Pedĺženie termínu prerokovania Návrhu územného plánu mesta Pezinok

September 2012 / Prečítané 1569 krát
   Ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „ Územného plánu mesta Pezinok “ v súlade so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zverejnilo oznámenie o predĺžení termínu prerokovania Návrhu územného plánu mesta Pezinok z dôvodu jeho opravy na pozemku C-KN parc. č. 5218/1 k. ú. Pezinok pri Viničnianskej ceste (UO)13-12, čím bol daný do súladu s vyhodnotením pripomienok ku Konceptu ÚPN.
   Upravený Návrh územného plánu mesta Pezinok je vystavený na verejné nahliadnutie v dňoch od 10. 9. 2012 do 11. 10. 2012 na Mestskom úrade v Pezinku na oddelení investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, Radničné nám. č. 7, II. poschodie, miestnosť č. 33. Ďalej na webovej stránke mesta Pezinok: www.pezinok.sk . V presklenom výklade Kultúrneho domu na Holubyho ulici č. 42 v Pezinku (z Farskej ulice) je k nahliadnutiu výkres č. 6 (výkres regulatívov a verejnoprospešných stavieb).
   Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k upravenému Návrhu územného plánu mesta Pezinok najneskôr do 11. 10. 2012 písomnou formou na adresu: MsÚ Pezinok, Oddelenie investičnej výstavby, realizácií a územného plánu, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok.