Rok 2013 u HaZZ v Pezinku

Január 2014 / Prečítané 1402 krát

   Pôsobnosť Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku sú obce okresov Pezinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí a miest. Dôležitým ukazovateľom náročnej práce hasičov sú štatistické údaje o vykonaných zásahoch a výjazdoch k mimoriadnym udalostiam. Za obdobie roka 2013 uskutočnili príslušníci okresného riaditeľstva zo svojich hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu 684 výjazdov (okres Pezinok 319, okres Senec 365). Z celkového počtu výjazdov bolo 244 k požiarom (okres Pezinok 110, okres Senec 134), 199 k technickým zásahom – dopravným nehodám (okres Pezinok 85, okres Senec 114), k 15 ekologickým zásahom (okres Pezinok 8, okres Senec 7), 12 výjazdov bolo k planým poplachom. Pri požiaroch vznikla škoda 257 350 €. Rýchlym a účinným zásahom hasičov pri požiaroch sa uchránili hodnoty vo výške 1 129 600 €. V porovnaní z minulým rokom došlo k poklesu počtu udalostí o 87.
   Občanom mesta Pezinok hasiči išli v roku 2013 pomáhať 131 krát. Horelo celkovo 50 krát, 29 krát pomáhali pri dopravných nehodách a 45 krát poskytli technickú pomoc. Jednalo sa o otváranie bytov v spolupráci s políciou, odstraňovanie spadnutých stromov, preverovali úniky plynu, čerpali vodu z zatopených priestorov, zachraňovali a odchytávali zvieratá, pomáhali vyslobodiť občanov zo zaseknutých výťahov. Oproti roku 2012 zaznamenávame mierny pokles mimoriadnych udalostí.
   Oddelenie požiarnej prevencie ako súčasť okresného riaditeľstva HaZZ vykonáva kontrolnú činnosť v obciach a mestách vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti (územné, stavebné, kolaudačné konanie), vykonáva preventívno-výchovnú činnosť, rieši priestupky zo strany občanov a tiež ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom.
   Za obdobie roka 2013 bolo vykonaných spolu 206 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1043 nedostatkov.
   V oblasti preventívno-výchovnej okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V mesiaci máj bol zorganizovaný v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok, Malokarpatským múzeom v Pezinku, Policajným zborom SR a Mestskou políciou Pezinok deň hasičov – oslavy svätého Floriána – patróna hasičov – na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov, hasičská technika a ukážky polície. Podujatie spestrilo vystúpenie mladých mažoretiek z Modry. Uskutočnili sa aj besedy s deťmi na vybraných základných školách v rámci okresov Pezinok a Senec. Hasiči robili exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci za účelom prezentovania práce hasičov a hasičskej techniky. Na týchto akciách sa zúčastnilo spolu asi 900 detí. V Šenkviciach, Budmericiach, Senci a v Pezinku okresné riaditeľstvo zabezpečilo stretnutia s dôchodcami
   V mesiaci jún sa konalo krajské kolo súťaže v hasičskom športe a v mesiaci september sa v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi uskutočnila hasičská súťaž o Pohár mesta Pezinok.
   Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí i dospelých o fyzicky ale aj psychicky náročnej práci hasičov a taktiež preventívne pôsobiť v oblasti predchádzania vzniku požiarov a iných mimoriadnych udalostí.
   Všetkým občanom prajeme do nového roka veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

 

(eo)


Ohodnoťte článok: