Kontrola plnenia úloh v oblasti CO

Február 2011 / Prečítané 1663 krát
   Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR vykonala kontrolu Mesta Pezinok, pri ktorej hodnotila vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva, vykonávanie hlásnej služby na území mesta, vytváranie jednotiek a zariadení civilnej ochrany, pripravenosť osôb a dokumentácie na riadenie záchranných prác a ďalšie oblasti CO. Kontrola konštatovala, že úlohy vo všetkých oblastiach sa plnia v súlade s príslušnými právnymi normami. 
 
(ra)
 

Ohodnoťte článok: