Spomíname

Marec 2016 / Prečítané 1601 krát

Dňa 23. 2. 2016 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho drahého
Bohumila VYŠATU
z Grinavy.
S láskou spomínajú manželka Marta a dcéra Bohunka a syn Radovan s rodinami.
 
  Dňa 3. 4. 2016 uplynie 12 rokov, čo nás opustila naša drahá mama
Anna FISCHEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéra a nevesta s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 29. 3. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý
Milan KRASŇANSKÝ.
S láskou naňho spomínajú manželka. deti a ostatná rodina.
 
  Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 12. 4. 2016 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil
Michal LUNÁK.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
Dňa 14. 3. uplynulo 15 rokov, čo nás náhle opustila naša drahá mama, babka a prababka
Emília  ČUKANOVÁ
rod. Follrichová.
S láskou a úctou na ňu spomínajú deti s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí si na ňu s nami spomenú.
 
  Dňa 12. 3. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko, brat a strýko
Milan ČECH.
So smútkom v srdci spomínajú dcéra Darina s rodinou, syn Karol a sestra Mária s rodinou.
Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na nášho otca zabudnúť sa nedá. Pre nás je to ako dnes, veľká bolesť a smútok ťažko sa dajú zniesť. Už len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, spokojný večerný spánok ti priať, s modlitbou v srdci spomínať.
Dňa 13. 4. 2016 uplynie 10 rokov od smrti nášho drahého otca
Juraja KOVAČOVSKÉHO
z Pezinka. Spomínajú synovia Martin a Ján a ostatná smútiaca rodina.
 
  V týchto dňoch sme si pripomenuli dve významné výročia nášho blízkeho
Ivana ČECHA
z Pezinka.
Dňa 21. 1. 2016 by sa bol dožil 65 rokov svojho života
a 13. 1. 2001 nás veľmi rýchlo opustil, čiže pripomíname si 15. výročie jeho odchodu spomedzi nás. Prosím všetkých, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme rodine, priateľom a známym. S úctou a láskou spomíname.
Dňa 15. 4. 2016 si pripomenieme 10. výročie, kedy nám navždy odišla naša drahá mama, babka a prababka
Terézia ČÍKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.
 
V marci uplynie 103 rokov od narodenia otca
Štefana CHOVANCA

a 100 rokov od narodenia matky
Berty CHOVANCOVEJ.
Spomínajú dcéra Mária a brat Štefan s rodinami.

70. rokov by sa dožil manžel a otec
Milan DEMOVIČ.
S láskou spomínajú manželka s deťmi, sestra Marta a brat Ľuboš s rodinou.
Odišiel si od nás ako tichý sen, nepovedal si zbohom, už neprídem. Keby sa tak dal vrátiť čas, vidieť tvoje oči, počuť tvoj hlas. Už len kytičku kvetov na hrob dáme, zažneme sviecu a tíško spomíname. 15. 3. 2016 uplynulo 12 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, ocina a deda
Štefana BEDECSA.
Nikdy nezabudneme, s láskou žiješ v našich srdciach. S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Iveta a syn Marián s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
 
  So zármutkom v srdci si pripomíname 25. marec 2015. Tento deň nás opustila naša drahá mama
Margita GABÍKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou na ňu myslíme a prosíme tých, čo ju poznali, o tichú spomienku. Dcéra a syn s rodinou.
Dňa 6. 4. 2016 uplynú 4 roky od úmrtia našej milovanej manželky, mamy, dcéry a sestry
Tatiany PTÁKOVEJ rod. Trojanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Navždy ostaneš v našich srdciach...
 
Dňa 7. 3. 2016 uplynulo 22 rokov, čo nás opustila naša milovaná mamička a babka
Jozefka SUCHÁREKOVÁ
a dňa 8. 2. 2016 uplynulo 18 rokov, čo nás opustil náš otecko a dedko
Matej SUCHÁREK
z Grinavy. S láskou spomínajú: Mária, Milan, Oľga, vnúčatá s rodinami. Kto ich poznal, venujte im tichú spomienku.
Dňa 3. apríla si pripomenieme 10. výročie úmrtia pána
Bernarda SUCHOŇA,
ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitej osemdesiatky.
S láskou a vďakou
na neho spomínajú manželka Emma a dvaja synovia s rodinami.
 
V tomto čase, 15. marca, si pripomíname nedožité 100. výročie narodenia a 30. výročie úmrtia našej mamičky
Jozefíny KUJANOVEJ
a 36. výročie úmrtia nášho otca
Floriána KUJANA.
Kto ste ich poznali venujte im, prosím, s nami tichú spomienku. Dcéry a vnúčatá s rodinami.
Dňa 23. 3. 2016 si pripomenieme 10. výročie
úmrtia našej drahej mamičky
Genovévy TÁBOROVEJ.
Spomína sedem detí s rodinami.
 
  Dňa 27. 4. si pripomenieme 9 rokov od úmrtia môjho manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou v srdci
si spomína na Jožka, manželka Anka a syn Marián. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, za čo pekne ďakujeme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 13. 3. 2016 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Rudolf KRASŇANSKÝ.
S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 28. 3. si pripomenieme 21. výročie od úmrtia
Veroniky KABÁTOVEJ.
Manžel s deťmi.