Pezinok má nový územný plán

December 2016 / Prečítané 785 krát

   Po viac ako siedmich rokoch má Pezinok schválený nový územný plán. Stalo sa tak po kladných vyjadreniach štátnych orgánov, rozhodnutím Okresného úradu – odboru výstavby a bytovej politiky v Bratislave. Ten preskúmal návrh ÚPN a konštatoval, že sme splnili všetky náležitosti, ktoré stanovujú príslušné zákony a predpisy a „udelil“ nám § 25 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom rokovaní 8. decembra schválilo nielen predložený územný plán, ale prijalo k nemu aj patričné Všeobecne záväzné nariadenie.
   Územný plán má určujúci význam a záväzný charakter, pretože v záväznej časti stanovuje zásady a regulatívy, rieši budúci rozvoj mesta v oblasti občianskeho, dopravného a verejného technického vybavenia. Na jeho základe sa reguluje výstavba, chráni životné prostredie a je záväzný pre fyzické i právnické osoby. Vo schválenej podobe neumožňuje bezbrehú výstavbu, zakazuje stavby, ktoré by poškodzovali životné prostredie alebo eliminovali podmienky a kvalitu života obyvateľov mesta. Nový územný plán napríklad nepovoľuje ani také stavby, akou bola chystaná skládka komunálneho odpadu v Novej jame, proti ktorej vedenie mesta, aktivisti i občania dlhodobo protestovali.
   Nový územný plán nadobudne formou VZN účinnosť od 1. 4. 2017. Vtedy prestane platiť starý územný plán schválený ešte v roku 1996, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný.
   Územný plán podporili poslanci: Pavol Alexy, Miloš Andel, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech, Richard Demovič, František Féder, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský, Elena Jurčíková, Jozef Mikláš, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a Drahomír Šmahovský.
   ÚPN nepodporili: Milan Grell, Igor Hianik, Marián Šipoš, Viktória Tahotná, Božena Mizerová, Roman Šmahovský, Kvetoslava Štrbová a Elena Žárska.

POĎAKOVANIE

   Vedenie mesta ďakuje za dlhoročnú výbornú spoluprácu, vysoko profesionálny a odborný prístup zhotoviteľom Územného plánu mesta Pezinok spoločnosti AUREX, s.r.o. Bratislava
a menovite Ing. arch. Zdenke Mrázovej a hlavnému riešiteľovi Ing. arch. Vojtechovi Hrdinovi, PhD.

 

Vedenie mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: