Spomíname

Február 2011 / Prečítané 2591 krát
Dňa 17. 2. 2011 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Jozef SCHNIRTCZ.
S láskou spomína manželka, synovia s rodinami a pravnúčatá.
 
  Dňa 23. 2. uplynulo 10. výročie od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka
Bohumila VYŠATU.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Bohunka, syn Radovan s rodinami.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal, ostali len spomienky a žiaľ. Dňa 28. februára 2011 uplynie 9 bolestných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, svokor, deduško a staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.
 
  Dňa 14. 2. 2011 sme si pripomenuli 2. výročie od úmrtia našej drahej a milovanej mamy
Janky MINAROVIČOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú, sestry, brat, dcéry Kvetka, Beatka, vnúčatá a nevesta.
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihol si povedať ani zbohom rodina moja. Dňa 14. 2. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil milovaný otec
Štefan HAJTMÁNEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Dcéra Anna s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
 
  Očiam si odišiel, v srdciach si zostal... Dňa 16. 2. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Ing. Rudolf ZÁMEČNÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária,
dcéry s rodinami a ostatná rodina.
Odišiel si náhle, nečakane, na rozlúčku si nám nedal čas, tvoj odchod zabolel a bolí celý čas. Tá rana v srdci sa už nezahojí, aj keď prejde dlhý čas, lebo tí čo
ťa mali radi, budú denne na teba spomínať. Dňa 15.3.2011 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a deduško
Štefan BEDECS.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Iveta a syn Marián s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Milovali sme ju a ona milovala nás. Dňa 8. 3. 2011 uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša milovaná manželka, mamička, babka, sestra
Štefánia KADLÍČKOVÁ.
rod. Chudíková
S láskou spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Ako z tvojich očí žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak nám budeš chýbať do konca života. Dňa 10. 2. 2011 uplynuli 4 roky, čo nás opustil náš manžel, ocko, brat, dedko a pradedko
Jozef ZÁRUBA.
V krásnych spomienkach si stále s nami. Spomíname s láskou a úctou, manželka a dcéry s rodinami.
 
  Dňa 20. marca uplynú 4 roky od smrti môjho milovaného manžela
Juliana MAŤUSA.
S láskou spomína manželka Irena.
Dňa 24. 2. 20011 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá krstná mamička
Emília LUDVIGOVÁ.
S láskou na ňu spomínajú krstné deti s rodinami.
 
  Dňa 5. 2. 2011 uplynul rok od úmrtia nášho drahého otca, dedka
Jozefa HRANICKÉHO.
S láskou spomína najbližšia rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 3. 2. 2011 uplynul rok, čo nás opustila naša drahá mamička
Marta ŠÁLEKOVÁ
vo veku 73 rokov.
S láskou spomíname: Martuška, Silvia a Juraj.
 
  Mal nás všetkých rád a chcel ešte
žiť, ale prišla chvíľa, keď nás musel opustiť. Dňa 9. marca 2011 si pripomenieme 1. výročie, čo od nás odišiel do večnosti
Ľudovít KOVAČOVSKÝ
S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.
Dňa 5. marca si pripomenieme nedožitých 90 rokov manžela, otca, dedka
Ondreja HUPKU.
S vďakou spomína manželka Irena a syn Peter s rodinou.
 
  Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí ťa milovali a sú ti vďační za úsmev, dobrotu a lásku, ktorú si rozdával. Dňa 28. 2. 2011 uplynie 30 rokov, čo nám navždy odišiel náš drahý
Vojtech HANÚSEK.
V tichej modlitbe, s láskou a úctou v srdci spomínajú na teba dcéra Alžbeta s rodinou a syn František s rodinou.

S úctou a láskou si dňa 14.2.2011 pripomíname 4. výročie úmrtia našej drahej mamičky
Márie KOLESÁROVEJ
a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky 24.11. 2010 jej manžela a nášho otca
Jozefa KOLESÁRA.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.Deti Alena a Jozef s rodinami.

Ohodnoťte článok: