Spomíname

December 2016 / Prečítané 1036 krát

Dňa 17. 12. 2016 uplynie 12 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
 
  Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami. Dňa 3. 12. 2016 sme si pripomenuli 12 rokov od úmrtia
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 21. 12. 2016 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky
Terézie KRASŇANSKEJ.
S láskou spomínajú synovia Ľubomír, Vladimír, dcéry Janka a Martina s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
 
Spomíname na:
Štefana VALKU
† 10. 12. 1993
Annu VALKOVÚ
† 7. 9. 2006
Štefana VALKU
† 9. 6. 1959
Petra VALKU
† 24. 12. 2011

Venujte im tichú spomienku. Za všetkých Pavol Valka s rodinou.
4. decembra 2016 a 12. augusta 2016 uplynulo 32 rokov, čo nás opustili naši starí rodičia
Alžbeta a Ján GABÍKOVCI.
S úctou a vďakou na nich myslíme a ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
  Dňa 12. 12. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás náhle, nečakane opustil manžel, otec, dedko, strýko
Milan MAŤUS.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, vidieť tvoje oči, počuť tvoj hlas. Už len kytičku kvetov na hrob dáme, zažneme sviecu a tíško spomíname. Dňa 25. 11. 2016 sme si pripomenuli 2. výročie od úmrtia nášho drahého
Jána DOBOŠA.
z Grinavy. S láskou spomína manželka Viola
a deti Oľga, Peter a Ľubica s rodinami.
 
  Dňa 11. 12. 2016 uplynulo 9 rokov, čo nás opustil manžel, otec, dedko a pradedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ.
S láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Márne ťa naše oči hľadajú, márne slzy po tvári stekajú. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa 3. 1. 2017 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca rodina. Nezabúdame!
 
  Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 29.12. 2016 uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Ján JANÁS.
S láskou a úctou na neho spomínajú dcéry a synovia s rodinami.
Dňa 13. 12. 2016 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka
Jána BLAŽEKA.
Spomína syn s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Kto žije v srdciach svojich blízkych neumrel, mŕtvy je ten kto je zabudnutý. Dňa 25. 12. 2016 si pripomenieme 6. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko a dedko
Milan ZEMKO.
S láskou spomíname. Manželka a dcéry s rodinami.
Dňa 18. 12. 2016
sme si pripomenuli 20 rokov, čo nás vo veku 23 rokov opustil náš syn, manžel, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomína otec, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.
 
  Dňa 23. 11. by sa dožil 90 rokov náš otec a starý otec
Milan SOLGA.
S láskou spomína dcéra Jarmila a syn Milan s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 17. 12. 2016 to bude už rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ľudovít PRANDORFY.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Tibor a dcéra Dana s manželom Ľubomírom a vnúčatami Michaelou a Tomášom.
 
  Odišla tíško, niet jej medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 7. 12. 2016 by sa dožila 90 rokov naša milovaná
Mária GOLJEROVÁ.
S láskou a úctou na ňu spomínajú deti Dana a Ivan s rodinami.
Dňa 11. 11. 2016 uplynulo 24 rokov, čo nás navždy opustil
Imrich ČUPÁK
a 1. 12. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás opustila
Marta ČUPÁKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami na nich s láskou spomínajú. Syn Vladimír s rodinou.
  Dňa 3. 12. 2016 sme si pripomenuli nedožité 66. narodeniny našej drahej
Oľgy VAGAČOVEJ.
Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Kto v srdci žije, nezomiera. Uplynulo 17 rokov odvtedy, čo nás opustil náš drahý otec a dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy. S úctou a láskou si spomínajú dcéra Eva a Martin s rodinou.
 
  Hoci si odišla náhle a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás. Dňa 19. 11. 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Helena TURANSKÁ.
S láskou spomínajú syn Miroslav a
dcéry Adriena, Lýdia a Katarína s rodinami.

 


Ohodnoťte článok: