Basketbalisti Pezinka po 5. krát s majstrovským titulom

Máj 2000 / Prečítané 2384 krát
V Pezinku opäť zavládla veľká basketbalová radosť. Po triumfe v Slovenskom pohári získali basketbalisti BK SLOVAKOFARMA PEZINOK v poslednú májovú nedeľu už po piatykrát titul majstra Slovenskej republiky. Získali teda tzv. double a dokázali, že v súčasnosti sú na Slovensku najlepší.

Skvelá festivalová atmosféra

Máj 2000 / Prečítané 2310 krát
V dňoch 4.-7. mája 2000 sa uskutočnil v Pezinku III. ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA. Počas štyroch dní sa nám predstavilo šesť kvalitných speváckych telies z piatich štátov sveta. Aj tentoraz môžeme podujatie, ktoré na Slovensku nemá páru, označiť nálepkou - skvelé, jedinečné. Vynikajúca atmosféra, výborné výkony, dobrá organizácia - to všetko prispelo ku krásnym a nezabudnuteľným zážitkom poslucháčov i účinkujúcich.

DEŤOM K SVIATKU

Máj 2000 / Prečítané 2209 krát
Prvý jún je už tradične sviatkom našich najmenších. V mnohých krajinách je to ozajstný deň nefalšovanej detskej radosti. Žiaľ sú ešte na svete miesta, kde ani v tento deň deti nemôžu zabudnúť na svoje utrpenie. Deti na Slovensku majú predsa len krajší život a teda aj väčší dôvod k radosti. I keď to nie je všade pravidlom, aspoň rodičia a škola nezabúdajú na ich sviatok. U nás v Pezinku, našťastie, je ľudí, ktorí na ne myslia, viac.

Stretnutie s ocenenými

Máj 2000 / Prečítané 2219 krát
Ostatné tri roky, v deň výročia udelenia kráľovských výsad Pezinku, samospráva mesta udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré sa najviac zaslúžili o rozvoj Pezinka. Tohtoročná udalosť bude mať podobu slávnostného zasadnutia Mestského zastupi- teľstva, ktoré sa uskutoční 14. júna o 18. hodine v sobášnej sieni Mestského úradu.

Rozbor hospodárenia a novela rozpočtu

Máj 2000 / Prečítané 2230 krát
Dňa 18. mája sa uskutočnilo 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Poslanci prerokovali rozbor hospodárenia mesta za rok 1999, správy o inventarizácii majetku, hospodárení Kultúrneho centra, Podniku bytových služieb a TV Pezinok. Zaoberali sa aj ekonomickou koncepciou a plnením programového vyhlásenia MsZ. Schválili I.novelu rozpočtu mesta na rok 2000.

Ohraničenie mestského lesa

Máj 2000 / Prečítané 2198 krát
Zákonom o majetku obcí štát prinavrátil Mestu Pezinok 1200 ha lesa medzi štátnou cestou Pezinok-Baba a katastrálnym územím Pernek, Jabloňové a Limbach. Vrátil do vlastníctva, ale ako? Presné vlastnícke hranice v teréne do roku 1949 poznajú už len pamätníci. Možno dvaja-traja, a ostatní by ich len tipovali. Milovníci prírody si určite na jeseň minulého roka, alebo teraz na jar všimli červené kolíky.

KU DŇU MATIEK

Š.Pullmannová / Máj 2000 / Prečítané 2227 krát
Piatok, 12. mája, smerovali pezinské mamy - dôchodkyne, na slávnostné posedenie ku Dňu matiek do Domu kultúry. Na úvod tohto prekrásneho popoludnia ocenil poslanie matky a milým slovom sa prihovoril prítomným Mgr. Oliver Solga, viceprimátor mesta Pezinka.

Ako separujeme?

Máj 2000 / Prečítané 2266 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku na svojom poslednom zasadnutí prerokovali správu - vyhodnotenie separovaného zberu za rok 1999, z ktorej vyberáme: * Do separovaného zberu komunálneho odpadu sú zapojení všetci obyvatelia bytoviek a 95,6 percenta obyvateľov rodinných domov. Celkovo teda separuje 98,6 percenta obyvateľov Pezinka, plus niektoré firmy a podniky.

MSZ V JÚNI

Máj 2000 / Prečítané 2212 krát
Najbližšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 29. júna 2000. Na programe rokovania bude: Uplatňovanie ÚPN SÚ Pezinok, informácia o činnosti komisie rozvoja vinohradníctva a vinárstva, rozpracovanosť investičnej výstavby, stav pasportizácie majetku mesta a i.

Navštivili nás

Ing. Eva Lupová / Máj 2000 / Prečítané 2096 krát
21.4. prijal zástupca primátora O.Solga delegáciu rakúskeho mesta Neusiedl am See. Spolu absolvovali prehliadku mesta a urobili prvé kroky k nadviazaniu partnerstva; 3.5. rokoval primátor I.Pessel s riaditeľom SD Jednota p. Ďurčekom o možnostiach výstavby Supermarketu v Pezinku; 5.5. prijal primátor delegáciu z družobného mesta Mladá Boleslav, ktorá navštívila Pezinok pri príležitosti festivalu chrámových zborov Ad Una Corda;

Navštívili sme

Ing. Eva Lupová / Máj 2000 / Prečítané 2180 krát
26.4. rokoval primátor na Krajskom úrade v Bratislave o príprave na registráciu Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu; 26.4. konzultoval primátor s riaditeľom Slovenského inštitútu vo Varšave otázky prípravy a zabezpečenia prezentácie Malokarpat-ského regiónu; 27.4. sa zúčastnil primátor na zasadnutí Dozornej rady Televízie Pezinok, s.r.o.;

Vyhlásenie výsledkov ankety

Máj 2000 / Prečítané 2243 krát
V stredu 26.apríla sa uskutočnilo v sobášnej sieni na radnici vyhlásenie výsledkov čitateľskej ankety Najlepšia predajňa roka 1999.

Prečo rest v plnení úloh?

Máj 2000 / Prečítané 2169 krát
Pri prerokúvaní správy o plnení Programového vyhlásenia MsZ za rok 1999 sa konštatovalo, že neboli splnené tri úlohy. Nebola doriešená svetelná križovatka Holubyho-Moyzesova v súvislosti so vzťahmi s výstavbou benzínového čerpadla. V súčasnosti sa dokončuje projektová dokumentácia na jestvujúci stav križovatky, bez rozšírenia št. cesty II/502.

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku

Máj 2000 / Prečítané 2286 krát
termín : 8. júna 2000 miesto: priestory Mestského úradu na Radničnom nám.7, zasadačka MsZ na ul.M.R.Štefánika 10 /nad Bagetou/ a Informačné centrum na Radničnom nám. 9

Jednou - dvoma vetami

Máj 2000 / Prečítané 2217 krát
# Agentúra FOCUS usporiadala výskum zameraný na problematiku decentralizácie verejnej správy na Slovensku. Jedna zo skupinových diskusií (konali sa v šiestich slovenských obciach a mestách) sa uskutočnila v Pezinku za účasti vybraných poslancov MsZ, pracovníkov mesta a predstaviteľa tretieho sektoru.

NOVÉ PREVÁDZKY

Máj 2000 / Prečítané 2624 krát
Kaderníctvo - kozmetický salón Martina Guštafíková, Moyzesova 18, Pezinok; Masážny salón Ľudmila Haffnerová - reflexné masáže nôh akupresúra - KD, Holubyho 42, Pezinok.

Prvomájové oslavy v réžii ľavice

Máj 2000 / Prečítané 2256 krát
Asi tristo občanov sa zišlo na oslavách sviatku práce 1. mája v Zámockom parku v Pezinku, na ktoré svojich priaznivcov pozvali miestne organizácie SDĽ, SOP, SDSS, KSS a ZPB.

Združenia priateľov zvierat

H.Jakubčíková / Máj 2000 / Prečítané 2292 krát
Nezávisle od seba vznikli v Pezinku dve občianske združenia - združenie U psej matere a Pezinský spolok na ochranu zvierat. Obe majú za cieľ osvetovo a výchovne vplývať na vytváranie pozitívneho vzťahu človeka k prírode a k zvieratám zvlášť. Hlavnými úlohami oboch združení je najmä ochrana opustených a zatúlaných zvierat, vytváranie podmienok pre ich život a hľadanie nových domovov.

Prvý máj v kresťanskom dome

Vladimír Milko / Máj 2000 / Prečítané 2248 krát
Náboženské spoločenstvá Rímsko-katolíckej cirkvi oslávili 1.mája 2000 sviatok sv. Jozefa robotníka. Tento sviatok ustanovil Pápež Pius XII. 1.5.1955. Keďže prvý máj je v občianskom kalendári uvedený ako sviatok práce, tak sv. Jozef ako tesár predstavuje vzorného robotníka, je vzorom pre starostlivých otcov rodín.

Sleduje niekto vývoz separovaných odpadov?

Máj 2000 / Prečítané 2267 krát
Stále sa občanom pripomína dôležitosť triedenia odpadov, napokon, mnohí to považujú za správne a do triedenia sa s pochopením zapájajú. Iste v tejto činnosti máme veľké rezervy, a ani zďaleka nedosahujeme výsledky aké majú v tomto smere vo vyspelých krajinách.

Výberové konanie

Máj 2000 / Prečítané 2169 krát
Prednosta OkÚ v Pezinku vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné požiadavky určené pre učiteľov ZŠ, absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady, mať najmenej 10 rokov pedagogickej praxe a predložiť návrh koncepcie rozvoja a riadenia školy.

BLAHOŽELANIE Z KANADY

Máj 2000 / Prečítané 2214 krát
"Ozývam sa vám z ďalekej Kanady a chcem vám povedať, aké je to milé, keď si môžeme prečítať váš mesačník vďaka internetu, aj keď sme tak ďaleko od domova"

Výzva

Máj 2000 / Prečítané 2138 krát
Vážení občania! Poliklinika Pezinok uskutočňuje finančnú zbierku na zakúpenie nového sanitného vozidla. Všetci poznáme zlú ekonomickú situáciu zdravotníctva, ktorá sa bezprostredne dotýka aj našej Polikliniky a ešte viac nevyhovujúci technický stav sanitných vozidiel.

TV PEZINOK

Máj 2000 / Prečítané 2251 krát
Naša programová štruktúra: Týždeň v Pezinku premiéra - každý piatok 18.00 reprízy - piatok 22.00, sobota 18.00 pondelok 9.00, 18.00, 22.00, utorok 9.00, 18.00, 22.00, streda 9.00.

Nevedomosť či úmysel obísť súdne rozhodnutie?

Máj 2000 / Prečítané 2639 krát
V minulom čísle sme písali, ako je to momentálne s hotelom Grand na Radničnom námestí, ktorý už desať rokov neplní svoj účel. V článku sme uviedli, že o ďalšom osude hotela má rozhodnúť Ministerstvo privatizácie SR, na základe nálezu okresného a odvolacieho krajského súdu o neplatnosti privatizácie.

Vyrabovaný TEHLIAR

Máj 2000 / Prečítané 2615 krát
Domedávna bolo rekreačné stredisko Tehliar na Lipinách, ktoré patrilo Podnikovému výboru ROH pri Západoslovenských tehelniach v Pezinku, miestom, ktoré každoročne využívali zamestnanci na načerpávanie síl, organizovali sa tu detské tábory, školenia a iné akcie, často na celoslovenskej úrovni.

Mestská polícia Pezinok

Máj 2000 / Prečítané 2781 krát
vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta zamestnanca mestskej polície. Podmienky prijatia: Vek: viac ako 21 rokov, maxim. 35 rokov, bezúhonnosť úplné stredoškolské vzdelanie úspešné absolvovanie výberového konania Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: Mestská polícia Pezinok, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.

MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ KRIMINALITA

Máj 2000 / Prečítané 3006 krát
Tresná činnosť v okrese Pezinok v roku 1999

Prvá uhorská bratislavsko-tranvská železnica

Peter Wittgrúber / Máj 2000 / Prečítané 3575 krát
Železnicu v Pezinku berie dnes každý ako úplnú samozrejmosť. Málokto však vie, aké boli okolnosti jej vzniku. Prvá konská železnica na európskom kontinente vznikla v rokoch 1828-1831 a viedla z Prahy do miest Bruska a Lány. Onedlho nato bola vybudovaná tiež trať z Českých Budějovíc do Linza, ktorá slúžila predovšetkým na prepravu dreva a soli. Čoskoro potom získava viedenský finančník Rothschild napriek počiatočnej nepriazni viedenského cisárskeho dvora prvú koncesiu na výstavbu parnej železnice v rakúsko-uhorskej monarchii.

POĎTE S NAMI NA VYCHÁDZKU

Máj 2000 / Prečítané 2154 krát
Organizátori cyklu vychádzok po pamätihodnostiach Pezinka pripravili na prvý júnový deň prehliadku cintorínov v centre mesta. Sprievodca Stanislav Pátek je pripravený záujemcom porozprávať o osobnostiach, ktorých miestom posledného odpočinku je cintorín na Seneckej ulici a vďaka ústretovosti Židovskej obce Slovenska bude príležitosť i na návštevu židovského cintorína na Mýtnej ul. Zraz účastníkov je v uvedený deň o 15.00 hod. pri Gymnáziu. Bližšie informácie možno získať na MsÚ, č.d. 6, tel. č. 6901 102.

Spomienka

Máj 2000 / Prečítané 2491 krát
Spomienky na našich najbližších...

Poďakovanie

Máj 2000 / Prečítané 2310 krát
Úprimne ďakujeme...

Spoločenská kronika

Odd. občianskych záležitostí MsÚ / Máj 2000 / Prečítané 3662 krát
Noví občiankovia, Zosobášili sa, Navždy nás opustili, Naši jubilanti

CIBULÁK 2000

Veronika Hanuliaková / Máj 2000 / Prečítané 2513 krát
Medzinárodný divadelný festival CIBULÁK určite netreba pezinskej verejnosti bližšie predstavovať. Od roku 1987 láka toto podujatie do nášho mesta stále viac návštevní-kov obľubujúcich kvalitné umenie, ktoré tento festival určite ponúka... Stojíme na prahu 13. ročníka. Prípravy sú v plnom prúde. Zaujímalo ma, čo sa momentálne deje "za oponou" tohto podujatia a vyspovedala som hlavných organizátorov festivalu Rasťa Kuttnera a Laja Slimáka.

NEVŠEDNÝ ZÁŽITOK, ALE AJ MOTIVÁCIA

Máj 2000 / Prečítané 2580 krát
Tatiana BOBEKOVÁ hrala v orchestri pod taktovkou Bohdana Warchala

Kino pre úspešných

Máj 2000 / Prečítané 2253 krát
Tak ako minulý rok, i tentokrát pozýva Mesto Pezinok v predposledný deň školského roka všetkých úspešných žiakov a študentov pezinských škôl do Kultúrneho centra, kde sa uskutoční stretnutie so zástupcami verejnej správy. Ako symbolický prejav ocenenia za študijné výsledky počas uplynulého roka bude pozvanej mládeži premietnutý film.

Vyšiel VIDIEČAN

Máj 2000 / Prečítané 2562 krát
V uplynulých dňoch vyšlo tretie tohtoročné číslo VIDIEČANA, ktorý vydáva Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku. Na jeho stránkach nájdete: Rozhľadňa na Veľkej homole, Vínne trhy, Poznatky vinára Ing. F.Slezáka z Austrálie, Valné zhromaždenie Združenia malokarpatská vínna cesta, Dialógy s rodičmi drogovo závislých detí. V pravidelnej rubrike Predstavujeme vám, Vidiečan predstavuje dychovú hudbu Vištučanka. Nechýbajú ani ďalšie informácie z regiónu a program MOS na máj a jún 2000.

Čo z mlieka

Máj 2000 / Prečítané 2192 krát
Ďalší kurz prípravy regionálnych špecialít, ktorý organizuje mesto Pezinok v spolupráci s Malokarpatským múzeom, sa uskutoční 21. júna o 15.00 hod. v dielni vo dvore múzea. Lektorovať ho bude opäť Dr. Dana Kopálová, ktorá pre účastníkov pripravila nielen zaujímavé rozprávanie o význame mlieka v ľudovej strave, ale i ukážky prípravy mliečnych jedál podľa osvedčených receptúr našich starých mám.

OKIENKO SPORITEĽA

MVDr. Eva Šaligová / Máj 2000 / Prečítané 2191 krát
Je možné reklamovať tovar zakúpený pri tzv. posezónnom znížení cien? - Áno. Spotrebiteľ takýmto nákupom nestráca možnosť uplatnenia reklamácie, ako niekedy zákazníkov mylne informujú niektorí podnikatelia. Za predpokladu, že zákazníkovi pri predaji nebola na pokladničnom doklade vyznačená chyba výrobku, pre ktorú bola pôvodná cena znížená, reklamácia sa vzťahuje na celý výrobok.

Vidiecky parlament

Máj 2000 / Prečítané 2190 krát
V auguste 1999 vznikol na celoslovenskom zasadnutí vidieckych iniciatív v Liptovskom Hrádku Prípravný výbor vidieckeho parlamentu (VIPA). Jeho poslaním je zvyšovať kvalitu života na vidieku obhajovaním jeho záujmov a vytvorením platformy pre komunikáciu, výmenu informácií a spoluprácu.

Výtvarná súťaž na logo KNIŽNICE

Mgr. Anna Gašparovičová / Máj 2000 / Prečítané 2352 krát
Malokarpatská knižnica v Pezinku vypísala výtvarnú súťaž na logo knižnice. Touto formou chceme poskytnúť príležitosť mladým talentom (do 25 rokov) a podporiť vzťah mladých ľudí ku knižnici.

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRE KRAJ

Máj 2000 / Prečítané 2067 krát
Spoločnosť Globtel sa rozhodla v rámci Konta Globtel vytvoriť Otvorený grantový program na podporu regiónov. Cieľom tohto programu je prispieť k napredovaniu - rozvíjať partnerskú komunikáciu, zvyšovať informovanosť občanov, podporovať spoluprácu medzi občanmi a organizáciami, prispievať k zlepšovaniu ľudských vzťahov, tolerancie a zníženiu komunikačných bariér.

Pezinský škopek

Máj 2000 / Prečítané 2309 krát
V sobotu 27.mája sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry IV.ročník súťaže malých dychových hudieb - PEZINSKÝ ŠKOPEK. Milovníci dychovky si teda opäť prídu na svoje. Súťažiť bude päť hudieb - Vištučanka, Šenkvičanka, Svätojurská dychovka, Hrnčarovani a Štefanovanka.

Na Slovensku zvíťazili - čo ďalej?

Máj 2000 / Prečítané 2314 krát
V dňoch 18. a 19. marca sa konalo národné kolo celosvetovej súťaže ODYSEA MYSLE. Je to súťaž v kreatívnom riešení dlhodobých a krátkodobých problémov. Nesúťažia v nej jednotlivci, ale tímy, pozostávajúce z piatich až siedmich členov. Aj Pezinok má svoj tím je ním TNT, pozostávajúci zo žiakov 8. ročníka ZŠ Kupeckého.

NAJLEPŠÍ V ZÁUJMOVEJ TVORIVOSTI

Igor Glova / Máj 2000 / Prečítané 2256 krát
V uplynulých dňoch sa uskutočnil v Útvarovom klube Pezinskej brigády Ľ. Štúra 7. ročník záujmovo umeleckej a záujmovo technickej tvorivosti (ZUT a ZTT). Podujatie zorganizovalo Oddelenie výchovy a kultúry pezinskej brigády za účasti odborných metodických pracovníkov z Malokarpatského osvetového strediska v Pezinku.

UPOZORNENIE

Máj 2000 / Prečítané 2321 krát
Odbor požiarnej ochrany Okresného úradu v Pezinku vzhľadom na pretrvávajúce suché počasie upozorňuje všetkých občanov na zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov a spaľovania iných horľavých látok na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom.

Nezabudnite na povinnosť oznamovania podujatí!

Máj 2000 / Prečítané 2285 krát
Mestský úrad Pezinok upozorňuje organizátorov verejných podujatí na území mesta Pezinok, že sú povinní v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športo-vých a turistických podujatiach, oznámiť MsÚ v Pezinku pripravovanú akciu najneskôr 7 dní (v prípade verejných zhromaždení 5 dní) pred dňom jej konania.

UNICEF TOUR

MOS Pezinok / Máj 2000 / Prečítané 2209 krát
Už v sobotu 27. mája 2000 o 10. hodine štartuje na Kejde v Pezinku (Areál IRI) UNICEF TOUR 2000. Dĺžka trasy je 7 km. Pochod je určený všetkým, ktorí chcú prežiť príjemný deň a chcú pomôcť pri záchrane afrických detí pitnou vodou. Očakávame rodičov s deťmi, pre ktoré je okrem lákavej turistickej trasy a občerstvenia pripravený zábavný program a jazda na koni.

PBS s.r.o, Obrancov mieru 51, Pezinok

Máj 2000 / Prečítané 2635 krát
vyhlasuje výberové konanie na novovytvárané pracovné miesta v krytej plavárni Pezinok, Komen-ského 27: - vedúci plavárne - nástup od 1.8.2000, požadované vzdelanie USO prax vo vedení prevádzky vítaná, vodičský preukaz triedy B, znalosť práce s PC (Word, Excel);

CEZ KRČMY DO KREMATÓRIA

P.Šoula / Máj 2000 / Prečítané 2279 krát
Klub turistov a cestovateľov Albatros Bratislava pripravil na sobotu 10.júna 7.ročník turistického pochodu Cez päť malokarpatských krčiem do krematória.

LIAHEŇ BUDÚCICH MAJSTROV

Ing. Eva Lupová / Máj 2000 / Prečítané 2889 krát
Má remeslo ešte stále zlaté dno? Keď sa hovorí o pezinskom stred-nom školstve, zvyčajne sa zdôrazňuje existencia miestneho Gymnázia, Obchodnej akadémie či Strednej školy policajného zboru a až potom sa spomínajú dve tunajšie stredné odborné učilištia. Tak trochu to súvisí aj s tým, že za učňa zväčša idú najmä tí, ktorí, ako sa vraví, nemajú na viac.

Turnaj v minifutbale

Máj 2000 / Prečítané 2001 krát
Dňa 24.6. t.r. od 8.00 hod. sa na ihrisku TJ Baník Pezinok uskutoční 5.ročník turnaja v minifutbale NOVÝ ŽIVOT CUP 2000. Na turnaji sa zúčastní 20 družstiev z celého okolia. Pozývame všetkých priaznivcov malého futbalu. O občerstvenie je postarané.

V KLIMATEXE TO VEDIA

Máj 2000 / Prečítané 3277 krát
V médiach sa často objavujú správy o úspechoch cyklistov Klubu horskej cyklistiky KLIMATEX SCHWINN Pezinok, ale o tomto klube vieme toho veľmi málo. O bližšie informácie sme požiadali predsedu klubu Reného PEIGERA:

Mladým basketbalistom sa darí

Máj 2000 / Prečítané 2075 krát
S približujúcim sa koncom basketbalovej sezóny prichádza rad na vyvrcholenie ligových súťaží a je to aj čas na uskutočňovanie rôznych turnajov. Radi by sme vás informovali o úspechoch, ktoré dosiahli mládežnícke družstvá BK Pezinok v poslednom období na takýchto akciách.

KARATISTI na vlne úspechu

K.Tahotný / Máj 2000 / Prečítané 2310 krát
V Komárne sa konali majstrovstvá SR v karate mládeže. Na šampionáte štartovali aj mladí pezinskí borci, ktorí si vybojovali desať medailí. Na prvých miestach sa umiestnili: Svatava Špániková (kategória kumite dorastenky - 53 kg), družstvo A (Špániková, Tahotná, Fričová - kumite dorastenky), družstvo B (Hupková, Gregušová, Kohútová - kumite žiačky).

Opäť na basketbalový kemp

Máj 2000 / Prečítané 2275 krát
Po minuloročnej vydarenej premiére sa aj tento rok uskutoční v Pezinku ADIDAS BASKETBALL CAMP. Bude sa konať v dňoch 1.-4.6.2000 a je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku 12-17 rokov. Celý kemp je pod patronátom firmy Adidas, ktorá zabezpečí veľa cien pre najlepších v jednotlivých súťažiach.

FILIP znova na najvyššom stupienku

Máj 2000 / Prečítané 1987 krát
Cez druhý májový víkend sa uskutočnilo v Hostýne druhé kolo Českého pohára v horskej cyklistike v disciplíne zjazd. V kategórii juniorov štartoval aj najlepší slovenský pretekár, Pe-zinčan Filip Polc (Seat Merida). Zvíťazil v oboch jazdách - v prvej dosiahol čas 3:50,98 a v druhej 3:48,14. V dňoch 20.-21. mája štartoval Filip na Svetovom pohári horských cyklistov v Les Gets. V dueli skončil na 5. mieste a do celkového hodnotenia si pripísal 10 bodov. V zjazde sa umiestnil na 18. priečke.

Program Kultúrneho centra

Máj 2000 / Prečítané 2002 krát
Jún 2000

Program Amfiteáter

Máj 2000 / Prečítané 17851 krát
Jún 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Máj 2000 / Prečítané 2048 krát
Jún 2000

Zlato a bronz zo Svetového pohára

K.Tahotný / Máj 2000 / Prečítané 2070 krát
Pezinské karatistky Svatava Špániková a Marcela Tahotná reprezentovali Slovensko na Svetovom pohári v kick boxe v maďarskom Debrecene. Svatava v silnej konkurencii (účasť pretekárok z 20 štátov) v stop semi contact ženy - 60 kg si vybojovala zlatú a Marcela v hard formes dorastenky, bronzovú medailu.

Pezinskí šachisti vyhrali štvrtoligovú súťaž

Máj 2000 / Prečítané 2083 krát
V uplynulých dňoch sa skončila šachová súťaž 4.ligy - kraj Bratislava, ročník 1999/2000, v ktorej štartovalo dvanásť družstiev. Víťazom súťaže sa bez jedinej prehry stalo družstvo Pezinka, ktoré si spolu s béčkom Modry vybojovalo postup do vyššej súťaže.

Kradol v Piešťanoch

Máj 2000 / Prečítané 2068 krát
Piešťanskí policajti zadržali 25-ročného Marcela S. z Pezinka, ktorý sa špecializoval na krádeže v domoch a bytoch. Vlamača pri čine prichytil majiteľ bytu. Aj keď sa mu podarilo z miesta činu ujsť, privolaní policajti ho v uliciach mesta chytili. Pri vypočúvaní vyšla najavo aj ďalšia trestná činnosť, ktorú páchal priamo v Piešťanoch a okolí. Zlodej vydal polícii časť ukradnutých vecí (o.i. slušnú kôpku zlata), ktoré boli vrátené pôvodným majiteľom.