Prevencie pred požiarmi

Február 2014 / Prečítané 1468 krát

   Povinnosti fyzických osôb na úseku ochrany pred požiarmi vymedzuje zákon o ochrane pred požiarmi a vykonávacie predpisy k nemu. Na rozdiel od právnických osôb sa na fyzické osoby nevzťahujú ustanovenia STN. Z uvedených predpisov vyplývajú nasledovné povinnosti občanov:

A.) Vo vzťahu k objektom a priestorom v ich vlastníctve alebo užívaní
• Dodržiavať zákazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi na označených miestach.
• Zabezpečiť čistenie, kontrolu a preskúšavanie komínov.
• Obstarať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi.
• Vytvárať podmienky na rýchle zdolanie požiaru a najmä na záchranné práce (prístup do objektov, únikové a zásahové cesty a pod.)
• umožniť kontrolným skupinám vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly a zistené nedostatky v stanovenej lehote odstrániť (okrem bytov)
• dbať na zvýšenú opatrnosť pri skladovaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok
• oznámiť bezodkladne požiar, ktorý vznikol v objekte ich vlastníctva, správe alebo užívaní, príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ,
• strpieť umiestnenie signalizačného, informačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi,
• umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiaru.

B.) Všeobecne v záujme predchádzania požiarom
• plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených miestach,
• dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom (najmä v čase sucha),
• dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri používaní elektrických, plynových
a tepelných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých kvapalín, plynov a tuhých látok, stanovené v predpisoch
o ochrane pred požiarmi.

C.) Fyzická osoba nesmie
• Vykonávať práce, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru, ak nemá odbornú spôsobilosť, ktorú požadujú osobitné predpisy (napr. zvárať, opravovať elektrickú inštaláciu a spotrebiče, plynové spotrebiče a pod.),
• Poškodzovať alebo zneužívať hasiace prístroje alebo iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi alebo bezdôvodne privolávať hasičskú jednotku,
• Fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru,
• Zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
• Vypaľovať porasty (byliny, kríky, stromy).

   V rámci osobnej pomoci zdolávania požiarov je každý povinný:
a) vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste (ohlasovne požiarov) zistený požiar alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo orgánov obce.

   V rámci poskytnutia vecnej pomoci je každý povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo orgánov obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia, prípadne iné vecné prostriedky potrebné na hasenie (napr. hasiace látky, rýpadlá a pod.). Správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť tiež vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru alebo cvičení hasičskej jednotky. Ak je to však na zdolanie požiaru nevyhnutné, musí strpieť aj vykonanie niektorých ďalších opatrení, napr. strpieť vypratanie pozemku. odstránenie časti stavieb, alebo porastov. Fyzická osoba má nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla v súvislosti s poskytovaním pomoci pri zdolávaní požiarov, a to či už ide o škodu na zdraví alebo o vecnú škodu na veciach, ktoré poskytol, alebo ktorá mu vznikla odstránením alebo poškodením stavby a pod. Takáto škoda sa neuhrádza občanovi, ktorého objekty boli zasiahnuté požiarom.

   Na plnenie úloh ochrany pred požiarmi obec ustanovuje preventivára požiarnej ochrany, ktorého predmetom činnosti je organizovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci a príprava podkladov na vydávanie rozhodnutí k odstráneniu zistených nedostatkov, školenie kontrolných skupín, vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce a vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti.

Úlohy obce na úseku  ochrany pred požiarmi

  
Obec ako samosprávny územný celok plní úlohy v oblasti ochrany pred požiarmi, a to:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.


Preventívne protipožiarne kontroly

   Preventívne protipožiarne kontroly sú dôležitým prostriedkom na presadenie a skvalitnenie ochrany pred požiarmi. Preto ich treba chápať ako zásadnú a neoddeliteľnú súčasť systému ochrany pred požiarmi. Za každú budovu, dvor, les, objekt a pod. nesie zodpovednosť jeho vlastník, prevádzkovateľ alebo užívateľ. Ten je povinný starať sa aj o protipožiarnu bezpečnosť daného objektu.
   Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je previerka dodržiavania povinností stanovených predpismi o ochrane pred požiarmi:
a) v objektoch právnických osôb, ktoré určí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
b) v rodinných domoch a iných objektoch vo vlastníctve alebo v užívaní fyzický?ch osôb, t. j. občanov.
   Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny. Kontrolné skupiny sú vo svojej podstate pracovné a pomocné orgány obce pre úsek ochrany pred požiarmi. Nie sú vybavené vlastnou právomocou na výkon štátnej správy na danom úseku. Tvoria ich najmä členovia DPO SR a iné fyzické osoby. Kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol upozorňujú fyzické osoby a príslušných pracovníkov právnických osôb na zistené nedostatky, požadujú ich neodkladné odstránenie a na tieto účely poskytujú potrebné informácie a vysvetlenia, určujú lehoty na odstránenie nedostatkov, tie, ktoré nemôžu byť odstránené neodkladne, oznamujú obci.
   Obec má právomoc rozhodovať o vylúčení veci z používania a navrhovať Okresnému riaditeľstvu HaZZ vydať rozhodnutie na zastavenie prevádzky, ak okolnosti podmieňujúce zastavenie prevádzky boli zistené pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol.

Obsah preventívnych protipožiarnych kontrol

   Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa kontroluje dodržiavanie osobitných predpisov a to:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,
b) vykonávanie školenia a odbornej pripravy,
c) skladovanie horl'avých látok,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

   Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je aj poskytovanie odbornej pomoci a oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi.

   Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu.

 

Milan Čech, Predseda DHZ Pezinok-mesto

 


Ohodnoťte článok: