Spomíname

September 2012 / Prečítané 2187 krát
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo už raz vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ. Dňa
12. 9. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel
Anton HANUSEK.
S láskou spomína manželka Gizela, sestra Veronika a celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera! 28. 9. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás náhle opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Ján IŽO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anka a deti Anka a Janko s rodinami.
Dňa 3. 10. 2012 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Irena SLEZÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel a deti s rodinami. Ďakujeme.
 
  Dňa 13. 9. 2012 uplynulo 6 rokov, čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička a babička
Viktória KRUPOVÁ
S láskou v srdci spomína manžel Juraj, dcéry Jarka a Janka a deti.
Dňa 27. 9. 2012 uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Michal DUBEK
S láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
 
  Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 26. 9. 2012 si pripomíname 5. výročie od úmrtia nášho milovaného syna, brata, strýka
Branislava BENDŽÁKA.
S láskou spomínajú mama, sestra s deťmi a ostatná rodina a kamaráti.
Dňa 4. 9. 2012 uplynuli 2 roky, čo nás predišiel do večnosti náš drahý manžel, otec a dedko
Viliam FRIČ.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
 
  Chýbaš nám každú minútu, hodinu, každučký deň, no ty už 6 rokov snívaš svoj sen. Plánov, snov a túžob mala si tak veľa, no zo všetkého najviac si iba žiť chcela. S nekonečnou láskou spomíname na
Veroniku KOUKOLOVÚ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime. Len ten, kto stratí najbližších, vie, že nič na svete mu ich nenahradí. To, že sa rana v srdci zahojí, je len klam. Dňa 6. 9. uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná sestra, maminka, babinka
Alenka FRIMMEROVÁ,
rod. Balážová.
Tak veľa nám ešte mohla dať, prečo ju osud musel tak skoro vziať?

5. 9. uplynuli 4 roky, čo nás navždy tíško opustil náš milovaný ocko, deduško a pradeduško
Rafko BALÁŽ.
S láskou spomíname a za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakujeme. Smútiaca rodina.
  Dňa 15. 9. 2012 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho manžela, otca a deda
Rudolfa KRETTERA.
S láskou a úctou spomína syn Patrik s rodinou.
Dňa 18. 10. 2012 si pripomenieme nedožité 60. narodeniny a 23. 10 2012 10. výročie úmrtia môjho manžela
Štefana  KRASŇANSKÉHO.
Spomína manželka, brat a sestra s rodinami.
 
  Dňa 30. 9. 2012 si pripomenieme 15. výročie úmrtia nášho drahého manžela. otca a dedka
Rudolfa MALÍŠKA
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím, tichú spomienku. Manželka Milada, deti Evička, Radko a Alenka s rodinami.
20. septembra 2012 uplynie 10 rokov od smrti
Ľudmily SLIMÁKOVEJ,
našej drahej mamy, babky, prababky, svokry a tety. S úctou a láskou na ňu spomína celá rodina.
 
  Dňa 20. 8. 2012 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil môj drahý syn
Dušan KRAUS.
S láskou naňho spomína mama a traja bratia.
Dňa 27. 8. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami.
 
  Dňa 15. 9. 2012 sme si pripomenuli 20. výročie úmrttia nášho otca a dedka
Jána PETRÁŠA st.
z Pezinka. S láskou spomína syn s rodinou.
Čas plynie, ale smútok v srdci zostáva. Dňa 1. 9. 2012 sme si pripomenuli 15. výročie od úmrtia nášho drahého
Františka ŠTEFEKA.
S láskou a úctou spomínajú družka Elena s rodinou.
 
  Hoci si odišiel, v našich srdciach zostávaš stále s nami. Dňa 24. 9. 2012 si pripomíname štvrté výročie od úmrtia nášho drahého manžela, otca a deduška
Emila FISCHERA.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 30. 9. 2012 si pripomenieme 1. výročie odchodu našej mamy, babky a prababky
Angely VAVRINKOVIČOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Prinášame ti biele ruže, majú biele lupienky, my sme do nich uložili všetky naše spomienky. Na hrob ti ukladáme, je v nich drobná rosa. Každá kvapka rosy, to je naša slza. Dňa 22. 9. 2012 si pripomenieme 10 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca, syna, brata, švagra, strýka a krstného otca
Jaroslava BOĎU
z Pezinka. S láskou spomína manželka Estera, dcéra Zuzka, mama Irena a ostatná smútiaca rodina.
Tento rok uplynulo 12 rokov, čo nás opustil otec
Ján LACKO
a 13 rokov, čo nás opustila naša milá matka
Anna LACKOVÁ.
S láskou spomínajú synovia a dcéra s rodinami a ostatná smútiaca rodina.