Vykurovacia sezóna

November 2018 / Prečítané 624 krát

   Zima sa opäť hlási a to je čas, keď treba naše domovy vyhriať. Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5% celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.

   K najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies možno zaradiť : nesprávnu obsluhu vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, používanie plyn ných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína. Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne:
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW
1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
1 x za 12 mesiacov
• komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1 x za 6 mesiacov
• komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW
1 x za 2 mesiace
• komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1 x za 6 mesiacov

   Aby sa predišlo zbytočným požiarom rodinných i bytových domov, je nutné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Po
žiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies doporučujeme zveriť vždy odborníkom.
   Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia vám ochráni zdravie a majetok.

 

mjr. Ing. Dana Škvarková, OR HaZZ v Pezinku

 


Ohodnoťte článok: