Spomíname

Február 2014 / Prečítané 2005 krát

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Dňa 28. februára 2014 uplynulo 12 bolestných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, deduško a staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
 
V srdciach tých, ktorí vás milovali, budete žiť stále. Dňa 8. 1. 2014 uplynuli 4 roky čo nás navždy opustila naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2014 si pripomenieme 6. výročie od smrti nášho drahého otecka. dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich nezabudli a s láskou spomínajú spolu s nami. Venujte im, prosím, tichú spomienku. Dcéra Alena s rodinou.
Dňa 16. 2. 2014 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Ing. Rudolf ZÁMEČNÍK.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 14. februára uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko, pradedko
Róbert PULLMANN
S láskou spomínajú dcéry Bea a Ela s rodinami.
Dňa 22. 2. 2014 uplynulo 23 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mama, svokra a babička
Antónia BUBENÍKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Synovia s rodinami.
 
  Dňa 6. 2. 2014 uplynulo 5 rokov, čo nás náhle opustila vo veku 54 rokov naša milovaná manželka, mamička a babka
Gabriela TOMAŠOVIČOVÁ.
Za tichú spomienku ďakuje manžel a dcéra Katarína s rodinou.
Ťažko je opísať bolesť, srdce puká bôľom, keď si znenazdajky dal nám navždy zbohom. Spi sladko, otecko náš, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každučký deň. Dňa 1. 3. 2014 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a svokor
Pavol AULITIS
a súčasne si pripomenieme 7. 4. 2014 jeho nedožitých 70 rokov.
S láskou spomínajú dcéry Jana a Renáta s rodinami.
 
  Kto v mysli zostáva, nezomiera. Tohto roku sme si pripomenuli 3. výročie od úmrtia našej drahej mamy
Marty HERÁKOVEJ.
S láskou spomínajú dcéra Zdenka s manželom Stanom, vnúčatá Stanka a Marek.
Dňa 25. 2. 2014 sme si pripomenuli nedožité 100. narodeniny nášho drahého manžela, otca, starého otca a prastarého otca
Mateja STRAKU.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 2. 2. 2014 uplynulo 21 rokov, čo nás navždy opustil náš otec
Ján PONIŠT.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Jana a Mária s rodinami.
Odišla si tíško a niet ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 20. februára 2014 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá matka, svokra, babička a prababička
Mária KLANDUCHOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry a nevesta s rodinami.
 
  Dňa 25. 2. 2014 sme si pripomenuli 9. výročie čo nás navždy opustil, náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef DURDOVANSKÝ
a 4. 3. 2014 jeho nedožitých 83 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Manželka, syn a dcéra s rodinami. Nezomrel ten, kto ostáva v srdci.
Dňa 29. 2. 2014 budú tomu 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko i pradedko
Rudolf TYKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
 
  Dňa 3. 2. 2014 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka
Jána HAMŠÍKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. 2. 2014 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý a milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef SLIMÁK.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Mária, Viera a Katarína a syn Jozef s rodinami.
 
  Dňa 10. 2. sme si pripomenuli nedožité 50. narodeniny
Michala FÉLIXA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Všetku lásku si so sebou vzali, v našich srdciach veľkú bolesť zanechali. Utíchol navždy ich hlas, ale spomienka na nich žije stále v nás. Dňa 7. 3. 2014 uplynie 20 rokov, čo si pán povolal našu láskavú mamičku a babičku
Jozefku SUCHÁREKOVÚ
a 8. 2. 2014 bolo 16 rokov, čo tíško dotĺklo srdce nášho otecka a dedka
Mateja SUCHÁREKA
z Grinavy. S láskou spomína celá rodina.
  Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani zbohom, rodina moja. Dňa 25. 2. 2014 uplynulo 6 rokov, čo nás vo veku 47 rokov navždy opustila naša milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal a ostatná smútiaca rodina.
Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 8. 2. 2014 sme si pripomenuli 10. výročie od úmrtia nášho spolužiaka
Severína SANDTNERA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spolužiaci z Grinavy.
 
  Dňa 14. 3. 2014 uplynie 25 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá mama
Júlia NOSKOVIČOVÁ
z Grinavy. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku a modlitbu. S láskou spomínajú deti s rodinami.
Pri príležitosti nedožitých 71 rokov 21. 2. 2014 môjho manžela
Ing. Imricha MAŽÁRA
s láskou spomínajú: Manželka Mária, synovia Martin, Dušan a Juraj s rodinami. Zostaň navždy v našich srdciach.
 


Ohodnoťte článok: