečítané 2138 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku sa zaoberalo rozšírením pezinského cintorína o päť nových parciel vo výmere 6812 m2. Tieto pozemky bezprostredne susedia s cintorínom smerom k železnici. Prevod nehnuteľnosti na Mesto Pezinok sa uskutočňuje zo Slovenského pozemkového fondu.

Stĺpek po našem

strýco Lajo / December 2004 / Prečítané 2121 krát
Decembr je taký očekávací mesýc. Aj tý, čo neverá nykemu a nyčemu očekávajú, že si na nych aspon negdo spomene. Tý ostatný sa zase nahánajú, aby na nekeho nezabudly a aby nebol trapas. Nahánajú sa aj preto, aby dobehly, čo im poutekalo za celý rok a tým pádem im uteče ešče vác jako myslely a tak sa nahánajú ešče vácej.

Pezinčania vinšujú celému Slovensku

ka / December 2004 / Prečítané 2216 krát
"... a vy, co tu pijete a o dušu svoju nedbáte, na deň božího narodzenia, doniesli sme vám duchovného pozdviženia..."

Už sa chystá cyklomaratón

Ing. Eva Lupová / December 2004 / Prečítané 2283 krát
Tretí ročník tradičného cyklomaratónu bude mať novú trasu. Kým prvé dva spájali Pezinok s partnerskými mestami Neusiedl am See a Mosonmagyaróvár, v prvý júnový predĺžený víkend 2005 zamieri pelotón účastníkov na južnú Moravu. Rozhodlo sa o tom na stretnutí priateľov cykloturistiky, ktoré sa uskutočnilo v stredu 8. decembra na Mestskom úrade v Pezinku.

Rýchla lekárska služba v Pezinku

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2244 krát
Od 1. novembra má v našom meste sídlo rýchla lekárska služba International Rescue System. Sídli v bývalej materskej škole pri Psychiatrickej liečebni. Tel. kontakt: tiesňové volanie - 155, dispečing IRS - 0903 112 112. IRS má pôsobnosť pre celý bývalý pezinský okres a v celom rozsahu nahradila rýchlu lekársku službu so sídlom v Modre.

Svetlá lampiónov ožiarili park

Mgr. Ingrid Laláková / December 2004 / Prečítané 2197 krát
V utorok 16. novembra sa žiaci 1. stupňa Základnej školy Fándlyho ul. spolu so svojimi rodičmi a učiteľmi zúčastnili na podujatí Stretnutie jesenných svetielok. Svetielka lampiónov sa vynárali z tmy Zámockého parku a prinášali akési tajomstvo. Deti svojimi lampiónmi osvetlili nielen Zámocký park, ale aj pochmúrne jesenné ulice nášho mesta.

AD: Fortna má oficiálny názov (Pezinčan č. 11/2004)

Alžbeta Jedličková / December 2004 / Prečítané 2209 krát
Pozerala som televízny záznam zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, kde sa navrhoval názov uličky Fortna. Škoda, že nikto z poslancov si neoveril pôvod tohto slova a hlavne ako sa píše. Pán primátor význam slova vysvetlil, avšak oficiálny názov Fortna poslanci odsúhlasili v Pezinčine, v našom tvrdšom nárečí.

NEHAZARDUJTE SO ZDRAVÍM

es / December 2004 / Prečítané 2119 krát
V rámci dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na cyklistov, ktorá sa uskutočnila 4. novembra v Šenkviciach, Viničnom, Modre, Pezinku a vo Vajnoroch, polícia skontrolovala 60 cyklistov. Štvrtina cyklistov jazdila na neosvetlenom bicykli, niektorí ich nemali vybavené žiadnym osvetlením, týmto previnilcom polícia darovala odrazové sklíčka a odovzdala im letáčik s informáciou o povinnej výbave bicykla.

Pomôžte Tatrám

SČK / December 2004 / Prečítané 2439 krát
V novembri vyhlásil Slovenský Červený kríž verejnú finančnú zbierku na zmiernenie následkov víchrice, ktorou boli postihnutí obyvatelia Vysokých Tatier dňa 19. novembra 2004. SČK sa obracia na podnikateľské subjekty, fyzické a právnicke osoby, ako aj na občanov Slovenska, aby pomohli, prejavili svoju solidaritu a poukázali finančné prostriedky na číslo účtu:

Týždeň boja proti drogám

Alena Golianová / December 2004 / Prečítané 2525 krát
Spoločenské dianie na Slovensku po roku 1989 prinieslo okrem presadzovania humanizačných a demokratizačných princípov aj nutnosť prevziať zodpovednosť za seba samého v rôznych sférach života. Jednou z nich je i svet drog, dovtedy prezentovaný len ako problém západného sveta. Kým do roku 1989 fungovalo Slovensko len ako tranzitná krajina, s otvorením hraníc sa zmenilo na krajinu cieľovú.

NOVÉ OBCHODY V CENTRE

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2357 krát
Začiatkom decembra sprístupnili časť novej budovy na Potočnej ulici pri Dome kultúry. V prízemí bolo otvorených niekoľko obchodov, ale stavbári v prácach stále pokračujú. Zdá sa, že čo nevidieť v centre mesta pribudne ďalší zaujímavý obchodný komplex.

Je tu Hypernova - konkurencia opäť vzrástla!

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 3377 krát
V tomto roku bol v Pezinku daný do užívania už tretí veľkoobchod. Po Tescu, Bille, prišla Hypernova. Pezinok ako jedno z mála okresných miest na Slovensku nemalo ešte pred pol rokom hypermarket.

Nemyslia na kupujúcich?

mt / December 2004 / Prečítané 2187 krát
So zvedavosťou som sa vybrala do nového hypermarketu Hypernova, chcela som porovnať a vybrať si ten najvhodnejší obchod. Prichádzala som od Seneckej ulice a na jej konci som zažila doslova šok. K hypermarketu chýba chodník, ľudia musia prechádzať cez čerstvo rozhrnutú zeminu alebo sa musia vrátiť späť a vyjsť na štátnu cestu do protismeru hustej automobilovej premávky.

Nalákajú vás a zlacnený tovar nemajú

mt / December 2004 / Prečítané 2240 krát
Vo všetkých troch nových hypermarketoch v Pezinku som sa stretla s neveľmi serióznymi praktikami pri predaji zlacneného tovaru. Do poštovej schránky vám doručia pútavé letáky, oznamujúce niekoľkodňové akcie na zlacnené tovary a keď prídete do predajne, hoci aj v prvý deň. zistíte, že tovar, ktorý ste prišli kúpiť majú, ale za podstatne vyššiu cenu.

Klub podnikateľov oslavuje 10. výročie

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2357 krát
V Historickej sále Zámku sa koncom novembra uskutočnilo slávnostné Valné zhromaždenie Klubu pezinských podnikateľov pri príležitosti 10. výročia jeho založenia. Klub podnikateľov vznikol 27. júna 1994. Na zakladajúcej schôdzi sa zišlo 40 podnikateľov. Postupne sa klub rozšíril až na takmer sto členov. Neskôr však, či už z nedostatku času alebo nenaplnených očakávaní, sa členská základňa zúžila na terajších tridsať členov.

Prieskum názorov na prácu Mestskej polície

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2628 krát
Ako vidia prácu mestskej polície občania? Na to dáva čiastočne odpoveď verejný prieskum, ktorý sa uskutočnil v Pezinku v dňoch 20.10. - 10.11. 2004. Zúčastnilo sa na ňom sto respondentov, navyše sa do hodnotenia zapojilo aj 12 poslancov Mestského zastupiteľstva a 23 návštevníkov webovej stránky mesta. Pri výbere respondentov sa zohľadňoval ich vek, pohlavie a bydlisko.

Mená zomrelých pezinských učiteľov

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2385 krát
V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili zoznam zomrelých učiteľov, ktorí pôsobili na pezinských školách. Zoznam z vlastnej iniciatívy vypracovali traja bývalí pezinskí učitelia, ktorí nechceli byť menovaní. Po jeho uverejnení sme dostali do redakcie viaceré reakcie našich čitateľov, ktorí nás upozornili na chýbajúce alebo nesprávne uvedené mená.

Blahoželáme

December 2004 / Prečítané 2319 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Spomíname

December 2004 / Prečítané 2305 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

December 2004 / Prečítané 2166 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

December 2004 / Prečítané 3396 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Figurálne plastiky Márie Hanúskovej

PhDr. Danka Kopálová / December 2004 / Prečítané 3858 krát
Dňa 3. decembra bola v Malokarpatskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava Mária Hanúsková - Figurálne plastiky pri príležitosti životného jubilea autorky. Mária Hanúsková absolvovala SOU - odbor umelecký keramikár v Modre a od roku 1986 sa spolu s manželom Oskarom venuje keramickej tvorbe.

František Féder - nadšený hudobník a organizátor

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2475 krát
V osobe päťdesiatnika Františka Fédera (na snímke) sa skrýva nadšený hudobník - dychovkár a organizátor. Má veľkú zásluhu na tom, že sa tomuto hudobnému žánru v našom meste darí. Nečudo, že jeho záslužnú prácu pri nedávnych oslavách 130. výročia dychovej hudby v Pezinku odmenili dvoma oceneniami, ktoré si veľmi váži. K hudbe sa dostal ešte ako žiak základnej školy. Spolu s piatimi súrodencami navštevoval hudobný kurz pri Dome osvety a neskôr v Hudobnej škole.

Pozvánka na Ples farnosti

ff / December 2004 / Prečítané 2131 krát
V piatok 28. januára 2005 sa uskutoční v Dome kultúry 9. Ples farnosti Pezinok. Do tanca a na počúvanie budú hrať dychová hudba Cajlané, hudobná skupina Strapec a country skupina Arion. Predtancovanie zabezpečia Pezinské roztlieskavačky Let´s Dance. Vstupné: 250 Sk v hlavnej sále, 200 Sk vo foyeri. Vstupenky si možno zakúpiť u Františka Fédera, Farská 7, Pezinok, mobil 0905 342 261, od 19. decembra 2004. Zisk z podujatia bude venovaný na opravu interiéru Farského kostola v Pezinku.

CESTA K LÁSKE

Peter Šoula / December 2004 / Prečítané 2192 krát
V nedeľu 21. novembra sa v Dome kultúry uskutočnilo vystúpenie bratov a sestier františkánskych reholí v Pezinku pod názvom Cesta k láske. Bolo nazretím do tajomstva rehoľného života svätej Kláry z Assisi. Autorkami boli Terézia Baráková a Mária Mészarošová, ktorá režírovala piesne a hudbu. Účinkujúci pripravili návštevníkom kultúrneho podujatia príjemný nedeľný podvečer.

M@ilová adresa

December 2004 / Prečítané 2092 krát
Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, oznamuje, že od 1. novembra 2004 platí už iba nová mailová adresa: muzeumpezinok@nextra.sk.

Ocenenia hudobníkom pri príležitosti 130. výročia prvej zmienky o dychovej hudbe v Pezinku

December 2004 / Prečítané 2313 krát
Pamätný list Mesta Pezinok dostali: Karol Somík, Rudolf Somík, Viktor Královič, Ján Halás, Rudolf Biznár, Jozef Féder st., Jozef Šipoš, Jozef Strnisko, Rudolf Held, Jozef Slezák, Ján Kelecsényi, Michal Slezák, Anton Hanúsek, Tomáš Veng, Anton Štrba, František Ftáčnik, Anton Mlynek, Miroslav Pisárik, Ladislav Plevčík;

Ani vážny úraz ho neodradil od darcovstva krvi

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2084 krát
Pri nedávnom oceňovaní dobrovoľných darcov krvi dostal zlatú Jánskeho plaketu. Udeľujú ju za štyridsať odberov, on ich má už 53. Pripomenuli mu to na poslednom odbere v Bratislave, vraj by sa mal prihlásiť o najcennejšie ocenenie v Červenom kríži. Odmietol. On sa sám hlásiť o uznanie nebude, to si mali všimnúť iní. Potom to nahlásili pracovníčky transfúznej stanice. Je to smutné, že to takto funguje.

Šachtág to je sviatok i zábava

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2447 krát
Začiatkom decembra sa konal v pezinskom Dome kultúry tradičný Svätobarborský šachtág. Tento rok sa konal pri príležitosti 665. výročia prvej zmienky o baníctve v Pezinku. Organizátori z Malokarpatského baníckeho spolku pozvali na podujatie okrem svojich členov a rodinných príslušníkov aj hostí, medzi ktorými boli zástupcovia štátnych úradov, baníckeho spolku z Banskej Štiavnice, predstavitelia samosprávy z Pezinka, Perneka a Marianky, viacerí sponzori a ďalší.

Vinšujeme vám!

František Féder / December 2004 / Prečítané 2061 krát
Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje, do sŕdc, duší vašich vloží, zdravie, šťastie, pokoj boží. Novoročný prípitok nech vám dodá veľa síl, aby žiaľ vás neťažil. Nech sa smútky, trápenia na radosť premenia, nech vás bolesť nezraní, to je našim želaním.

Konto Orange učiteľom

ab / December 2004 / Prečítané 2274 krát
Konto Orange druhýkrát podporí učiteľov, ktorí sa snažia zmeniť spôsob vyučovania na základných školách, čím podporí pozitívne trendy vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia rozvíjať talent a zručnosti detí, prejaviť svoju osobnosť a získať pri tom nové informácie zaujímavým a interaktívnym spôsobom. Do druhého ročníka Školy pre budúcnosť zaslali učitelia zo Slovenska 675 projektov, z čoho iba 112 dostane podporu v celkovej hodnote 3 milióny korún.

Vyhlásenie súťaže KRÁĽOVNÁ VÍNA 2005

December 2004 / Prečítané 2150 krát
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, mesto Pezinok a Združenie malokarpatská vínna cesta vyhlasujú III. ročník súťaže KRÁĽOVNÁ VÍNA 2005. Je to výzva pre dievčatá, ktoré si chcú overiť svoje schopnosti a šarm. Nositeľka tohto titulu bude oprávnená reprezentovať Malokarpatský región na rôznych regionálnych, celoslovenských, prípadne medzinárodných akciách a súťažiach súvisiacich s vínom a regionálnymi tradíciami.

Pomôžte pri tvorbe publikácie

pw / December 2004 / Prečítané 2086 krát
Mestské múzeum v Pezinku a Mesto Pezinok sa obracajú na občanov mesta so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a zhromažďovaní materiálu do pripravovanej fotografickej publikácie o Pezinku. Radi privítame možnosť krátkodobého zapožičania fotografického materiálu s cie§ľom zdokumentovať ho v tejto publikácii. Všetkým ochotným spolupracovníkom vopred ďakujeme. Kontaktné čísla: 033/641 2306, 0910 953 943, prípadne muzeumpk@pezinsko.sk .

Vianočné stretnutie občanov v Grinave

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 1956 krát
V nedeľu 12. decembra sa uskutočnilo v Grinave Vianočné stretnutie občanov. Zorganizovala ho občianska iniciatíva Grinava v spolupráci s poslancami Mestské§ho zastupiteľstva Zitou Joklovou a Jánom Satkom.

Slávnosť Centra voľného času

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2057 krát
Aj Centrum voľného času pripravilo v predvianočnom čase podujatie, na ktorom prezentovali svoju zručnosť deti z krúžkov.

Bronzová medaila pre našich džudistov

pr / December 2004 / Prečítané 4202 krát
Tretíkrát po sebe sa vyvrcholenie 1. SNL džudistov konalo v Pezinku, v tomto roku však prvýkrát v novej hale na ulici 1. mája. Tradične dobre zorganizované podujatie vhodne zapadlo do rámca osláv 50. výročia založenia džuda na Slovensku. V sobotu 4. decembra si v prvom semifinálovom súboji poradila Banská Bystrica s Trnavou 5:2.

Motokrosový talent z Vinosadov

pr / December 2004 / Prečítané 2660 krát
K motokrosu ho v štyroch rokoch priviedol otec, veľký nadšenec tohto športu. Dnes má 16 rokov a z niekdajšej záľuby sa stal vrcholový šport. Jaroslav Guštafík získaval trofeje hneď, ako začal súťažiť. Najskôr v roku 2000 sa stal medzinárodným majstrom Slovenska v triede do 85 ccm medzi 9 - 12 ročnými, v kategórii Nádeje. V roku 2001 prešiel do kategórie juniorov (12 - 15 roční) ale aj naďalej zbieral cenné trofeje.

Anketa o najlepšieho športovca

redakcia / December 2004 / Prečítané 2033 krát
Už sme avizovali, že začiatkom budúceho roku sa uskutoční vyhlásenie najlepších športovcov Pezinka roku 2004. Do hodnotenia sa môžete zapojiť aj vy, prostredníctvom anketového lístka, ktorý uverejňujeme na vloženom liste v tomto vydaní Pezinčana. Hlasovať môžete v kategóriach seniorov a juniorov, v oboch je potrebné určiť najlepších jednotlivcov a tiež kolektívy. Svoje hlasy môžete dať desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.

Džudistické ocenenia Pezinčanom

pr / December 2004 / Prečítané 2118 krát
Finále 1. SNL v džude bolo jedným z podujatí, ktoré sa konali ako oslava 50. výročia založenia džuda na Slovensku. Výkonný výbor Slovenského zväzu džuda pri tej príležitosti rozhodol o udelení ocenení ľudom, ktorí sa pričinili o rozvoj džuda na Slovensku. Títo svoje ocenenia prevzali na slávnostnom bankete, ktorý sa konal po finálových bojoch. Medzi vyznamenanými boli aj niekoľkí Pezinčania - striebornú šerpu prevzal Jozef Tománek st., plakety SZJ obdržali Marek Matuszek, Oliver Solga a Rudolf Matuszek (in memoriam) a ďakovný list dostal Jozef Tománek ml.

ŠPORTOVÝ KALENDÁR

December 2004 / Prečítané 2186 krát
Volejbal: 15.1. VTC Pezinok - Nitra 29.1. VTC Pezinok - Slávia UK Zápasy sa odohrajú v športovej hale na Komenského ulici.

Program Kultúrneho centra

December 2004 / Prečítané 2117 krát
Január 2005

Program kina v Dome kultúry

December 2004 / Prečítané 2218 krát
Január 2005

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2004 / Prečítané 2018 krát
Január 2005

MESTSKÉ MÚZEUM

December 2004 / Prečítané 2105 krát
Január 2005

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

December 2004 / Prečítané 2138 krát
Január 2005

Úspechy karatistov

zt / December 2004 / Prečítané 2013 krát
Dňa 20. novembra sa v Bratislave konala súťaž Slovak Open v kick-boxe. Pezinskí karatisti dosiahli nasledovné umiestnenia: 2. miesto Alexandra Horáková (ženy, -55 kg, light contact) a Svatava Špániková (ženy, -65 kg, light contact), 3. miesto Marek Mistrík (muži, -85 kg, light contact). Ďalšou súťažou, na ktorej sa zúčastnili pezinskí karatisti bol Európsky pohár v karate v Siófoku dňa 27. novembra. Dosiahli tieto umiestnenia:

Akademické ocenenia

pr / December 2004 / Prečítané 2132 krát
Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) ocenila v stredu 8. decembra v bratislavskom Dome športu najúspešnejších akademických športovcov za rok 2004 ako aj ich trénerov. Medzi štrnástkou ocenených športovcov boli aj traja pezinskí orientační bežci, momentálne pôsobiaci vo farbách Kobry Bratislava - Ondrej Piják, Martin Piják a Lukáš Barták.

Cenník na sezónu 2004/2005 v lyžiarskom stredisku Pezinská Baba

December 2004 / Prečítané 2192 krát
Detský lanový vlek je určený pre deti do 8 rokov a je zdarma. Na večerné lyžovanie platí len zvláštny lístok. Detské lístky platia pre deti narodené po 1.1. 1992, kontrola kartou poistenca. Detský tarif platí aj pre seniorov od 65 rokov. Lístok je neprenosný na inú osobu. Jazdné sa nevracia späť pri odobraní jazdnej karty pri jej zneužití. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka. Bodové lístky platia aj v stredisku Zochova Chata.

Ocenenie pre J. Mezeiovú

pr / December 2004 / Prečítané 2122 krát
Slovenský strelecký zväz vyhodnotil 1. decembra v bratislavskom hoteli Kyjev najúspešnejších slovenských strelcov za rok 2004. Medzi deviatkou ocenených bola opäť, rovnako ako v roku 2002, aj Pezinčanka Jana Mezeiová. Najväčším tohtoročným úspechom mladej strelkyne bolo 2. miesto na ME v Nikózii, ktoré získala v disciplíne trap junioriek.