Takto sme vítali Nový rok

Január 2000 / Prečítané 2084 krát
Tak sme sa predsa dočkali. Koľkí z nás, najmä však tí starší, si želali dožiť sa jubilejného roku, s magickým číslom 2000. Želanie sa stalo Radničné námestieskutočnosťou, aj keď niektorí jasnovidci predpovedali koniec sveta.

Počet obyvateľov mierne rastie

Január 2000 / Prečítané 2269 krát
Podľa evidencie obyvateľstva MsÚ mal Pezinok k 31.12. 1999 21 838 obyvateľov, čo je o 19 viac ako tomu bolo v predchádzajúcom roku. V roku 1999 sa do nášho mesta prisťahovalo 302 osôb (najmenej za posledných desať rokov), odsťahovalo sa 311 osôb (najmenej za posledné štyri roky), narodilo sa 183 detí (najmenej za posledných desať rokov) a zomrelo 155 obyvateľov. Zo štatistických údajov zisťujeme, že od roku 1991 mierne klesá počet úmrtí a v posledných desiatich rokoch každý rok rastie počet obyvateľov v našom meste.

Obce z regiónu spoločne

Január 2000 / Prečítané 2126 krát
Prvé tohtoročné pracovné stretnutie starostov a primátorov Malokarpatského regiónu, ktoré sa uskutočnilo 11. januára a viedol ho pezinský primátor I. Pessel, bolo venované jednak aktuálnej príprave regiónu na medzinárodný veľtrh CR Slovakiatour a tiež prípravám na grantový projekt ISPA. Tento je potencionálnym zdrojom získania finančnej pomoci zo strany Európskej únie na riešenie problémov regiónu v oblasti životného prostredia. Podľa predbežných úvah bude pravdepodobne prioritou dobudovanie kanalizácie a čistiarní odpadových vôd.

Prvou bola LINDA

Január 2000 / Prečítané 2398 krát
Prvorodený Pezinčan roku 2000, uznáte, to nie je len taká všedná udalosť. Preto sme po príchode nového roku s veľkým záujmom pátrali, kto sa ním stal. Od pracovníčky MsÚ A. Šindlerovej, ktorá zbierala tieto informácie v bratislavských pôrodniciach, sme sa dozvedeli, že prvá prišla na svet Linduška Gréková. Narodila sa 1. januára 2000 o 21.40 hod.

Pred rozsiahlou rekonštrukciou

Január 2000 / Prečítané 2214 krát
Mesto Pezinok získalo grant z PHARE vo výške 2 mil. eúr na rekonštrukciu tepelného hospodárstva. Rozhodnutiu o pridelení grantu predchádzalo spracovanie auditu a vypracovanie koncepcie obnovy tepelného hospodárstva, pričom sa mesto muselo zaviazať, že štvrtinu vynaložených nákladov uhradí z vlastného rozpočtu. O ďalšom postupe pri realizácii tohto projektu nás informoval riaditeľ Podniku bytových služieb a.s. Pezinok Severín Sandtner:

ROZPOČET MESTA NA ROK 2000

Január 2000 / Prečítané 2223 krát
P R Í J M Y, V Ý D A V K Y

ROKOVACIE KONANIE

Ing. Ivan Pessel / Január 2000 / Prečítané 2231 krát
Reštaurovanie a rekonštrukcia sochy Panny Márie s podstavou (zemeguľou a hlavicou stĺpu), vyhotovenie formy a jej odliatie. Vyhotovenie kópie z kameňa alebo umelého kameňa.

Mesto Pezinok

Január 2000 / Prečítané 2200 krát
príjme do zamestnania pracovníka správy a kontroly miestnych poplatkov. Požiadavky: - ekonomické vzdelanie SŠ - práca s počítačom - prax vítaná Podmienky: - pracovný pomer na dobu určitú (zastupovanie počas materskej dovolenky) Uzávierka žiadostí o prijatie do zamestnania je 8. 2. 2000. Adresa: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Navštívili nás

Január 2000 / Prečítané 2277 krát
# 5.1. prijal zástupca primátora Oliver Solga Rómov - koledníkov # 11.1. predsedal primátor Ivan Pessel zasadnutiu Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu # 17.1. rokoval primátor so zástupcami Okresného úradu o možnostiach zriadenia azylového domu v Pezinku

Navštívili sme

Január 2000 / Prečítané 2167 krát
# 13.12. bol primátor na výstave fiktívnych firiem v Obchodnej akadémii v Pezinku # 14.12. sa zúčastnil primátor v Bratislave na seminári o reforme verejnej správy # 17.12. rokoval primátor so zástupcami komunitného združenia Sami sebe o riešení klubu mládeže a skateboardovom ihrisku

Mestské zastupiteľstvo vo februári

Január 2000 / Prečítané 2195 krát
Prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční 17. februára 2000 s týmto programom: delikvencia na území mesta, informácia o činnosti komisie pre ochranu verejného poriadku, hlavné úlohy CO, koncepcia kultúry, koncepcia cestovného ruchu, sociálna koncepcia a činnosť sociálnej komisie.

POSLANCI O SEBE

Január 2000 / Prečítané 2166 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom decembrovom zasadnutí hodnotilo aj svoju minuloročnú činnosť. V roku 1999 sa zišli poslanci na siedmich riadnych a dvoch mimoriadnych zasadnutiach. Na pracovných rokovaniach bola 96,52 percentná účasť, čo potvrdzuje, že poslanci majú o prácu nášho najvyššieho samosprávneho orgánu záujem. V minulom roku MsZ prijalo 201 uznesení a schválilo trinásť Všeobecne záväzných nariadení. Žiadne z prijatých uznesení a VZN nebolo pre nezákonnosť zrušené, ani nebolo predmetom protestu prokurátora.

OCENENIE NAJLEPŠÍM

Január 2000 / Prečítané 2307 krát
Okresný úrad v Pezinku usporiadal 17. decembra 1999 v historickej sále pezinského Zámku stretnutie najúspešnejších reprezentantov okresu v oblasti športu a kultúry. Na stretnutie, ktoré sa konalo pod záštitou prednostu okresného úradu, pozvali 46 jednotlivcov a zástupcov kolektívov, ktorí dosahujú najvýraznejšie výsledky v rámci Slovenskej republiky a na medzinárodných súťažiach.

Piata prezentácia na Slovakiatoure

Január 2000 / Prečítané 2240 krát
Tohtoročný 6. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour bol pre Malokarpatský región treťou príležitosťou na spoločnú prezentáciu potenciálu cestovného ruchu dvadsiatky miest a obcí. V dňoch 20.-23. januára predstavili odbornej i širokej verejnosti na výstavisku bratislavskej Incheby svoju ponuku týkajúcu sa najmä vínneho turizmu a gastronómie.

Večer pre hosťa po novom

Január 2000 / Prečítané 2086 krát
Na základe skúseností z predchádzajúcich siedmich Večerov pre hosťa sa rozhodli jeho organizátori ponúknuť príležitosť zoznámiť sa so zaujímavými Pezinčanmi čo najširšiemu publiku. Počnúc 26. januárom sa preto toto podujatie presunulo z malej sály Kultúrneho centra do štúdia mestskej televízie a zaujímaví hostia budú diváka "navštevovať priamo doma" vždy v poslednú stredu každý druhý mesiac. Hlavným protagonistom ôsmeho Večera pre hosťa bol MUDr. Ivan Dobrovoda.

Vychádzka po pamätihodnostiach

Január 2000 / Prečítané 2227 krát
Mesto Pezinok vás pozýva na 8. vychádzku po pamätihodnostiach Pezinka v rámci ktorej si môžete pozrieť kostoly v centre mesta – Dolný kostol, Evanjelický kostol, Farský kostol a Kapucínsky kostol. Zraz účastníkov je 3. februára 2000 (vo štvrtok) o 15.00 hod. pri Dolnom kostole. Sprevádza Stanislav Pátek.

Na veľtrhu CR v Brne

Január 2000 / Prečítané 2148 krát
Hoci medzinárodný kontraktačný a predajný veľtrh priemyslu cestovného ruchu GO, ktorý sa uskutočnil 13.-16. januára v Brne už po desiatykrát a paralelný Regiontour už po 9-krát, náš Malokarpatský región a s ním aj mesto Pezinok, mali na tomto podujatí premiéru. V našej expozícii, v rámci Slovenského zväzu vidieckeho turizmu a agroturizmu, sme stavili na osvedčené karty - hlavne na ponuku našej priority - vínneho turizmu. Do Brna sme prišli s novými prospektami či už regiónu alebo jednotlivých miest a obcí a umožnili sme návštevníkom degustovať naše malokarpatské vína.

JEDNOU - DVOMA VETAMI

Január 2000 / Prečítané 2476 krát
V decembri nám pošta doručila desiatky vašich vianočných a novoročných prianí, ktoré nás veľmi potešili. Za všetky vám srdečne ďakujeme a želáme aj vám, milí priatelia, aby rok 2000 bol aj vašim šťastným a úspešným rokom. * Nové údaje o počte obyvateľov, ich vekovom, národnostnom a náboženskom zložení a infor mácie o bytovom fonde získame z celoštátneho sčítania, ktoré sa obvyklou dotazníkovou formou pripravuje na rok 2001.

NOTÁRSKY ÚRAD v Pezinku prijme do pracovného pomeru administratívnu pracovníčku

Január 2000 / Prečítané 2619 krát
! NOTÁRSKY ÚRAD v Pezinku prijme do pracovného pomeru administratívnu pracovníčku. Podmienky: práca s PC - Word, pravopis. Tel.č.: 0704/ 641 2551.

Reakcia na podnet občanov za odstránenie mačiek na sídlisku Za hradbami

Január 2000 / Prečítané 2423 krát
V novembrovom čísle sme priniesli článok pod názvom Petícia občanov, v ktorom informujeme, že občania sídliska Za hradbami žiadajú mesto, aby odstránilo z okolia ich domov voľne pobehujúce mačky, ktorých sa tu sústredil väčší počet. Občania argumentujú tým, že opustené zvieratá, pri častom výskyte besnoty v blízkom okolí, ohrozujú najmä zdravie detí.

Beseda so švajčiarskými pedagógmi

Január 2000 / Prečítané 2090 krát
V škole môže byť ozaj veselo a príjemne. Presvedčili sme sa o tom začiatkom decembra, keď sa naši žiaci stretli na besede so švajčiarskymi pedagógmi. Beseda sa uskutočnila na podnet učiteliek zemepisu A. Slezákovej a J. Hejduškovej v ZŠ na Holubyho ulici. Tak sa Švajčiarsko pre žiakov II. stupňa nestalo ďalším "suchým" učivom, ale zaujímavou krajinou, s bohatou históriou, členením a závideniahodným životným prostredím.

BEZPRÍSPEVKOVÍ DARCOVIA

Január 2000 / Prečítané 2379 krát
V priestoroch Polikliniky Pezinok sa uskutočnil 5. januára odber krvi od bez- príspevkových darcov. Na výzvu Červeného kríža prišlo krv darovať dvadsať darcov.

Zmena katastrálnych hraníc

Január 2000 / Prečítané 2301 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo zmenu spoločnej hranice medzi katastrálnym územím Pezinok a k. ú. Viničné. Predmetom výmeny územia je plocha o výmere 231 066 m2. Presne určené pozemky, rovnakej výmery v geometrickom pláne úradne overil Okresný úrad Pezinok, katastrálny odbor. Zmena katastrálnej hranice vyplynula z požiadavky obce Viničné, ktorá chce na vymenenom území realizovať individuálnu bytovú výstavbu.

Dôchodcovia ďakujú

Január 2000 / Prečítané 2189 krát
Členovia Klubu dôchodcov zo Sládkovičovej ulice č. 1 v Pezinku touto cestou ďakujú pezinským podnikateľom za finančný príspevok, ktorý im poskytli v rámci Roku seniorov. Získaný príspevok použili na výlet do vianočnej Viedne a Bratislavy. V mene všetkých členov klubu dôchodcov veľmi pekne ďakuje vedúca klubu dôchodcov Katarína Esterlová.

Komu prekážal?

Január 2000 / Prečítané 2251 krát
Takéhoto "odborného ošetrenia" sa dostalo jednému z urastených javorov na sídlisku Sever. Každému je jasné, že bez kôry strom žiť nemôže. Bohužiaľ, podobných zúbožených jedincov je na našich sídliskách, najmä však na Severe, viacej. Že by "ošetrovateľov" pri ich vandalizme nikto nevidel? Alebo sa hádam všetci riadia heslom Nehas čo ťa nepáli? Poškodzovanie stromov, a zelene vôbec, by nás ale páliť malo, lebo patria nám všetkým.

Nové prevádzky

Január 2000 / Prečítané 2416 krát
# BREM - elektroinštalačný materiál, Oľga Bruderová, Jesenského 21, Pezinok, Po-Pi: 08.00-17.00 hod., So: 08.00-12.00 hod.; # OMEGA CONSULTING -vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ekonomické a účtovné poradenstvo, Zuzana Boďová, Tehelná 5,Pezinok, Po-Pi: 10.00-13.00 hod.;

BUDOVAŤ ATRAKTÍVNE SÍDLO REGIÓNU

Január 2000 / Prečítané 2249 krát
S primátorom mest Pán primátor, uplynul rok od komunálnych volieb, vstúpili sme do nového roku 2000. Ako hodnotíte dosiahnuté výsledky a plnenie programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva (MsZ)? - Rok 1999 bol prvým rokom nového volebného obdobia. Hoci ešte nie sú známe všetky výsledky, možno konštatovať, že to bol úspešný rok. MsZ vytvorilo funkčné orgány - Mestskú radu a komisie, schválilo svoje programové vyhlásenie na celé volebné obdobie a tiež rozpracovanie zámerov na rok 1999.a Ing. Ivanom PESSELOM hovoríme o Pezinku

HISTÓRIA PEZINSKÉHO BANÍCTVA (3)

Január 2000 / Prečítané 3765 krát
V roku 1810 bola hodnota výroby vykázaná na 400 zlatých a o rok neskôr na 426 zlatých. V roku 1812 to bolo už len 170 zlatých. Túto hodnotu však vyprodukovala prevažne iná činnosť ako bola ťažba zlata.

Zomrel A. Vizner

Január 2000 / Prečítané 2424 krát
Vo veku 72 rokov zomrel 29. decembra 1999 bývalý dlhoročný poslanec Mestského národného výboru v Pezinku, riaditeľ školy a divadelný ochotník Anton VIZNER. Česť jeho pamiatke! Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým zosnulým Antonom Viznerom. Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

Spomienka

Január 2000 / Prečítané 2356 krát
Spomienky na našich najbližších...

Spoločenská kronika

Január 2000 / Prečítané 2893 krát
Navždy nás opustili, Naši jubilanti

Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na nájom nebytových priestorov

Január 2000 / Prečítané 2099 krát
v k.ú. Pezinok, v objekte na Radničnom nám.č. 9 - dve kancelárie č. 35 a 36 na I. poschodí o celkovej podl. ploche 51,59 m2 (24,59 m2 + 27 m2) a týmito podmienkami: 1. Predmet: kancelárie č. 35 a 36 na I. poschodí budovy na Radničnom námestí č. 9 v Pezinku o podl. ploche 51,59 m2 (24,59 m2 + 27 m2), prepojené dverami, s jedným vstupom z chodby.

Dohviezdny večer

Január 2000 / Prečítané 2457 krát
Príjemnú, vianočnú atmosféru navodilo divadelno-hudobné predstavenie Dohviezdny večer, pre deti s rodičmi 22. decembra v Dome kultúry. V programe účinkovali dve rodiny - známi pezinskí herci Piktorovci so svojimi dcérami a synovcom a príslušníci muzikantskej rodiny Piptovcov z Bratislavy, ktorí hrajú starobylú hudbu.

PRÍPRAVY V PLNOM PRÚDE

Mgr. Veronika Hanuliaková / Január 2000 / Prečítané 2403 krát
Aj keď sa opona 13. ročníka medzinárodného divadelného festivalu Cibulák Pezinok zdvihne až v dňoch 23. - 24. júna, prípravy sú už v plnom prúde. Organizátor Občianske združenie P.R.D. už teraz avizuje pestrý program, v ktorom nebudú chýbať divadelné súbory zo Slovenska, zahraniční hostia, žánrovo zaujímavé koncerty. Sledujte naše priebežné informácie a dozviete sa viac. Všetko o Cibuláku nájdete aj na internetovej stránke http://www.Cibulak.sk.

Skvelá spomienka na Lennona

Január 2000 / Prečítané 2167 krát
Na začiatku tohoto roku pozývali plagáty priateľov hudby do pezinského Domu kultúry na koncert šiestich hudobných skupín, ktorý sa konal pod názvom Deň človeka, ako spomienka na výročie úmrtia Johna LENNONA. Organizátormi už tradičného podujatia boli Kultúrne centrum a známy pezinský divadelník a organizátor Lajo Slimák. V koncertnom programe za účasti takmer pol tisícky návštevníkov vystúpili skupiny - Krtinec, My Pigs Might Fly, Revízna šachta, Groove Clinic, Kikimora a F.B.B. Po koncerte sme o krátky rozhovor požiadali L. Slimáka:

Koncert skupiny LAURA A JEJÍ TIGŘI

Január 2000 / Prečítané 2259 krát
V piatok 28. januára o 19.00 hod. vystúpi v Dome kultúry v Pezinku česká hudobná skupina LAURA A JEJÍ TIGŘI. V novom zložení kapely je ozdobou jeden z najlepších saxafonistov na českej scéne Ivan Myslikovjan, rovnako ako aj americká klávesistka Jennifer Theuerová. Kapelu v tvorbe inšpiruje latinskoamerická hudba. V premiérovom programe odznejú nové pesničky i osvedčené hity.

K. Vávrová vystavuje v Bratislave

Január 2000 / Prečítané 2385 krát
V bratislavskej galérii Michalský dvor vystavuje kolekciu grafík a kresieb Pezinčanka Katarína Vavrová, ktorá patrí medzi úspešné slovenské výtvarníčky. Vystavuje od roku 1993, väčšinou v zahraničí.

Na programe bol turizmus

Január 2000 / Prečítané 2180 krát
V pondelok 17. januára sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie subjektov cestovného ruchu mesta Pezinok. Takmer dvadsiatka účastníkov sa jednak vyjadrila k plneniu koncepcie cestovného ruchu mesta Pezinok, tiež sa vzájomne informovali o pripravovaných aktivitách v roku 2000, vyslovili svoje názory na problémy turizmu v Pezinku i regióne a tlmočili svoje predstavy o možnostiach ich riešenia.

ANONYMNÍ ALKOHOLICI

Január 2000 / Prečítané 2890 krát
Zdá sa Ti, že piješ veľa? Myslíš si, že máš problém s alkoholom? Potrebuješ pomoc? Sme tu pre teba

Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov

Január 2000 / Prečítané 2313 krát
(espresso, kaderníctvomanikúra - pedikúra, sauny,solárium - masáže - rehabilitácia). Vyhlasovateľ trvá na splnení týchto podmienok účasti uchádzačov v súťaži: 1. fyzická resp. právnická osoba majúca príslušný predmet podnikania v predmete činnosti alebo v živnosti - predloženie výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra nie staršieho ako 3 mesiace..

Rekonštrukcia za 22 miliónov

Január 2000 / Prečítané 2160 krát
V rozpočte mesta na rok 2000 je 22 miliónová investícia na rekonštrukciu krytej plavárne na Komenského ulici, ktorú získalo mesto do vlastníctva od Krajského úradu v Bratislave. Na túto tému sme sa porozprávali s riaditeľom Podniku bytových služieb (PBS) Severínom Sandtnerom.

RÓMOVIA PRIŠLI ZASPIEVAŤ

Január 2000 / Prečítané 2391 krát
Z príležitosti sviatku Troch kráľov prišli na mestský úrad zaspievať koledy rómski spoluobčania. Prezentovali sa predovšetkým deti, no ku spevu sa pridali aj dospelí, ktorí ich sprevádzali. Stretnutie v zasadacej miestnosti sa nieslo v príjemnej atmosfére.

Informácia pre zamestnávateľov

Január 2000 / Prečítané 2187 krát
Okresný úrad práce Pezinok nás informoval o možnosti poskytnutia nenávratného finančného príspevku v rámci aktívnej politiky trhu práce na tvorbu nových pracovných miest. V rámci legislatívne platných nástrojov APTP sa bude postupovať v zmysle ustanovenia § 89 zákona č. 387/ 96 Z.z. o zamestnanosti v platnom znení. Základné podmienky poskytnutia príspevku:

Policajné zásahy

Január 2000 / Prečítané 2290 krát
Hliadka mestskej polície na základe oznámenia zadržala 26.12. o 4.20 hod. na Mierovej ul. dve osoby - 16-ročných M.K. z Modry a J.H. z Popradu, ktorí mali v plecniaku ukryté dve autorádiá, CD prehrávač a slúchadlá. Tieto veci odcudzili zo zaparkovaných áut na Komenského a Hviezdoslavovej ulici. Vyšetrovanie ukázalo, že títo páchatelia vykonávali krádeže aj v minulosti.

Kto zodpovedá za zimnú údržbu?

Január 2000 / Prečítané 2349 krát
V zimnom období je väčšia pravdepodobnosť pádov a úrazov, preto že chodníky nie sú odhrnuté, prípadne posypané. A to aj napriek tomu, že cestný zákon (193/ 1997 Z.z.) priamo ukladá, aby "vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo s miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené".

Poďakovanie

Január 2000 / Prečítané 2301 krát
Primátor mesta ďakuje sponzorom a organizátorom uvítania nového roku 2000 a osláv vzniku Slovenskej republiky, ktorými boli: Malokarpatský vinársky podnik a.s., Pôdohospodárske družstvo podielnikov Karpaty Grinava, firma Víno Matyšák Pezinok, Vojenský útvar Pezinok, firma Pyra s.r.o., Kultúrne centrum, Mestská polícia, Mestský úrad a okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku.

Za staviteľom Šimonom Tománkom

Január 2000 / Prečítané 2253 krát
V posledný deň starého roka, na Silvestra 1999, dotĺklo srdce staviteľa Šimona Tománka, keď krátko predtým oslávil svoje 78. narodeniny.

V šľapajách Moravcovej?

Január 2000 / Prečítané 2401 krát
Z jedenástich štartov v humenskom bazéne deväť víťazných a jeden v rekordnom čase

VOLEJBALISTKY O ZÁCHRANU

Január 2000 / Prečítané 2194 krát
Pezinské volejbalistky už neobhája štvrtú pozíciu v najvyššej súťaži z vlaňajšej sezóny. V tomto ročníku sa po základnej časti nedostali ani do prvej šestky, a tak ich čakajú súboje o záchranu. V skupine o 7. - 10. miesto ich súperkami budú družstvá Popradu, UK Forplast a Nitry. Súťaž končí 11. marca 2000. Pezinok bude hrať zápasy v týchto termínoch:

Víťazom áčko ZŠ Bielenisko

Január 2000 / Prečítané 2882 krát
Dňa 26.12.1999 sa konal už 3. ročník Vianočného turnaja v basketbale žiakov základných škôl v Pezinku. Víťazom sa stalo družstvo ZŠ Bielenisko "A" pod vedením Jána Boriša, ktoré neprehralo ani jeden zápas. Na záver turnaja boli vyhlásení najlepší hráči z každého mužstva. Najlepším hráčom turnaja sa stal Pavol Lošonský zo ZŠ Kupeckého. Ocenení dostali veľa sladkostí a basketba lové suveníry.

Trojkráľový beh v parku

Január 2000 / Prečítané 2328 krát
Klub orientačného behu TJ Sokol Pezinok usporiadal 6. januára Trojkráľový mestský orientačný beh. Na štarte sa zišlo polstovky pretekárov, medzi ktorými boli aj slovenskí reprezentanti a českí bežci z Brna. Na trati dlhej 3,1 km bolo 17 kontrolných stanovíšť. Hlboký sneh a šmykľavý terén beh poriadne sťažili, čo sa odrazilo aj na dlhších výsledných časoch. Do cieľa na prvej pozícii za 14:57 min. pribehol reprezentant František Libant (Kobra Bratislava), zo žien bola najrýchlejšia reprezentantka Jana Mikušová (Farmaceut Bratislava) s výsledným časom 18:14 min.

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Január 2000 / Prečítané 2244 krát
Novú tradíciu vianočných turnajov v stolnom tenise v Pezinku založili organizátori z miestneho Sokola. Na prvom ročníku turnaja štartovalo 22 pretekárov v kategóriách registrovaných a neregistrovaných hráčov.

Pezinčania v zahraničných kluboch

Január 2000 / Prečítané 2168 krát
Aj keď sa pezinskému futbalu neveľmi darí, predsa sa niektorí hráči presadili aj do zahraničných mužstiev. Snažili sme sa zistiť, kde v súčasnosti Pezinčania pôsobia. Vladimír Kinder, momentálne najúspešnejší futbalista z nášho mesta, po nevydarenom účinkovaní v anglickom Middles boroughu, zakotvil pred pár dňami v najvyššej českej súťaži – v Petre Drnovice. Richard Slezák hrá za Babelsberg Berlín (Nemecko) a Štefan Rubín za rakúsky Petronell. Aktívnu činnosť ukončili Peter Palúch (Sportclub Viedeň, Gerasdorf) a Dušan Maluniak (Petronell).

Mikrointerview s Ing. Petrom Mašurom

Január 2000 / Prečítané 2354 krát
Počuli sme, že ste sa vzdali funkcie predsedu PŠC FO Pezinok? - Áno, zložil som túto funkciu. Môžete nám povedať dôvod? - Najskôr je ním to, že dvaja ľudia nestačia organizovať chod klubu, a potom, uznáte, že robiť takýto šport bez sponzorov sa už dnes nedá. Obrátili sme sa so žiadosťou o finančnú pomoc na viaceré firmy v meste a okolí, ale nepomohol nám takmer nikto. Znamená to, že znechutený od futbalu úplne odchádzate? - Do príchodu môjho nástupcu chcem ešte zostať.

Lyžovanie na babe

Január 2000 / Prečítané 2375 krát
Chvíle voľna za priaznivých snehových podmienok môžete využiť na lyžovanie v areáli na Babe. Vlek je v prevádzke každý deň od 9.00 do 16.00 hod. Päť dní v týždni, od utorka do soboty, je vám k dispozícii aj večerné lyžovanie (17.00 - 21.00 hod.). www.home.sk/www/baba

PEZINOK VYPADOL

Január 2000 / Prečítané 2320 krát
Zepter Slask Wroclaw vyradil v šestnásťfinále Saportovho pohára Slovakofarmu Pezinok po víťazstvách 79:86 (41:46) v Pezinku a 84:81 (41:45) na domácej palubovke.

Program Kultúrneho centra

Január 2000 / Prečítané 2221 krát
Február 2000

Program kina v Dome kultúry

Január 2000 / Prečítané 2108 krát
Február 2000

Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

Január 2000 / Prečítané 2275 krát
Február 2000

PLES FARNÍKOV

Január 2000 / Prečítané 2077 krát
V piatok 25. februára 2000 sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku VI. ples Farnosti Pezinok. Do tanca a na počúvanie budú hrať dychová hudba CAJLANÉ a hudobná skupina FRESH BAND. O občerstvenie sa postará M. Kubica. Vstupenky si možno zakúpiť vždy po svätých omšiach vo Farskom kostole alebo v priebehu dňa u Františka Fédera. Vstupné pre osobu: sála 200 Sk, foyer 150 Sk. Zisk z tohto podujatia bude venovaný na opravu Farského kostola v Pezinku. Informácie: F. Féder, Hrnčiarska 91, Pezinok, tel. č.: 0704/ 640 1545, mobil 0905/ 342261.