Mesto Pezinok vyhlasuje verejnú súťaž

Apríl 2017 / Prečítané 1037 krát

Mesto Pezinok
vyhlasuje verejnú súťaž

   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Pezinok, pozemok prístupný z Rázusovej a Jilemnického ulice, a to novovytvorený pozemok p. č. 2201/1 vo výmere 39 m2

   Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 35 eur za m2.

   V zmysle nového Územného plánu mesta Pezinok je funkčné využitie: obytné územie – rodinné domy, podlažnosť 3, koeficient zastavania 0,55.
   Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 15. 5. 2017 do 15.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:
OVS na predaj pozemku prístupného z Rázusovej a Jilemnického ulice NEOTVÁRAŤ!“

   Bližšie informácie: www.pezinok.sk (úradná tabuľa), Mgr. Tomáš Kulla, právnik MsÚ v Pezinku, organizátor súťaže, e-mail: tomas.kulla@msupezinok.sk , tel. č. 033/6901 203.


Ohodnoťte článok: