V máji nás čaká sčítanie

Február 2011 / Prečítané 1730 krát
   Štatistický úrad SR vydal s účinnosťou od 15. februára 2011 Metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto pokynu najneskôr 18. apríla musí byť na celom území Slovenskej republiky ukončený výber sčítacích komisárov. S výberom sčítacích komisárov môžu obce začať po 4. marci, keď obvodné úrady ukončia tvorbu sčítacích obvodov.
   Pri sčítaní v roku 2011 sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj obvyklé bydlisko, teda miesto, na ktorom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka, kde najčastejšie trávi denný a nočný odpočinok. Tento údaj zo sčítania môže zaujímavým spôsobom zmeniť počty obyvateľov jednotlivých sídiel a v budúcnosti prispieť k spravodlivejšiemu rozdeľovaniu podielových daní podľa reálneho pobytu obyvateľov. Zisťovanie obvyklého bydliska je teda silnou motiváciou pre obce, aby na svojom území zabezpečili sčítanie skutočne každého jedného obyvateľa. Významnú úlohu môžu pri tom zohrať sčítací komisári. Práve postup pri ich výbere, zabezpečení činnosti a úlohy sčítacích komisárov tvoria podstatnú časť spomínaného metodického pokynu, ktorého cieľom je zabezpečiť jednotný postup obcí pri plnení úloh spojených s úspešným zvládnutím májového sčítania obyvateľov, domov a bytov.
   Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme. Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k polnoci z piatku 20. mája na sobotu 21. mája. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov musia sčítací komisári ukončiť najneskôr 6. júna.
   Sčítacím komisárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Štatistický úrad vo svojom metodickom pokyne odporúča obciam, aby za sčítacích komisárov vyberali občanov odborne vyspelých, s komunikačnými zručnosťami, fyzicky schopných na plnenie úloh súvisiacich so sčítaním. Malo by ísť o osoby, ktoré bývajú v obci alebo v jej blízkom okolí. Obce vyberú aj náhradníkov sčítacích komisárov pre prípad, že v čase sčítania nebude niektorý z vymenovaných sčítacích komisárov schopný z akýchkoľvek dôvodov vykonať sčítanie. Štatistický úrad vo svojom metodickom pokyne pamätá aj na sťažené podmienky pri sčítaní niektorých skupín obyvateľov obce. V tejto súvislosti upozorňuje, že môžu sčítacím komisárom, ak je to potrebné, uľahčiť výkon ich činnosti aj spoluprácou so sociálnymi pracovníkmi a pracovníkmi komunitných centier.
   Výška odmeny, ktorú musia obce vyplatiť sčítacím komisárom do 30 dní po ukončení ich činnosti, bude určená v Metodickom pokyne na zabezpečenie financovania prípravy, priebehu a vykonania sčítania, ktorý vydá štatistický úrad v spolupráci s ministerstvom financií. Po metodických pokynoch pre tvorbu sčítacích obvodov, pre obvodné úrady a pre obce pôjde o ďalší zo série dokumentov Štatistického úradu SR, ktoré zjednotia postup orgánov štátnej správy a samosprávy pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
 
Zuzana Štukovská
Štatistický úrad SR
 

Ohodnoťte článok: