Spomíname

December 2017 / Prečítané 1254 krát

Dňa 16. 12. 2017 uplynulo 14 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý, milovaný syn
Marek ŠURAN.
S láskou spomínajú rodičia, súrodenci a syn Marek. Navždy ostaneš v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 2. 1. 2018 uplynie 16 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Jaroslav ŠINDLER
z Grinavy. S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 3. 12. 2017 sme si pripomenuli 13 rokov od úmrtia
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Joja,
dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
 
  Dňa 29. decembra uplynie 10 rokov od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka
Milana JERGLA
a zároveň 21. 10. sme si pripomenuli nedožité 70. narodeniny. S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 26. 12. 2017 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila
Júlia FÉDEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.
 

Spomíname na:
Štefana VALKU
† 10. 12. 1993
Annu VALKOVÚ
† 7. 9. 2006

 

 

Štefana VALKU
† 9. 6. 1959
Petra VALKU
† 24. 12. 2011

Venujte im tichú spomienku. Za všetkých Pavol Valka s rodinou.

Spomienky naše sa k tebe vracajú. Kytičky kvetov ti na hrob dávajú, všetci tí, čo ťa v srdci majú. Je to už 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, tatíčko a deduško
Stanislav VOHLÍDAL.
  Kniha života pre každého má iné množstvo strán i rôzne chvíľky radosti, odchod do večnosti môže byť i radosťou... pochopiť to na zemi je veľkou múdrosťou... 6. 12. 2017 si pripomíname nedožité 90. narodeniny našej drahej starej a prastarej mamy
Márie POLKORÁBOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 17. 12. 2017 uplynie 13 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
 
  Tvoje dobré srdce zostane navždy s nami. Nič už nie je také ako bolo. Všade chýba tvoj hlas, láskavý pohľad, úsmev na tvojej tvári. Každý kto ťa mal rád nevie zabudnúť. Dňa 14. 12. 2017 si pripomíname 25. výročie, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a manželka
Eva BENÍČKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomína manžel, syn a dcéry s rodinami.
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 29. 12. 2017 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec
Ján JANÁS.
S láskou a úctou na neho spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
 
  3. januára 2018 by sa bol dožil 100
rokov otec, dedko a pradedko
Štefan HORVÁTH.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach tatko, s láskou na teba spomíname. Daška, Dušan, Zlatka a ostatná rodina.
Dňa 17. 12. uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný otec, starý otec
a svokor
Ľudovít PRANDORFY
S láskou a úctou naňho spomína manželka, syn a dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 29. 11. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná
Ing. Anna  MARKOVIČOVÁ
rod. Hanusková.
S úctou a bolesťou v srdci spomína manžel a syn. Zároveň si 27. 12. 2017 pripomíname jej nedožitých 71 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Kto v srdci žije, nezomiera. Uplynulo 18 rokov odvtedy, čo nás opustil náš drahý otec a dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy. S úctou a láskou si spomínajú dcéra Eva a Martin s rodinou.
 
  Dňa 18. 12. 2017
si pripomenieme 21 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, manžel, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomína otec, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.
Čas nikdy nevráti, čo vzal. Spomienky ostanú a žiaľ. 14. 1. uplynie 15 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
Benjamín KOPÁČIK.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád nevie zabudnúť. Len ten kto stratil toho, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Ako voda tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie. Dňa 29. 12. 2017 si so smútkom v srdci pripomíname 30. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko
Jozaf REICHBAUER
z Pezinka. S láskou a vďakou spomína manželka Melánia s deťmi a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 24. novembra sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia manžela, otca, starého a prastarého otca
Lukáča MELICHÁRA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 13. 12. 2017 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Jána BLAŽEKA.
Spomína syn s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 11. 12. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil
manžel, otec, dedko
a pradedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť zostáva a tiché spomínanie. Dňa 3. 1. 2018 si pripomenieme 11. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca rodina. Nezabúdame!
Dňa 3. 12. 2017 sme si pripomenuli nedožité 67. narodeniny našej drahej
Oľgy VAGAČOVEJ.
Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 18. 12. 2017 uplynú tri roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, matka, babka,
Mária STRÁŽAYOVÁ,
rod. Kovačovská.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S úctou
a láskou spomínajú manžel, syn, vnuk a ostatná rodina.
Dňa 7. 12. uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel a otec
Anton HOLAN.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Všade okolo chýba aj po roku tvoj hlas. Mala si rada život, my teba a ty nás. Skromná a láskavá si bola vo svojom živote a veľká vo svojej láske a dobrote. Žiješ
v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa 28. 12. 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej zosnulej
Kornélie ŠRAMKOVEJ
z Pezinka. S láskou na ňu spomína smútiaca rodina.
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 24. 12. 2017 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a dedko
Milan ZEMKO.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 


Ohodnoťte článok: