Predaj nehnuteľného majetku

Október 2011 / Prečítané 1694 krát
Mesto Pezinok
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže na
predaj nehnuteľného majetku
1. Nehnuteľností – rodinného domu s pozemkami nachádzajúcich sa Za dráhou č. 19 v Pezinku, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:
- rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1,
- pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 393 m2,
- pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere 246 m2,
- pozemok parc.č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2,
- pozemok parc.č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2,
- pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2,

   Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 90 000 EUR, slovom: Deväťdesiattisíc eur
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 26.10.2011 do 11.00 hod.

2. Nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:
- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557 m2, podľa LV č.4234
spolu o výmere 3038 m2

   Minimálna kúpna cena stanovená vo výške 100 000 EUR, slovom: Stotisíc eur.
   Termín odovzdania súťažných návrhov: do 26. 10. 2011 do 11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

   Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk  alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk  .)

Ohodnoťte článok: