Spomíname

Apríl 2017 / Prečítané 1596 krát

Dňa 29. 4. 2017 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Július  POLKORÁB.
S láskou a smútkom v srdci spomína dcéra, syn a vnučka s rodinou. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
 
Dňa 19. 4. 2017 uplynulo 12 rokov, čo nás opustil milovaný otec
Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2017 uplynulo 11 rokov, čo nás opustila milovaná mama
Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Marián.
Zavrela oči, srdce prestalo biť, musela zomrieť, aj keď tak veľmi chcela žiť. Dňa 18. 4. 2017 uplynuli 4 roky, keď nás navždy opustila, mamička, babička, prababička a krstná mama
Helena KADLEČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomína syn Jaroslav s rodinou. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom rodina moja. Dňa 25. IV. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia dcéry
Janky NOGOVEJ
rod. Jurkovičovej.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
Dňa 16. 4. 2017 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia môjho manžela,
otca a dedka
Ľubomíra HUDECA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Spomínajú manželka Marta a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 1. 5. 2017 uplynie 18 rokov, čo nás opustil
Milan SATKO
a 25. 4. 2017 sme si pripomenuli jeho nedožitých 60 rokov.
Spomína manželka s dcérami.
Dňa 28. 4. by sa dožil môj manžel
Jozef ŠEDIVÝ
70. narodenín. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomína manželka, deti, vnúčatá.
 
  Dňa 13. 4. 2017 uplynulo 5 rokov, čo ma navždy opustila moja milovaná manželka
Mgr. Beáta TEPLANSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel.
Dňa 14. 4. 2017 uplynulo 25 rokov od smrti
Jozefa MARŠALIKA.
Spomína syn Juraj s rodinou.
 
  Dňa 27. 4. 2017 si pripomíname 7. výročie smrti našej mamičky
Juliany TURANSKEJ.
Spomínajú manžel Rudolf, synovia Gustáv, Vladimír s rodinami.
Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu vášmu nás zavedie. S úctou a vďakou spomíname
na našich najdrahších, ktorí nás opustili v mesiaci apríl
Štefan FISCHER
9. výročie
Irenka FISCHEROVÁ
3. výročie.
  Dňa 1. 4. 2017 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mama, babka a sestra
Eva GAŠPAROVIČOVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel Jozef, dcéry Gabriela a Ľubica s rodinami, sestra Janka a brat Štefan. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Očiam ste odišli, v srdciach ste zostali. Uplynulo už veľa rokov, čo nás opustili naši drahí rodičia,

Júliana ČECHOVÁ – 15 rokov
Gustáv ČECH – 30 rokov.
S láskou a úctou si na nich spomínajú dcéra Elena, syn Miroslav, zať Ján a vnúčatá s rodinami.
  Tak si miloval život a s nami chcel si byť, ale osud bol taký krutý a nenechal ťa žiť. Dňa 5. 5. 2017 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, dedko a pradedko
Stanislav SMOLEC.
S láskou spomínajú manželka Anna, syn Stano, vnuk Peter s rodinou a krstná dcéra Anka s rodinou.
Dňa 12. 4. 2017 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a svokra
MUDr. Elena MAREŠOVÁ.
S láskou vďakou a úctou spomína syn Vlastimil s rodinou.
Venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
 
  Dňa 22. 4. 2017 sme si pripomenuli 9. výročie, kedy nám navždy odišla naša drahá mama,
babka a prababka
Emília BIELIKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami.
Dňa 19. 5. 2017 si
s bolesťou v srdci pripomenieme 5. výročie úmrtia našej drahej
Márie TROJANOVEJ
rod. Horváthovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 28. 4. 2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko, svokor
Jozef PAŽITNÝ.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka Alica a synovia Martin a Ľuboš s rodinou.
Dňa 1. 4. 2017 uplynulo dlhých 20 rokov od úmrtia nášho
drahého manžela, otca
Pplk. Petra GOTTWALDA.
Miloval prírodu, hory, šport a život, rodine bol oporou, zázemím.
Zostali len krásne spomienky.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia Martin, Michal, dcéra Petra s rodinou. Ďakujeme všetkým priateľom za tichú spomienku.
 
Zastalo srdce, utíchol hlas, zaplakal každý, kto vás mal rád. Vaším krédom bola vždy viera, nádej a lásky zadosť, a to je pre nás všetkých vždy tá najväčšia radosť. S vďakou si v týchto dňoch pripomíname pamiatku našich starých rodičov,
Jožka a Rozálie TIKOVÝCH.
Spomína rodina Štefaničková a Tiková.
7. 5. 2017, by mala naša mamina, babička
Vierka BUBENKOVÁ
rod. Haraslínová
71 rokov. Prosím, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou na teba spomíname. Dcéry a syn s rodinami.
 
  Ten, kto poznal, spomenie si, kto mal rád, nezabudne! Dňa 26. 4. 2017 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, babka a prababka
Mária JURIŠOVÁ.
S láskou spomínajú dcéry a synovia.
Ten, kto stratil toho koho miloval, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Dňa 25. 4. 2017 uplynul jeden rok od úmrtia nášho milovaného
Tibora Rastislava JOKLA
z Grinavy.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 13. 4. 2017 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho drahého
Štefana KRCHŇÁKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 2. 4. 2017 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, manželka, sestra, teta
Darinka ROVENSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry, súrodenci a ostatná rodina.
 
  Dňa 29. 4. 2017 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, brat
Peter BUDAY.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 1. 5. 2017 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná
Hidegard HANUSKOVÁ.
S láskou, vďakou a úctou spomínajú tí, ktorí ťa milovali, deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku.