Zápis žiakov do 1. ročníka

Marec 2016 / Prečítané 1025 krát

MESTO PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017 sa bude konať na základných školách v Pezinku v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 17/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v dňoch 7. a 8. apríla 2016 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

   Zápis do škôl odporúčam uskutočniť v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 4/2014.

   Základná škola v Pezinku, Fándlyho 11 - školský obvod - ulice: 1.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fortna, Fraňa Kráľa, Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov
mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Št.Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Zigmundíkova.

   Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74 - školský obvod - ulice: Cajlanská, Dobšinského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jilemnického, Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, M. R. Štefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalupku, Senecká, Schaubmarova, Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, Šenkvická cesta, Šteberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská.

   Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2 - školský obvod - ulice: Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Hroznová, Javorová, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L. Novomeského, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, Stupy, Švermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínska, Záhumenice.

   Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3 - školský obvod - ulice:Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Ulica Jamnických, Vincúrska, Vinice, Za panskou záhradou, Železničná. Táto škola bude v šk.r. 2016/2017 spádovou školou pre žiakov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Pezinku.

   Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2016 dosiahne vek šesť rokov, sú jeho zákonní zástupcovia povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.
   Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
   Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky (štúdium v zahraničí, individuálne vzdelávanie, a.i.) sa riadia v zmysle ust. § 24, 25 a 26 zákona 245/2008 Z.z.

 

Mgr. Oliver Solga,primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: