Zomrel slávny rodák

Júl 2000 / Prečítané 2533 krát
Vo veku nedožitých 94 rokov zomrel vo štvrtok 6. júla v ranných hodinách v Bratislave profesor Dr. Ľudovít Rajter - významný slovenský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg. Profesor Rajter (nar. 30.7.1906 v Pezinku) položil základy dirigentskej školy u nás.

Marianský stĺp do reštaurátorských dielní

Júl 2000 / Prečítané 2358 krát
Na snímke pracovníci bratislavskej firmy VILLARD demontujú súsošie Marianského stĺpa pri Dolnom farskom kostole. Vzácnu historickú pamiatku z roku 1749, už po viacerých opravách ohlodal zub času a je potrebné ju obnoviť. Plastiku odviezli do reštaurátorských dielní v Bratislave, kde ju očistia a domodelujú do pôvodného tvaru.

V budúcom roku nás čaká s č í t a n i e

Júl 2000 / Prečítané 2319 krát
V uplynulých dňoch nás informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky o pripravovanom sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré bude vykonané na celom území Slovenskej republiky k 26. máju 2001. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 25. mája na sobotu 26. mája 2001. Cieľom sčítania je získať priamo od obyvateľstva informácie, ktoré nie je možné zistiť prostredníctvom iných existujúcich informačných systémov a to metódou sebasčítania.

S mladými o mladých

Ing. Eva Lupová / Júl 2000 / Prečítané 2202 krát
Hovorí sa, že vyspelosť spoločenstva sa posudzuje podľa úrovne starostlivosti o deti, mládež a starých ľudí. Položme si otázku, ako spomínané kritéria napĺňame v našom meste. Týmto príspevkom otvárame v našom časopise verejnú diskusiu na uvedenú tému.

Zo zasadania Mestského zastupiteľstva

Júl 2000 / Prečítané 2299 krát
Dňa 29. júna sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Poslanci prerokúvali správy z úseku výstavby (uplatňovanie územnoplánovacej dokumentácie, rozpracovanosť investičnej výstavby), o stave pasportizácie majetku mesta, zaoberali sa ochranou vinohradov a návrhom na začlenenie Pezinka do Bratislavského vyššieho územného celku.

Zatiaľ bez platených parkovísk

Júl 2000 / Prečítané 2368 krát
Na programe júnového zasadnutia MsZ bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia o spoplatnení parkovania motorových vozidiel v centre mesta. Na dôvod, prečo nebolo VZN schválené sme sa spýtali prednostu MsÚ L. Šafára:

Na podporu triedenia odpadu

Júl 2000 / Prečítané 2203 krát
Mesto Pezinok s finančným príspevkom Komunitného združenia Sami sebe vydalo leták, ktorý obsahuje aktuálne informácie o separovanom zbere komunálneho odpadu. Materiál sa dostal do všetkých domácností v meste.

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / Júl 2000 / Prečítané 2337 krát
na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, na Kollárovej ul. č. 14, súp. č. 133, parc. č. 4690/1, 2, 3 o celkovej výmere 751 m2 s týmito podmienkami: 1. Predmet: nehnuteľnosť súp. č. 133, na parc. č. 4690/1 - zast. pl. o výmere 186 m2, 4690/2 - zast. pl. o výmere 398 m2 a 4690/3 - zast. pl. o výmere 167 m2.

Činnosť komisie pre podnikanie

Júl 2000 / Prečítané 2305 krát
Komisia pre stratégiu a rozvoj podnikania pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku, ktorej predsedom je poslanec Ing. Pavol Pastucha má v pláne činnosti na rok 2000 tieto hlavné úlohy:

Navštívili nás

Júl 2000 / Prečítané 2368 krát
28.6. prijal zástupca primátora O. Solga dôchodcov jubilantov pri príležitosti ich významných životných jubileí.

Navštívili sme

Júl 2000 / Prečítané 2111 krát
# 22.-25.6. delegácia mesta vedená primátorom I. Pesselom sa zúčastnila na oslávách 400. výročia udelenia kráľovských výsad partnerskému mestu Mladá Boleslav; nerskému mestu Mladá Boleslav; # 23.6. sa zúčastnil zástupca primátora na oficiálnom otvorení 13. medzinárodného festivalu Cibulák; # 27.6. sa zúčastnil primátor na zasadnutí Združenia miest, obcí a mestských častí Malokarpatského regiónu vo Vinosadoch;

Noví správcovia farností

Júl 2000 / Prečítané 3803 krát
V júli na rímsko-katolíckych farských úradoch v Pezinku a v Grinave nastali zmeny v obsadení správcov farností. Po osemročnom kňazskom pôsobení z Pezinka odišiel dekan Karol Chvála. Okrem farníkov sa s ním oficiálne rozlúčili primátor mesta I. Pessel a viceprimátor O. Solga. Novým pôsobiskom vdp. K. Chválu budú Gbely.

Skejtpark

Júl 2000 / Prečítané 2470 krát
V našom meste vyrástlo ďalšie nové športovisko. Je ním skejtpark. Stalo sa tak vďaka aktivite mladých ľudí, pomoci Komunitného združenia SAMI-SEBE, Mesta Pezinok, Strednej práporčíckej škole Policajného zboru SR, Ministerstva vnútra a firmy Petmas.

POMOCNÍK NA PRECHÁDZKY

Júl 2000 / Prečítané 2435 krát
Na začiatku letnej turistickej sezóny vydalo Mesto Pezinok prospekt Náučný chodník, ktorý je praktickým sprievodcom návštevníkov i domácich po trase vedúcej od železničnej stanice v Pezinku po vrch Baba, totožnej s modrou turistickou značkou. Okrem mapovej časti centra mesta a celkovej trasy obsahuje materiál sprievodný text Pavla Valachoviča o pozoruhodnostiach krajiny a výzvu, aby sa návštevníci správali ohľaduplne k okolitej prírode. Prospekt vydaný v troch jazykových mutáciách (slovenčine, angličtine a nemčine) možno získať bezplatne v Informačnom centre v Pezinku na Radničnom námestí 9.

Odovzdajú petičné hárky

Júl 2000 / Prečítané 2282 krát
Zástupcovia občianskej iniciatívy Človek v meste odovzdajú petičné hárky s 3921 podpismi občanov mesta a blízkeho okolia proti výstavbe benzínového čerpadla ÖMV na Moyzesovej ulici v Pezinku dňa 24. júla 2000 primátorovi mesta I. Pesselovi. V týchto dňoch začína nové územné konanie v tejto veci (predchádzajúce bolo zrušené) - a aktivisti iniciatívy očakávajú, že mesto už výstavbu pumpy nepodporí.

Čo nové v TV Pezinok?

Júl 2000 / Prečítané 2350 krát
Rada SR pre rozhlasové a tele- vízne vysielanie schválila licenciu na terestriálne vysielanie pre TV Pezinok, s.r.o., čo znamená, že programy našej televízie sa dosta- nú ku všetkým občanom mesta a aj do blízkeho okolia. O ďalších kro- koch pri budovaní vysielača vás budeme priebežne informovať.

O najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Júl 2000 / Prečítané 2308 krát
V marcovom čísle sme vyhlásili ďalší ročník súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu, ktorej organizátorom je Mestský úrad Pezinok, oddelenie životného prostredia. Návrhy do hodnotenia pripravujú samotní vyhlasovatelia súťaže a občania. Súťaž má tri kategórie: najkrajšia kvetinová výzdoba okna - balkóna, predzáhradky a verejnej budovy.

NOVÉ PREVÁDZKY

Júl 2000 / Prečítané 3406 krát
# QUEEN SLOVAKIA s.r.o. - výroba a predaj výšiviek a nášiviek, Kupeckého 57, Pezinok; # Salón Martina - Lucia Slezáko- vá, modelovanie nechtov a mani- kúra, Moyzesova 18, Pezinok, Po-Pi: 08.00-16.00 hod., So: 08.00-13.00 hod.;

Mestská Polícia Pezinok vypisuje konkurz

Júl 2000 / Prečítané 2888 krát
na obsadenie voľného miesta zamestnanca mestskej polície Vek: nad 21 rokov bezúhonnosť úplné stredoškolské vzdelanie úspešné absolvovanie výberového konania Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: Mestská polícia Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.

Prečo sú zatvorené lekárne?

Júl 2000 / Prečítané 2301 krát
Pezinok je okresné mesto, žije v ňom 22 tisíc obyvateľov. V letnom období pribúdajú o ďalšie stovky rekreantov a turistov a služby tu vyhľadávajú aj občania okolitých obcí. Zaráža nás preto, že obe tunajšie lekárne cez niektoré víkendové dni zostávajú zatvorené s odkazom, že nás obslúžia lekárne v Modre, Senci alebo v Bratislave. po 18. hodine každý deň už len v Bratislave.

Prídte sa pokochať

Júl 2000 / Prečítané 2224 krát
Človek musí starnúť. Ide o to, ako si starnutie a starobu uľahčiť a spríjemniť. Šťastnejší môže byť ten, kto aspoň občas zabudne na svoje choroby. Ak má byť život v starobe znesiteľný, pokojný či dokonca šťastný, treba venovať telu i duchu rovnakú pozornosť, sústavne ich aktivovať tvorivou činnosťou. Jednota dôchodcov Slovenska v Pezinku cestou miestneho Kultúrneho centra usporiada výstavku ručných prác našich šikovných starých mám, ktorých zlaté ruky nikdy nezaháľajú.

Nezabudnuteľný zážitok

Júl 2000 / Prečítané 2280 krát
Tento školský rok sa v našom meste po prvý raz predstavila celosvetová súťaž v kreatívnom riešení problémov - Odysea mysle. Je to súťaž tímov, nie jednotlivcov a jej poslaním je posilniť rozvoj tvorivého - kreatívneho myslenia u detí a mládeže. Odysea mysle učí, že všetko sa dá riešiť nielen zabehaným, ale aj úplne novým a často aj lepším spôsobom.

Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / Júl 2000 / Prečítané 2278 krát
na predaj voľného mestského bytu, t.j. neobsadeného nájomcom, a spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 723/ 4338 z celku k spoločným častiam a spoločným zariadeniam bytového domu a zastavaného pozemku parc. č. 4925, k.ú. Pezinok s týmito podmienkami:

Fontána bez vody

MB / Júl 2000 / Prečítané 2361 krát
Horúce júnové dni spríjemňovala občanom na Radničnom námestí malá fontána. Voda vytekala na rozpálené kamene a osviežovala vzduch. Po prvom júlovom víkende však prestala fungovať. Aké bolo naše prekvapenie, keď v koši, v ktorom boli osadené čerpadlá tlačiace vodu do fontánky, sme našli len trčiace elektrické drôty. Či si niekto zariaďoval fontánu vo vlastnej záhrade, alebo čerpadlá skončia niekde na burze sa už asi nedozvieme. Že však zlodeja na tak frekventovanom mieste nikto nevidel je dosť čudné. Alebo je to opäť ľahostajnosť? Našťastie sa ochladilo...

Viac ohľaduplnosti od psíčkarov

MB / Júl 2000 / Prečítané 2318 krát
Jedným z problémov, ktoré nás trápia, je problém psích exkrementov. Najmä na sídliskách psy znečisťujú verejné priestranstvá, trávniky, detské pieskoviská a pod. Nejde však len o problém estetický ale najmä hygienický. Psie výkaly môžu byť zdrojom choroboplodných zárodkov, najmä keď sa rozsušia, rozpadnú na prach a vietor ich roznáša po sídlisku.

Zákaz vstupu do vinohradov, Mestské zastupiteľstvo schválilo záväzné nariadenie

Júl 2000 / Prečítané 2635 krát
Nejeden majiteľ vinohradu už zažil sklamanie z toho, že ho niekto predbehol pri oberaní hrozna v jeho vinici. Po celý rok je tu veľa práce, náklady na obrábanie, postreky, a potom vám niekto drzo hrozno oberie. Bol tu teda celkom prirodzený tlak vinohradníkov, aby im mesto pri riešení tohto problému pomohlo. Aj preto sa do programu posledného Mestského zastupiteľstva v Pezinku dostala otázka ochrany úrody hrozna vo vinohradoch v čase jeho dozrievania a zberu. Poslanci na záver schválili všeobecne záväzné nariadenie, z ktorého vyberáme:

Znechutený občan

JO / Júl 2000 / Prečítané 2370 krát
K napísaniu tohto príspevku ma primäli naši drobní pezinskí zlodeji. Podobné negatívne skúsenosti majú viacerí spoluobčania z môjho okolia, preto som sa rozhodol napísať o svojom prípade. Začiatkom apríla som sa rozhodol skrášliť a vynoviť našu predzáhradku pred rodinným domom na Bernolákovej ulici. Zasial som trávu a vysadil okrasné dreviny.

PRENÁJOM

Júl 2000 / Prečítané 2272 krát
Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Pezinku prenajme nebytový priestor na ulici M.R. Štefánika č. 17, prístupný priamo z ulice, o celkovej výmere 60 m2, na ľavej strane. Priestor pozostáva z troch miestností, vrátane soc. zariadenia. Ponuky zasielajte na adresu: Evanj. cirkevný zbor, Potočná 2, 902 01 Pezinok v zalepenej obálke, v ktorej uvediete svoju ponuku na výšku nájomného a podnikateľskú aktivitu, do 15.9.2000. Obálku označte heslom: "Nájom M". Priestory budú voľné od 1.12.2000. Informácie možno získať na tel.: 641 2193, 641 22 33 alebo 0905 332 675.

Radón nemusí byť strašiakom!

Milan Oravec / Júl 2000 / Prečítané 9954 krát
V minulom čísle sme uverejnili príspevok Radónové nebezpečenstvo, išlo o informácie získané z denníka Pravda. V článku sa uvádza, že Pezinok má najvyššie radónové riziko na Slovensku z miest nad 10 tisíc obyvateľov. Niektorí čitatelia nás žiadali, aby sme o probléme v Pezinčanovi informovali.

Pezinský Permoník 2000

Jiří Vitáloš / Júl 2000 / Prečítané 2621 krát
Tohtoročná novinka: Súťaž a ukážky ryžovania zlata priamo na ulici

Kurzy v kultúrnom centre

Júl 2000 / Prečítané 2286 krát
Kultúrne centrum v Pezinku poriada v škoskom roku 2000/ 2001 tieto kurzy: - jazykové: anglický a nemecký jazyk - pohybové: kalanetika ,aerobic Prihlásiť sa možno v Kultúrnom centre, Holubyho 42, tel. 641 20 93, (p. Debnárová).

PO KURZE NA SÚŤAŽ

Mgr. Marta Szolgaiová / Júl 2000 / Prečítané 2355 krát
Po skončení kurzu spoločenského tanca sa žiaci ZŠ Pezinok, Orešie - Michaela Krasňanská, Peter Snopek, Michaela Tušková, Martin Predanocy, Jana Fischerová, Zuzana Baginová - zúčastnili na celoslovenskej súťaži absolventov spoločenského tanca v dňoch 17. a 18. júna v Prievidzi. Vo finále obsadili 4. a 5. miesto. Vystúpili tiež v galaprograme, kde reprezentovali nielen školu ale aj mesto. Mladí tanečníci za možnosť zúčastniť sa na súťaži vďačia sponzorom, ktorí im prispeli finančne.

Spomienka

Júl 2000 / Prečítané 2399 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Júl 2000 / Prečítané 2361 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Júl 2000 / Prečítané 3495 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Divadlo, muzika a cibuľový chlieb

Veronika Hanuliaková / Júl 2000 / Prečítané 2350 krát
Áno Cibulák, v poradí už 13. ročník Medzinárodného divadelného festivalu, aj tento rok ponúkol svojim návštevníkom žánrovo pestré programové menu. Celé dianie rozprúdilo domáce PIKI s predstavením šikovne parodujúcim filmovú verziu programu organizátori s účinkujúcimi Francúzmiprotagonistov Katky Aulitisovej a Ľuba Piktora Elá hop!.

Príde ľudová hudba z Neusiedl am See

Júl 2000 / Prečítané 2314 krát
Jedným zo zahraničných hostí, ktorí sa predstavia v Pezinku v rámci tohtoročného kultúrneho leta na pódiu pred Zámkom bude i ľudová hudba Buchgrabler z partnerského mesta Neusiedl am See. Rakúski hostia vystúpia v nedeľu 27. augusta o 17.30 hod. spolu s pezinskou kapelou Cajlané. Bude to vôbec prvý oficiálny počin, ktorým sa začne napĺňať trojstranná Kooperačná zmluva o kultúrnej spolupráci podpísaná primátormi Pezinka, Neusiedl am See a Mosonmagyaróváru v júni tohto roku. Ďalšie príklady cezhraničnej spolupráce nenechajú na seba dlho čakať. Bude k nim patriť súťaž mladých portrétistov Pocta Kupeckému, ktorá sa uskutoční 9. septembra a Týždeň Pezinka v Neusiedl am See plánovaný na 15.-22. októbra tohto roku.

LETNÝ LITERÁRNY KVÍZ PRE DETI

ag / Júl 2000 / Prečítané 3671 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku vypísala na prázdninové mesiace júl a august Letný literárny kvíz pre deti. Zapojiť sa môžu čitatelia a ostatní záujemcovia od 6 do 15 rokov, ktorí si takýmto spôsobom overia svoje literárne vedomosti. Vyhodnotenie kvízu bude v septembri. Všetky informácie sú k dispozícii v Malokarpatskej knižnici, odd. literatúry pre deti, Holubyho ul., Pezinok.

Kniha P. Matejoviča

Júl 2000 / Prečítané 2214 krát
V bratislavskom vydavateľstve Kalligram vyšla kniha Pezinčana Pavla Matejoviča: Synoptici. V tomto výnimočnom diele sa autor pokúsil nastoliť dialóg medzi vedeckou a umeleckou kultúrou, vychádzajúc z predpokladu, že myšlienky, ktoré sa zrodili napríklad na pôde meteorológie, majú svoje analógie v oblasti umenia. Túto odvážnu hru - tému autorovi dovoľuje jeho výbava - profesionálne sa venuje meteorológii a rovnako profesionálne praktizuje aj literárnu vedu.

Lucia druhá na Slovensku

Mgr. Marta Szolgaiová / Júl 2000 / Prečítané 2310 krát
Žiačka 3. ročníka Lucka Debrecká zo ZŠ Pezinok, Orešie zvíťazila v speve ľudových piesní v krajskom kole SLÁVIK SLOVENSKA 2000. Postúpila do celoslovenského finále, ktoré sa konalo 24. júna v Nitre. Porota ocenila jej výkon a krásny hlas a udelilo jej druhé miesto. Pri vystúpení ju sprevádzal Orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava pod vedením Miroslava Dudíka.

Ľudovít Rajter a Pezinok

Júl 2000 / Prečítané 2263 krát
Dr. Ľudovít Rajter aj napriek tomu, že dlhé roky žil v Bratislave, mal veľmi krásny vzťah k Pezinku, ktorý bol jeho rodiskom. Nikdy nezabúdal na Pezinok, ale ani Pezinok naňho. "Keď sa nedávno dirigenta a hudobného skladateľa pána profesora Ľudovíta Rajtera pýtali, či je dôležité, ak sa chce dožiť niekto takého vysokého veku a takej sviežosti, aby sa človek narodil vo vinohradníckom kraji a či práve v Pezinku, alebo sa môže taký človek narodiť aj inde, odpovedal:

Telegraficky

Júl 2000 / Prečítané 2357 krát
Vo Farskej pivnici v Pezinku sa uskutočnil SALÓN 2000 - tradičná prehliadka obrazov a plastík. V poradí už šiestu minigalériu vytvorili práce ôsmich autorov. Z Pezinčanov sa predstavili Dana Poláková, Miro Kinder, Sylvia Pagáčová a Viera Haršániová-Parásková.

Výročia osobností mesta

Júl 2000 / Prečítané 2308 krát
* Gustáv Samuel Bončo - funkcionár Slovenskej soc. dem. strany v Uhorsku (15.8.1870 - 6.10.1932), rodák, 130. výročie narodenia; * Gustáv Čermák - spisovateľ (16. 8.1840 - 29.4.1891), 160. výročie narodenia; * Imrich Hornáček (pseud. Igor Horský) - novinár, publicista (9.8. 1925 - 30.12.1976), rodák, 75. výročie narodenia; * František Klohammer (Glohomer) - básnik, profesor (21.8.1755 - 12.2.1830), rodák, 245. výročie narodenia. (Pripravujeme v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou)

Zaujímavé podujatia pre škôlkarov

Mária Heldová / Júl 2000 / Prečítané 2234 krát
Deti z Materskej školy na Pekníkovej ulici v Pezinku sa 8. júna zúčastnili v Centre voľného času na akcii Mesto škôlkárov pri príležitosti ukončenia školského roku 1999/2000. Mohli si v prírode súťaživými hrami precvičiť svoju šikovnosť, obratnosť a reakciu. Taktiež si tu zaspievali, zarecitovali a zatancovali. Najšikovnejšie deti usporiadatelia odmenili. Prínosom bola aj prehliadka výstavy detských výtvarných prác Čo dokážu malé rúčky.

Zlodej v škole

Júl 2000 / Prečítané 2150 krát
Dňa 10.6. 2000 o 00.40 hod. vykonávala hliadka MsP Pezinok pešiu obhliadku na Mierovej ulici, pričom počula podozrivé rinčanie skla. Hliadka zistila, že zvuk pochádza z objektu družiny ZŠ na Fándlyho ulici, kde po prvotnej obhliadke zistili násilné vniknutie.

KRADLI KOĽAJNICU

Júl 2000 / Prečítané 2284 krát
Hliadka MsP na základe oznámenia zadržala vo firme Pezinské tehelne 18-ročného Rastislava R. a 21-ročného Mareka V., ktorí chceli z objektu odcudziť železnú koľajnicu, s úmyslom odpredať ju do zberných surovín. Za priestupok im uložili blokovú pokutu.

Padli v I. svetovej vojne

V. Hacaj, Peter Wittgrúber, Milan Oravec / Júl 2000 / Prečítané 4192 krát
Aj keď sa vojnové udalosti prvej svetovej vojny nášho územia nedotkli, nie je na Slovensku vari dediny alebo mesta, ktoré by na niektorom európskom bojisku nestratilo niekoľko svojich občanov. Ani Pezinok nebol výnimkou. A zoznam padlých z nášho mesta je naozaj dosť dlhý.

Grobania hrajú v Pezinku

Júl 2000 / Prečítané 2333 krát
Futbalisti Slovenského Grobu si vybojovali v minulom súťažnom ročníku postup do II. ligy. Keďže ich ihrisko nezodpovedá súťažným kritériám, došlo k dohode medzi futbalovými oddielmi S. Grobu a Pezinka, že domáce druholigové duely budú hrať na pezinskom štadióne.

PARKÚROVÉ SKÁKANIE

Júl 2000 / Prečítané 2423 krát
Trvalou súčasťou bohatého športového života v našom meste v posledných rokoch sa stali podujatia organizované v Areáli zdravia Rozálka. Cez druhý júlový víkend patril areál majstrovstvám Slovenska v parkúrovom skákaní.

SLOVAKOFARMA V SAPORTOVOM POHÁRI

Júl 2000 / Prečítané 2302 krát
Basketbalový klub Slovakofarma Pezinok vyvinul úsilie dostať sa medzi dvadsať európskych tímov, ktoré budú hrať v novej atraktívnej súťaži - Suprolige - v ročníku 2000/ 2001. Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA), ale pezinskú žiadosť neakceptovala. Prisľúbila však, že naši basketbalisti budú hrať v novom ročníku Saportovho pohára. Žrebovanie pohárových súťaží sa uskutočnilo 16. júna v Mníchove.

Vodné lyžovanie

Júl 2000 / Prečítané 2385 krát
Prísľubom pre slovenské vodné lyžovanie sú výkony dvoch mladých Pezinčanov - Mateja Kunerta a Simony Šimončičovej (na snímke), ktorí pretekajú za Inter Bratislava.

Filip Polc zranený

Júl 2000 / Prečítané 2151 krát
Filip Polc, 18-ročný horský cyklista a jeden z najtalentovanejších zjazdárov na svete, prežíva jednu z najsmoliarskejších sezón vo svojej športovej kariére. Na pretekoch majstrovstiev sveta v Sierra Nevade v Španielsku jazdil suverénne na prvej pozícii, avšak pár metrov pred cieľom nešťastne spadol a pripravil sa o skvelý triumf. Napokon mu zostalo len 10. miesto.

VÍŤAZOM NOVÝ ŽIVOT

Ján Nagy / Júl 2000 / Prečítané 2004 krát
Dňa 24. júna 2000 sa uskutočnil už 5. ročník NOVÝ ŽIVOT CUP v minifutbale. Turnaj sa odohral na ihrisku TJ BANÍK PEZINOK za účasti 19-tich mužstiev z celého okolia. Víťazom turnaja sa stalo mužstvo NOVÝ ŽIVOT, po finálovom víťazstve nad ANDACO HLOHOVEC v pomere 5:3. V zápase o 3. miesto vyhrali hráči Šenkvíc nad Vitamínmi Pezinok v pomere 10:3. Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Viktor Melišík z tímu Nového Života. Organizátori turnaja aj touto cestou ďakujú všetkým sponzorom, bez ktorých by bola organizácia turnaja veľmi ťažká.

Medzi džudistami sa strhla mela

Júl 2000 / Prečítané 2085 krát
Džudo je japonské bojové umenie, ktoré si získalo vysokú popularitu aj v Európe a dokonca jeden z oddielov džuda pôsobí aj v našom meste. 1. JUDO CLUB Pezinok má po viac ako 15-ročnom pôsobení za sebou veľké úspechy. Účasť na olympijských hrách v Atlante, boje o medaily na majstrovstvách sveta i Európy, medaily z európskych A turnajov, majstrov Československa a niekoľko desiatok majstrov Slovenska.

BLAHOŽELANIA

Júl 2000 / Prečítané 3643 krát
Blahoželania pre našich najbližších...

Program Kultúrneho centra

Júl 2000 / Prečítané 2113 krát
August 2000

Program Amfiteáter

Júl 2000 / Prečítané 2294 krát
August 2000

NA OBLOHE NOVÁ KOMÉTA

Alexander Pravda / Júl 2000 / Prečítané 2447 krát
Práve v týchto dňoch je možnosť vidieť po celú noc nad severným obzorom novú kométu C/1999 S4 Linear. kométa C/199 S4 LINEAR Objavená bola 27.9. 1999 v USA v rámci projektu LINEAR. Tento projekt je zameraný na planétky a asteroidy, ktoré sa približujú k blízkosti Zeme. Avšak až ďalšie pozorovania preukázali nezvyčajnú dráhu objektu a potvrdili, že ide o kométu.

Významné výročie družobného mesta

Ing. Eva Lupová / Júl 2000 / Prečítané 2064 krát
V júnovom čísle Pezinčana sme informovali o účasti delegácie mesta Pezinok vedenej primátorom Ivanom Pesselom na oslavách 400. výročia povýšenia Mladej Boleslavy na kráľovské mesto. V súvislosti s uvedenou významnou udalosťou ponúkame našim čitateľom v tomto čísle malý pohľad do histórie nášho partnerského mesta osvetľujúci vtedajšiu dobu.

Zemetrasenie v susednom Rakúsku

Júl 2000 / Prečítané 2415 krát
V utorok 11. júla ráno o 4.51 hod. a napoludnie o 12.56 hod. zaznamenali vo východnom Rakúsku zemetrasenie so silou 4,8 a 4,1 stupňa Richterovej škály. Epicentrum bolo medzi Wiener Neustadtom a Eisenstadtom, asi 60 kilometrov od Bratislavy. Ide o najsilnejšie zemetrasenie v Rakúsku za posledných 20 rokov. Pocítili ho aj mnohí Bratislavčania a ľudia v okolitých obciach na západnom Slovensku.

Ochutnávky vín

Júl 2000 / Prečítané 2384 krát
- Pezinský vinár Milan Bejdák zorganizoval na nádvorí Starej radnice Mestského múzea v Bratislave II. ročník výstavy a ochutnávky zahraničných a slovenských vín VINO GALLERY 2000. Predchádzajúci ročník sa konal v priestoroch Českého centra v Bratislave. Vinárski odborníci tentoraz degustovali dvesto vzoriek bielych, červených, suchých i sladkých vín.