Spomíname

November 2018 / Prečítané 1049 krát

Dňa 30. 11. 2018 uplynú 4 roky, čo nás opustila naša drahá
Mária VIRGOVIČOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
  Dňa 14. 10. sme si pripomenuli nedožitých 90 rokov a 21 rokov úmrtia našej mamy, babky, prababky a svokry
Heleny TANČÁROVEJ
rod. Slezákovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina.
Dňa 16. 12. 2018 uplynie 14 rokov, čo nás navždy opustila drahá sestra
Elena HRANICKÁ.
S láskou spomína sestra Majka
s priateľom a celou rodinou. Venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 23. 11. 2018 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 14. 11. 2018 uplynulo 16 rokov od smrti našej drahej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 29.11.2018 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná
Ing. Anna MARKOVIČOVÁ,
rod. Hanusková.
S úctou a bolesťou v srdci spomína manžel a syn. Zároveň si 27. 12. 2018 pripomenieme jej nedožitých 72 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Strata blízkeho človeka nám nevezme lásku a úctu – spomienky sú stále živé. Uplynul rok, čo nás 18. 11. 2017 náhle opustil náš milovaný syn, otec, brat, švagor, priateľ
Zbyněk ŠAVARA.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 5. 11. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
Ján NESPALA.
Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto
z nás nečakal. Kým si bol pre nás, pochopí len ten, kto stratí milovanú osobu. Spomína manželka a deti s rodinami.
Dňa 12. 11. 2018 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho otca, starého otca a pradedka
Ľudovíta HORVÁTHA,
ktorý nás opustil 16. 9. 2018. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
 
  Dňa 1. 12. 2018 uplynie 10 rokov, čo nás opustil náš drahý
Róbert MORAVČÍK.
S láskou spomínajú dcéra, sestra, krstné deti
a kamaráti. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Odvtedy prešli dni, hodiny a minúty a svet je bez teba taký otupný. Chýba nám tvoja prítomnosť, tvoj úsmev a láskavosť. Chýbajú nám tvoje rady. Chýba nám to, čo sme mali radi. Dňa 8. novembra 2018 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, krstný otec
Ing. Jozef JURÁŠ.

S láskou a úctou si spomínajú rodičia, brat Juraj s manželkou Marcelou, krstné deti Zuzka a Miško.
 
  Hoci si odišiel náhle a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.
Dňa 25. 11. 2018 si pripomenieme 4. výročie od úmrtia nášho drahého
Jána DOBOŠA
z Grinavy. S láskou spomína manželka Viola
a deti Oľga, Peter a Ľubica s rodinami.
Svet pustý je, keď nie ste s nami, keď krásne chvíle s vami sú len spomienkami. Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, život vzal. Len ten kto niekoho stratí, vie čo je bolesť a žiaľ. S bolesťou v srdci si pripomenieme už 10 rokov od smrti našej milovanej mamy, babky a prababky
Júlie MIHALOVIČOVEJ
a zároveň aj 2 roky od smrti nášho milovaného otca, dedka a pradedka
Rudolfa MIHALOVIČA.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
  Dňa 29. 11. 2018 uplynú 3 roky, čo nás opustil náš milovaný otec
Johann Ján HANUSEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Deti s rodinami.
Dňa 27. 11. 2018 si pripomenieme 10. výročie smrti
Milana NEMČEKA
z Vinosad. Spomína manželka
a synovia.
 
V novembri si pripomíname nedožité životné jubileum manželov
Anny (nar. 1938) a Michala (nar. 1935) TRETINOVÝCH.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
V dňoch 13. a 15. novembra 2018 sme si pripomenuli nedožitých 85 a 80 rokov našich drahých rodičov
Eduarda a Rozálie MALIČKÝCH.
Dňa 25. novembra 2018 si pripomenieme 12. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka Eduarda. Kto ste našich drahých rodičov poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Anna, Alena
a Andrea s rodinami.
Dňa 13. 12. 2018 uplynie 13 rokov od úmrtia nášho otca
Jozefa BÚTORU.
Zároveň si s láskou spomíname i na našu milovanú mamu
Teréziu BÚTOROVÚ,
ktorá nás po ťažkej chorobe opustila vo svojich 45 rokoch. Je tomu už 42 rokov. Synovia Miloš a Jozef s rodinami.
Dňa 7. decembra si pripomíname 20. výročie, kedy nás opustil vzácny človek
Helenka SLEZÁKOVÁ
rod. Aulitisová.
S láskou a smútkom v srdci spomíname na vždy dobrosrdečnú
a láskavú manželku, mamu a babku. Nikdy nezabudneme. Manžel a deti Janka a Ľuboš s rodinami.
 
  Čas letí, ale spomienka na nášho ocka, dedka, pradedka
Ladislava HOTOVÉHO
zostáva v našich srdciach. V novembri 2018 uplynulo 6 rokov,
čo nás opustil. Oci,
s láskou na teba všetci spomíname.
Manželka, deti a vnúčatá  s rodinami.
Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí ťa mali radi.
Ing. Marta CHROMICKÁ
rod. Zámečníková

nás náhle opustila dňa 18. 10. 2018 v ďalekej Austrálii vo veku 64 rokov. Kto ste ju poznali, prosím, venujte jej tichú spomienku.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Ako voda tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. Dňa 18. 11. 2018 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho drahého
Mariána GAŠPAROVIČA.

S láskou spomíname a za tichú spomienku ďakujeme. Manželka, dcéry a smútiaca rodina.
Dňa 6.11.2018 uplynulo 14 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec, svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
 
  Dňa 22. 10. 2018 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec, svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
Dňa 24. 11. 2018 uplynuli 2 roky od úmrtia našej drahej
Martušky HLAVAČKOVEJ.
S láskou spomína smútiaca rodina z Malaciek a spolupracovníčky. Známi a priatelia, venujte jej tichú spomienku.
 
  Dňa 15. 11. 2018 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia našej mamy
Márie ČAJKOVIČOVEJ
rod. Slamkovej.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária, Jaroslava a synovia František a Patrik.


Ohodnoťte článok: