Verejná súťaž

Marec 2016 / Prečítané 1162 krát

Mesto Pezinok
vyhlasuje verejnú súťaž

   Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta Pezinok.
Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 60 000 €
   Predmetné pozemky sú v zmysle cieľov a zámerov územného plánovania mesta Pezinok zaradené medzi plochy polyfunkčnosti, komerčnej vybavenosti a podnikateľských aktivít. Časť pozemku parc.č. 2863/1 sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate.
   Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najneskôr do 31. 3. 2016 do 11.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „OVS – predaj domu s pozemkami Za dráhou NEOTVÁRAŤ!“
   Bližšie informácie: tel.: 033/6901207, e-mail: zuzana.krajcovicova@msupezinok.sk , Podmienky súťaže sú zverejnené na webovej stránke: http://www.pezinok.sk .


Ohodnoťte článok: