Psíčkari v meste dvíhajú adrenalín spoluobčanom

Marec 2016 / Prečítané 1297 krát

   Verný ako pes, najlepší priateľ človeka, psia povinnosť, alergia na psov, bezohľadní psíčkari? Kto vie, ktoré slovné spojenie by v ankete medzi obyvateľmi Pezinka asi najviac rezonovalo? Podľa toho, čo rozhorčení ľudia, najmä rodičia malých detí píšu na sociálnych sieťach (a nielen v našom meste) je zrejmé, že mnohí majitelia si za svojich štvornohých priateľov psie povinnosti neplnia.

Keď prehovoria čísla
   Oddelenie ekonomiky a miestnych daní MsÚ v Pezinku evidovalo v roku 2010 približne 1920 psov. Aj keď sa čísla menia v závislosti od pohybu obyvateľov (prisťahovanie, odsťahovanie) a tiež od toho, koľko zvierat uhynie alebo majitelia predajú či darujú, možno povedať, že v roku 2015 bolo prihlásených už vyše 2120 psov (o 200 viac). Príjem mesta z dane za psa k 31. 12. 2015 bol 26 122,72 €. Na základe exekúcie boli uhradené nedoplatky vo výške 675,85 €. Celkový nedoplatok na tejto dani bol 3 146,31 €.
   O sadzbách miestnych daní rozhodujú jednotlivé mestské zastupiteľstvá. Podľa VZN č. 15/2015 je v Pezinku s účinnosťou od 1. 1. 2016 je sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok 30 eur. Za psa chovaného v rodinnom dome, v chatách, v podnikateľskom objekte je daň 12 eur. Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastní občan starší ako 62 rokov. Oslobodenie sa prvýkrát uplatní v najbližšom zdaňovacom období nasledujúcom po tom, čo vlastník psa dosiahol vek 62 rokov. Ak občan vlastní viac psov, oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa. Takto určené sadzby dane platia za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
   Daň za psa chovaného v bytovom dome sa v 12 slovenských mestách s počtom obyvateľov od 16 000 do 28 000 pohybuje v rozpätí od 34 do 50 eur za rok. Občanom nad 62 rokov poskytuje 50-percentnú zľavu z dane za psa len niekoľko z porovnávaných miest, podľa veľkosti (hmotnosti) psa má rozdelené sadzby dane jedno z týchto miest. Oproti Pezinku viac ako polovica porovnávaných miest účtuje niekoľkonásobne vyššiu daň za strážnych psov. Ku psíčkarom je Pezinok zhovievavejším mestom ako mnohé ďalšie. Ale zaslúžia si to?

Bilancia karanténnej  a odchytovej stanice MsP
  
O snahe mesta riešiť čo najšetrnejšie problémy so psami hovorí aj bilancia karanténnej a odchytovej stanice MsP v Pezinku. Za rok 2015 do nej prichýlili 120 psov, z toho 100 odchytili príslušníci mestskej polície a 20 zvierat priviedli občania. Z odchytených psov sa 84 vrátilo k majiteľovi, 26 odovzdali do starostlivosti občanom, 6 si zobralo občianske združenie Pes v núdzi, ktoré im našlo domov. Ani jedného psa neutratili.
   Karanténna a odchytová stanica na Fajgalskej ceste slúži len pre mesto Pezinok. Túlavé alebo zabehnuté psy sú v karanténe dva mesiace, ale už po týždni môže KaOS psa zveriť do starostlivosti občanovi. Nemôže tu však fungovať systém venčenia psov ako v útulku v Bratislave. Najmä starším ľuďom sa stáva, že im pes odbehne, niektoré zvieratá sú opakovanými „návštevníkmi“ karanténnej stanice. Tu treba zdôrazniť význam čipovania. Mestskej polícii umožní čip okamžite zistiť majiteľa zatúlaného psa. Ak sa to nepodarí, môže KaOS v spolupráci s inými inštitúciami dať psíka do náhradnej starostlivosti. Informácie o odchytených psoch sú zverejnené na nástenke v budove MsÚ, na internetovej stránke MsP aj na facebooku. Ak sa psík stratil, treba sa informovať aj viackrát, pretože môže trvať niekoľko dní, kým sa ho podarí chytiť. Náklady na odchyt, veterinárne úkony a starostlivosť v KaOS však musí majiteľ zaplatiť pri vydaní psa.

Mestský pes potrebuje výcvik
  
Pes prináša radosť, ale vyžaduje si nepretržitú starostlivosť a výchovu. „Deti chcú psa, ale kupujú ho rodičia. Najväčšiu chybu robia, keď ho vyberajú podľa vzhľadu,“ hovorí inšpektor Peter Urban, vedúci karanténnej a odchytovej stanice MsP v Pezinku. „V prvom rade si treba naštudovať charakteristiku plemena, povahové vlastnosti psa, jeho nároky na pohyb. Majitelia po čase zistia, že na psíka nemajú čas ani energiu - a skončí na ulici. To je pre zviera traumatizujúce. Je ohľaduplnejšie, keď majiteľ začne hľadať psíkovi nový domov hneď ako zistí, že sa nebude môcť o neho starať,“ pripomína Peter Urban. Do bytu v paneláku určite nie je vhodný veľký ani uštekaný pes, ktorý znepríjemňuje život všetkým susedom. Každý pes by mal absolvovať výcvik základnej ovládateľnosti, poslúchať na privolanie, na zákaz nežiadúcej činnosti, na povel zostať na mieste, atď. Práve v meste je dôležité, aby osoba, ktorá psa vedie, bola schopná ovládať ho v každej situácii, aby nemohol ohroziť človeka ani zvieratá, aby nespôsobil škody na majetku a životnom prostredí.

Povinnosti upravuje zákon a VZN mesta
  
Podmienky držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z. a všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 1/2003. Tieto právne normy stanovujú povinnosti majiteľov a držiteľov psov týkajúce sa evidencie, vodenia psov, znečisťovania priestranstiev aj priestupkov. Pripomeňme len, že evidencii podlieha pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Pezinok. Každý majiteľ je povinný prihlásiť psa na MsÚ, oddelení ekonomiky a miestnych daní na stanovenom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa...“ Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Každú zmenu skutočností, ktoré sa zapisujú do evidencie, je majiteľ, príp. držiteľ psa povinný oznámiť do 30 dní od zmeny na MsÚ Pezinok. Stratu, odcudzenie či zničenie známky je potrebné ohlásiť bez zbytočného odkladu. Za náhradnú známku pre psa je poplatok 1,65 €. Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ vydáva aj balík vreciek na psie exkrementy.
   Na celom území Mesta Pezinok (intravilán aj extravilán) s výnimkou miest nachádzajúcich sa na ohradenom pozemku alebo v priestoroch psích kútikov platí zákaz voľného pohybu psov bez vôdzky. Je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve bez uviazania (napríklad pred obchodom), na verejnom priestranstve opustiť nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom.
   Stále platí zákaz vodiť psov na detské ihriská, kúpaliská, do plôch verejnej zelene, na športové ihriská, do kostolov, na cintoríny, do areálu základných a materských škôl.
Ak pes v meste znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť do košov určených na psie exkrementy alebo do kontajnerov určených pre netriedený komunálny odpad. Žiaľ, denno-denne sme svedkami toho, že nezodpovední „psíčkari“ nerešpektujú tieto nariadenia. V roku 2015 mestská polícia uložila 55 pokút v blokovom konaní v celkovej sume 780 eur za znečisťovanie verejných priestranstiev psami a mesto muselo meniť piesok v štyroch detských pieskoviskách z toho istého dôvodu. Situácia sa však nezlepšuje a polícia preto využije kamerový systém v meste na odhaľovanie priestupkov aj v tejto oblasti.

 

Marta Svítková

 


Ohodnoťte článok: