Vinohrady nám nie sú ľahostajné

Júl 2011 / Prečítané 1607 krát
   Často a radi sa bijeme do pŕs, akí sme my Slováci a rovnako radi hovoríme o tom, ako je nám drahé, ba priam sväté „ dedičstvo otcov“ a ako si ctíme hodnoty, ktoré naši predkovia vyznávali. Každodenná prax je však na míle vzdialená od kvetnatých prejavov a zakonzervovaného folklóru. V našom malokarpatskom vinohradníckom kraji sa to prejavuje najokatejšie v našom vzťahu „k dedovizni“, pôde a rodnej hrude, ktorou sú pre nás hlavne vinohrady. Veď sa len pozrime okolo seba, ako vyzerajú, ako sú obrábané či aspoň udržiavané. Ešte stále sa nájdu mnohí, ktorí sa o ne starajú, ba ich aj zveľaďujú a vysádzajú. Sú však aj takí, a nie je ich málo, ktorí z rôznych dôvodov na obrábanie vinohradov rezignovali. Ich vinohrady sú zarastené trávou a kríkmi, zdržuje sa v nich lesná zver, ktorá vinohrady devastuje, do širokého okolia sa z nich šíri burina a choroby. Majitelia ich nechcú ani predať,ani prenajať,čakajú totiž, že raz z nich budú stavebné pozemky. Dúfajú, že potom sa ich cena niekoľkonásobne zvýši.
   S chvályhodnou aktivitou prišlo Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, ktoré vydalo výzvu a upozornenie majiteľom vinohradov, ktorá je rozširovaná aj ako leták. Píše sa v nej, že každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca je povinný:
- Vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou
- Predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
- Zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
- Usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
   Nesplnením ustanovení jednotlivých bodov v paragrafe 3 sa v zmysle zákona 220/2004 podľa paragrafe 25 dopúšťa priestupku so sankčným postihom. Udržanie poľnohospodárskych lokalít rieši tiež Nariadenie vlády SR č. 127 z roku 2010, kde sa za účelom ochrany proti pôdnej erózii a zachovávania terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vinohradov.
   Na základe podnetu Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov a Komisie vinohradníctva pri MsZ Pezinok prebieha obhliadka a pasportizácia viníc v katastri mesta Pezinok. Spustnuté a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia a šírenia chorôb aj na susediace pozemky. Sú útočiskom lesnej zveri, ktorá sa takto v nadmernom počte zdržiava vo vinohradoch, čím spôsobuje v posledných rokoch extrémne škody na produkčných vinohradoch.
   Dôrazne žiadame vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby vykonali nápravu skutkového stavu pozemkov v zmysle vyššie uvedeného zákona 220/2004.
   V prípade, že nasledujúca kontrola zistí pretrvávajúci nevyhovujúci stav, budeme nútení požiadať štátne orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy o zjednanie nápravy v rámci ich kompetencií. Orgány ochrany poľnohospodárskej pôdy môžu v zmysle citovaného zákona udeliť sankčný postih.
   V navrhovanom územnom pláne mesta Pezinok vinice ostávajú zachované a nepočíta sa s ich využitím na stavebné pozemky. Vyzývame vlastníkov, aby sa zamysleli nad súčasným stavom vo vinohradoch. Je nešťastím nechať ležať neobrábané vinice niekoľko rokov. Škody a straty na vinohradoch sú nezvratné.
  Informácie o prebiehajúcej pasportizácii alebo prípadne ponuky na odpredaj vinohradov môžete zanechať v Mestskej vinotéke na Radničnom námestí č. 9. ( O9O7 744 101 ).
 
(ra)

Ohodnoťte článok: