Upozornenie pre vlastníkov viníc

Január 2014 / Prečítané 1920 krát

   V súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vás upozorňujeme, že pri ostatnej kontrole obrábania viníc v pezinskom rajóne zistili poverení členovia komisie zriadenej Mestským zastupiteľstvom v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov, že vaše vinice nie sú dlhodobo – 2 a viac rokov primerane ošetrované. Týmto konaním porušujete ustanovenie § 3 ods. 1 písm. a) až c) zákona.
   Chceme vás preto upozorniť, že v mesiaci máj – jún 2014 vykonáme opakovanú kontrolu v regióne a na základe zistených skutočností bude proti vám iniciované konanie za priestupok podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b) zákona, za ktoré Vám podľa § 25 ods. 2 zákona hrozí postih do 330 €. (od obvodného pozemkového úradu) V prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa ide o správny delikt podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona, za ktorý hrozí postih podľa § 26 ods. 2 zákona v sume 166 až 33 200 € za každý hektár takto poškodzovanej poľnohospodárskej pôdy.
   Územný plán mesta Pezinok, je definovaný, schválený a záväzne platný. Pred dokončením a schválením je nový územný plán, v ktorom sú vinohrady definované ako chránené územie. Sú to plochy, na ktorých je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť. Preto vás žiadame, aby ste vinice primerane ošetrovali, a tak prispeli nielen ku krajinotvorbe, ale predovšetkým neznehodnocovali úsilie ostatných vlastníkov viníc, ktorí hrozno pestujú a prispievajú k udržaniu tisícročnej tradície
a dobrému menu celej malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta
Gabriel Guštafík, predseda VaV komisie pri MsZ
Ing. Oľga Bejdáková, predsedníčka ZPVV

 


Ohodnoťte článok: