Ad: Čo hrozí nielen Cajle (Pezinčan č. 8/2018)

November 2018 / Prečítané 740 krát

   Milí Pezinčania, v augustovom Pezinčanovi na strane 3 je zverejnený článok pod názvom: „Čo hrozí nielen Cajle“. Vzhľadom na to, že sú v ňom uvedené nepravdivé, neúplné a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia, chcel by som vám k tomu povedať týchto pár viet. Venovať sa budem len trom zásadným tvrdeniam, ktoré nie sú pravdivé a výrazne útočia na moju osobu a moje morálne, etické a odborné hodnoty.
   Ako osoba Igor Hianik som nikdy od BSK dotáciu nezobral. Viď vyjadrenie BSK: „Úrad BSK neeviduje osobu Igora Hianika ako žiadateľa o dotáciu na rok 2017.“ Nikdy som nevyfakturoval knihu o českom architektovi, ktorú som podľa slov primátora O. Solgu nemal dodať. Viď vyjadrenie BSK: „Úrad BSK neeviduje žiadne vyúčtovanie dotácie od fyzickej osoby Igora Hianika.“
   Aby som uviedol veci na správnu mieru. Minulý rok žiadala firma IN ARCHITEKTI, s.r.o., ktorej som spoločník, dva granty. Prvý grant, ktorý bol o českom architektovi, ako napísal O. Solga, vyhodnotilo BSK, citujem správu BSK: „Na základe vykonaného overovania neboli zistené nedostatky.“ Nešlo však o žiadnu knihu, ale o výstavu. Grant mal názov: EMANUEL HRUŠKA A SLOVENSKÁ URBANISTICKÁ ŠKOLA.
   Druhý grant bol s názvom VÝŠKOVÉ DOMINANTY BRATISLAVY. V rámci tohto grantu bol rozpočet naplnený správne a odsúhlasený BSK. Finančné prostriedky boli využité na tvorbu 3D modelov (pre overovanie siluety), máp a na grafické výstupy. Rozpočet nebol na vydanie knihy! BSK sme doručili list, že záverečná publikácia bude uverejnená v časopise PROJEKT. Nikdy sme ju nefakturovali. Malá brožúra, ktorá popísala metodiku a projekt, bola odovzdaná rovnako ako boli odovzdané všetky vyfakturované výstupy – 3D modely, obrazové porovnania mesta Bratislavy. Vzhľadom na to, že redakčný plán sa výrazne posunul, a odborný článok mal byť publikovaný až v roku 2018 a nie 2017 – informovali sme listom o tom BSK. Požiadali sme sami o vrátenie dotácie. Vyjadrenie Olivera Solgu podsúva nepravdivé tvrdenie, ktoré poškodzuje moje dobré meno. Vytvára u čitateľa predstavu, že ja, ako osoba Igor Hianik, som peniaze od BSK zobral na niečo, čo som nedodal, ale vyfaktúroval a následne musel tieto peniaze vrátiť. Aj podľa vyjadrenia BSK to tak nie je.
   Ako ďalší príklad klamstva v článku uvádzam, že som podľa slov primátora O. Solgu podal žiadosť, citujem: „... žiadosti polievať v lete ulice pitnou vodou...“ Ako doklad, že takéto tvrdenie som nikdy nevyslovil, je dokument podaný na podateľňu mesta dňa 3. 7. 2015, kde sa explicitne uvádzajú zdroje čerpania vody – teda vodné nádrže. V žiadnom prípade nie pitná voda. Ako ďalší dôkaz je mail od primátora, kde sám píše, citujem: „Úsmevné sa mi zdajú aj vaše návrhy na odber vody z vodných nádrží ... “ Výňatok zo zápisnice z Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia, kde sa tiež píše „p. Klimentová prisľúbila,
že preveríme možnosti riešenia danej požiadavky s uvažovaním výpomoci dobrovoľných hasičov a polievaním vodou z nádrží filtrovanou cez filtre.“
   Odpoveď na otázku, prečo boli v článku napísané takéto klamstvá na moju osobu, nechám na vás, Pezinčania. Ešte by som zareagoval na štýl, akým bol článok v Pezinčanovi napísaný. Prosím vás, v mestských novinách nechajme priestor kultúre, športu, občanom a pozitívnym správam. Osobné útoky a zosmiešňovanie iných bez objektívnosti sem nepatria a používajú ich len tí, ktorí majú strach alebo už nemajú čo iné ponúknuť. Dúfam, že to je posledná žiadosť na odpoveď, kde človek musí hájiť pravdu a svoju česť.

 

Ing. arch. Igor Hianik, urbanista, poslanec MsZ Pezinok

 


Ohodnoťte článok: