Nezabudli ste oznámiť údaje o znečisťovaní ovzdušia?

Február 2011 / Prečítané 1642 krát
   Mesto vykonáva v zmysle § 28 písm. f) zákona NR SR č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia štátnu správu pre tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO). Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení – viď § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
   Podrobnosti upravujúce povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v meste Pezinok upravilo mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo, za každý zdroj zvlášť. Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2011“ je možné vyzdvihnúť si v kancelárii prvého kontaktu MsÚ Pezinok alebo stiahnuť si ho z internetovej stránky Mesta Pezinok.
   Bližšie informácie získate na Oddelení životného prostredia MsÚ Pezinok (tel. 033/6901150)
 
 (OŽP )


Spýtali sme sa vedúcej Oddelenia životného prostredia MsÚ Renáty Klimentovej

l Ktorých obyvateľov alebo firiem sa povinnosť platiť za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania vlastne týka?
„Vzťahuje sa to na prevádzky, bytovky, skládky a iné tzv. malé zdroje znečisťovania podľa zákona. Pokiaľ ide o kúrenie, netýka sa to rodinných domov. Za bytovky to uhrádzajú správcovia bytoviek, ale v prípadoch, keď je bytovka v správe nájomníkov ( vlastné kotolne), na tieto sa povinnosť platiť za znečisťovanie ovzdušia vzťahuje. “

l Čo s tými, ktorí na povinnosť zaplatiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia do stanoveného termínu 15. 2. zabudli?
„Vyzývame ich, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr. Zatiaľ ich sankcionovať nebudeme, ale povinnosť zaplatiť za znečisťovanie ovzdušia v stanovenom termíne, treba mať na zreteli aj pre budúcnosť.“
 
(mo)
 

Ohodnoťte článok: