Spomíname

September 2014 / Prečítané 1905 krát

22. 9. 2014 uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša drahá
Matilda VÝBERČIOVÁ.
S láskou spomíname. Smútiaca rodina
 
  Dňa 26. 8. 2014 uplynul rok od úmrtia
manželky, mamy, krstnej mamy a tety
Magdalény DROBNEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel a synovia Ján a Milan. Ďakujeme.
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich srdciach žije stále spomienkami. Dňa 29. septembra 2014 uplynie 10 rokov, čo nás opustil
Eduard GLVÁČ.
S láskou naňho spomínajú: manželka Marta, synovia Miroslav a Stanislav s rodinami.
 
Dňa 7. 9. 2014 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a brat
Dušan BENDŽÁK.
S láskou spomína manželka, dcéra a vnuci. 26. 9. 2014 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat a strýko
Branislav BENDŽÁK.
S láskou spomínajú mama, sestra a synovia Dávid a Samuelko.
Nezomrel ten, kto zostáva v našich srdciach! Dňa 4. 9. 2014 uplynuli 4 roky, čo nás predišiel do večnosti náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Viliam FRIČ.
S úctou a láskou spomínajú manželka Božena, syn Viliam, dcéra Janka s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka.
 
Dňa 16. 8. uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Margita HUBRICHOVÁ
a 12. 9. uplynulo 13 rokov od úmrtia nášho drahého otca a dedka
Alfréda HUBRICHA.
S úctou a láskou na nich spomínajú deti a všetky vnúčatá. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým priateľom a známym.
Dňa 12. 9. 2014 sme si pripomenuli 3 roky, čo nás navždy opustil manžel
Anton HANUSEK.
S láskou na neho spomína manželka, sestra s rodinami. Priatelia a známi, kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 10. 2014 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Irena SLEZÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Deti s rodinami. Ďakujeme.
Dňa 28. 9. 2014 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ján IŽO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anka,
dcéra Anka a syn Janko s rodinami.
 
  Tak veľmi túžim pri sebe ťa mať, do albumu nové fotky dokladať, no niekto už za poslednou fotkou bodku dal a slovko „ nikdy “ dopísal. S nekonečnou láskou spomíname na našu milovanú
Veroniku KOUKOLOVÚ,
ktorá tragicky zahynula pred 8 rokmi. Smútiaca rodina.
V auguste a septembri sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia rodičov a starých rodičov
Ľudovíta a Márie SCHAUBMAROVÝCH.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
  Zhaslo svetlo v jeho láskavých očiach, srdce náhle prestalo biť, odišiel bez slova lúčenia, život mal rád a tak veľmi chcel žiť.
S láskou a smútkom v srdci si
20. 9. 2014 pripomenieme 1. výročie, čo nás náhle opustil milovaný a nenahraditeľný manžel, otec, dedko a pradedko
Eugen BAČÍK.
S láskou a úctou spomína manželka Jozefína a najbližší. Priatelia a známi, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 18. 9. sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho drahého
Samuela JURANA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 2. 8. 2014 uplynulo 5 rokov, čo nás opustila naša drahá mama, babka, prababka a krstná mama
Anna BEHÚNKOVÁ.
Smútiaca rodina.
Dňa 14. 9. sme si pripomenuli nedožité 75. narodeniny nášho milovaného manžela, otca a starého otca
Jozefa JANKOVIČA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Dňa 13. 9. 2014 uplynulo 8 rokov čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ.
S láskou v srdci spomína manžel Juraj, dcérky Jarka a Janka s deťmi.
Dňa 4. 10. 2014 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca a dedka
Ing. Imricha MAŽÁRA.
S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
 
  Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval život – aj nás.
6. septembra uplynuli 3 roky, čo od nás odišiel náš drahý
Karol NOSKOVIČ
z Viničného. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, dcéry, vnúčatá a sestra s rodinou. Spomeňte si i vy, ktorí ste ho poznali a mali radi.


Ohodnoťte článok: