Žiadosti o dotácie treba predložiť do 30. novembra

Október 2011 / Prečítané 1628 krát
   Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z mestského rozpočtu na rok 2012, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2011 (v zmysle VZN č. 11/2011 – je zverejnené na www.pezinok.sk ). Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.
   O poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 11/2011 môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom v Pezinku. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive „ Žiadosť o poskytnutie dotácie na ...“ (príloha č.1 VZN č. 11/2011). Pri žiadostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové kluby je potrebné k žiadosti priložiť prílohu č. 2 - Tabuľka členov a prílohu č. 3 – Zoznam členov.
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Tieto tlačivá sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na stránke www.pezinok.sk – Žiadosti a tlačivá. Žiadosť je potrebné zaslať resp. priniesť na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.
   Informácie: Ing. Gusejnová, Ekonomické odd. MsÚ, tel. č. 6901169, alena.gusejnova@msupezinok.sk 
 
(ag)
 

Ohodnoťte článok: