Spomíname

Október 2013 / Prečítané 1829 krát

Dňa 29. októbra 2013 uplynú 4 roky, čo nás navždy
opustil náš drahý otec
Eduard BENČÚRIK
z Pezinka. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína dcéra Gita a ostatná smútiaca rodina.
 
  Život, ktorý som žil patril Vám všetkým! 26. 10. 2013 uplynie 5 rokov od smrti nášho milovaného manžela, otca, dedka, ale hlavne dobrého človeka
Štefana ADLERA.
Posielame Ti slzu šťastia a ďakujeme ti za život, ktorý si prežil medzi nami. Šťastie nás ľudí je veľké, vieme si uvedomiť podstatu ľudí ešte predtým, než ich stratíme, vieme ľúbiť, milovať a vážiť si ich jedinečnosť. Táto spomienka patrí tebe Štefan, či to už povieme, pocítime, alebo prenesieme do sĺz. Nezabudneme. S láskou a úctou, manželka Eva, syn Štefan a dcéra Eva s rodinami. Spi sladko!
Dňa 29. 10. 2013 si pripomíname 30 rokov od úmrtia našej drahej mamy, starej mamy a prastarej mamy
Marty DUDÁŠOVEJ.
Spomíname. Deti s rodinami.
 
  7. 9. 2013 sme si pripomenuli 40. výročie od úmrtia nášho drahého otca
Eduarda NEYA
a 27. 10. 2013 si pripomenieme 6. výročie od úmrtia našej drahej mamy
Márie NEYOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú, dcéry s rodinami.
Osud ti nedoprial
s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 13. 10. 2013 uplynulo 5 smutných rokov, čo nás navždy opustil náš drahý milovaný manžel
Ľudovít SCHAVEL.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a s láskou spomínajú s nami. Manželka Katarína, dcéra Silvia, syn Ľudovít a vnuk Vaško.
 
  Osud ti nedoprial byť dlhšie s nami, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 12. 10. 2013 sme si pripomenuli 68. nedožité narodeniny
nášho otca a dedka
Ladislava BAUERA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna a deti Juraj, Beata a Ladislav, nevesta Bronislava, zať Milko, vnúčatá Michaela, Emka, Peťka a Miško a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.
Dňa 18. 10. 2013 sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka
Ing. Františka KOSTKU.
So spomienkou a bolesťou v srdci spomína manželka Emília, dcéra Martina, vnúčikovia Liam a Laird. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Dňa 6.11.2013 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Synovia s rodinami.
Dňa 17. 10. 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Jaroslav ŽVÁSTA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
 
  Odišiel tragicky z nášho života a v našich srdciach si na neho spomenieme dňa 29. 10. 2013 kedy uplynie 19 r. čo nás opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef OSUSKÝ.
S úctou a láskou spomínajú, manželka, deti, vnúčatá a celá rodina. Za tichú spomienku ďakujeme tým ktorí nezabudli.
Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami v našich srdciach ostávaš spomienkami. Dňa 15. 11. si pripomenieme nedožité 82. narodeniny nášho
otecka, manžela, dedka
Štefana FISCHERA
 z Pezinka.
 
Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Dňa 25. 10. 2013 si pripomíname nedožité 100. výročie narodenia našej drahej mamy a babky
Bernardíny TURANSKEJ
a dňa 29. 1. 2013 uplynulo 55 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko
Rudolf TURANSKÝ
Venujte im prosím s nami tichú spomienku.
Dňa 22.10.2013 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra s rodinou.
 
Dňa 27. 9. 2013 uplynulo 12 rokov od úmrtia môjho otca
Michala DUBEKA
a dňa 10. 10. 2013 bol rok čo nás opustila aj matka
Ruženka DUBEKOVÁ.
S láskou spomína dcéra Milka s rodinou.
So slzami v očiach a smútkom v srdci si 2. 11. 2013 pripomenieme 13. výročie tragickej smrti milovaného 26-ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Dňa 3. 10. 2013 sme si pripomenuli 8. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 28. 9. 2013 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko
Ján ZMAJKOVIČ.
S láskou a vďakou na neho spomínajú scéry Ľudmila, Gabriela a syn Ján s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
 


Ohodnoťte článok: