Činnosť komisií MsZ

Február 2011 / Prečítané 1680 krát
Prvé zasadnutie Komisie CR a turistiky
   V stredu 26. januára sa uskutočnilo prvé zasadnutie Komisie cestovného ruchu a turistiky. Najskôr sa novozvoleným členom predstavila nová predsedníčka komisie Mgr. Elena Jurčíková, ktorá potom spolu s podpredsedom Bc. Petrom Wittgrúberom na zasadnutí privítala primátora Mgr. Olivera Solgu, viceprimátora Ing. Miloša Andela a vedúcu odd. vzťahov s verejnosťou MsÚ a projektovú manažérku Ing. Moniku Krnáčovú.
   Primátor O. Solga vo svojom príhovore vyslovil presvedčenie, že novozvolení členovia komisie budú svojou prácou nápomocní rozvoju cestovného ruchu v našom meste. Pripomenul nutnosť ďalej vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj CR, aby sa dosiahlo predĺženie pobytov návštevníkov mesta z niekoľkých hodín na niekoľko dní. Treba zachovať tradíciu uskutočňovaných osvedčených podujatí, ale tiež dať priestor novým návrhom, ktoré môžu prispieť k rozvoju CR a turistiky v meste i regióne.
   V programe prvého zasadnutia komisie dominovali body - schválenie štatútu komisie CR a turistiky, vyhodnotenie činnosti komisie za uplynulý rok, plán činnosti na budúci rok, návrh na zlepšenie spolupráce so subjektami CR v meste a regióne. Hovorilo sa aj o Mestskom informačnom centre, ktoré by malo byť na viditeľnejšom mieste a dostupnejšie pre občanov a návštevníkov mesta. Bude potrebné viac spolupracovať s okolitými mestami a dedinami a skĺbiť jednotlivé kultúrne akcie a podujatia, aby sa prilákalo do nášho regiónu ešte viac návštevníkov. Ďalšou úlohou bude pokračovať v spolupráci s partnerskými mestami v skvalitňovaní úrovne poskytovania informácií a služieb a zlepšovaní image mesta ako turistickej destinácie.
   Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2. marca.
 
(pv,pr)