Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na školský rok 2014/2015

Február 2014 / Prečítané 1329 krát

   Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. r. 2014/15 sa budú prijímať dňa 12. 3. 2014, v čase 8.00 h. - 11.00 h. a 14.00 h. 17.00 h. na Mestskom úrade, Radničné námestie č. 7, Pezinok, na I. posch, č. dv. 19.

   Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:
1. Vyplnenú „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2014/2015“, na ktorej lekár potvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ; prosíme predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu).
2.  Rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu).
3. Občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa, alebo potvrdenie o trvalom pobyte zákonných zástupcov dieťaťa (k nahliadnutiu - v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 8/2012).
4. Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Formuláre „žiadosti“ sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na www.pezinok.sk  . Prevzatá môže byť iba kompletne vyplnená „žiadosť“ vrátane potvrdenia od pediatra. Pre dieťa je možné podať iba jednu „žiadosť“.
   Podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31. 8. 2014), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ.
   Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materských škôl,
ktoré stanovili v súlade s platnou legislatívou riaditeľky MŠ a riaditeľ ZŠ s MŠ sú zverejnené v jednotlivých materských školách, ZŠ s MŠ, vývesných tabuliach mesta a na www.pezinok.sk
V prípade, že na niektorej materskej škole zostane po zápise voľná kapacita, bude vyhlásené druhé kolo zápisu.

Materská škola

Bystrická 1
gen. Pekníka 2
Svätoplukova 51
Vajanského 16
Za hradbami 1
Záhradná 34
Orešie 32

Predpokladaný počet
voľných miest k zápisu
34
38
56
30
36
14
18
Predpokladaný počet odkladov
povinnej šk. dochádzky

3
11
8
5
8
3
7