Spomíname

Október 2010 / Prečítané 2185 krát
Dňa 29. 10 si pripomíname 40 rokov od smrti nášho otca
Samuela ZBUDILU.
S úctou spomíname. Synovia Juraj a Dušan s rodinami.
 
  Dňa 13. 10. 2010 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil
 náš drahý milovaný manžel
Ľudovít SCHAVEL.
S láskou spomínajú manželka Katarína, dcéra Silvia, syn Ľudovít a vnuk Vaško. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú mu s nami tichú spomienku.
Dňa 3.10. 2010 sme si pripomenuli 5. výročie smrti
Milana SVETLÁKA.
S láskou spomínajú manželka, syn Milan, nevesty Valika a Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko, Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
 
  So slzami v očiach a smútkom v srdci si
2. 11. 2010 pripomenieme 10. výročie tragickej smrti
milovaného 26ročného
Martina SVETLÁKA.
S bôľom spomína matka, brat s rodinou, manželka, dcéra Romanka a ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 6. 11. 2010 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec, svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Synovia s rodinami.
 
  Dňa 22. 10. 2010 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil
náš otec, svokor a dedko
Milan CIBULKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dcéra Danica s rodinou.
Zavrela sa kniha na 51. strane. Vtedy stíchol dvor, osirela záhrada i dom. Ako ťažko je bez teba, otec náš, žiť, keď nemá kto poradiť, potešiť. Na hrobe kytica, kahanček svieti, spomienka manželky a tvojich detí. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 26. 10. 2010 si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca, starého otca, brata švagra, svata
Petra ŠVARCA
z Pezinka. S láskou a úctou spomína manželka Mária, syn Milan a Palino s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
 
  Dňa 21. 10. 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama a babka
Júlia MATOLEKOVÁ
S láskou spomína manžel,
deti, vnúčatá a rodina Kosová a Strapáková.
Dňa 22. 10. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustila naša mama
Mária NEYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.
Spomínajú dcéry s rodinami.
 
  Dňa 29. 10. 2010 si s bolesťou v srdci spomíname na tragický odchod nášho manžela a otca
Jozefa OSUSKÉHO.
ktorý nám veľmi chýba už 16 rokov. S úctou spomínajú manželka a dvaja synovia s rodinami a vnúčatá s rodinami.
Dňa 15. 10 2010 uplynuli 3 roky od smrti manžela,
otca a dedka
Milana PEŠKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.
 
V minulom mesiaci sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia futbalistu
Karola ŠEFČÍKA
Dcéra Elena a vnuk Karol.
Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Zhasli oči, stíchol tvoj hlas a veľká bolesť stále je v nás. Dňa 21. 10. 2010 uplynul rok, čo nás opustil manžel, dedko a pradedko
Vladimír BŘEZÍK.
S láskou spomínajú manželka a syn Stanislav s celou rodinou.
 
  Dňa 15. 10. 2010 sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia nášho drahého
Ing. Dominika RUŽU.
Za tichú spomienku ďakuje matka, dcéra Dominika a sestra Mária.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť. Dňa 15. novembra 2010 si pripomenieme
nedožité 40. narodeniny našej milovanej
Anitky KLAMOVEJ.
rod. Bučekovej
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku a s láskou a úctou spomínajú spolu s nami. Smútiaca rodina.
 
Dňa 22. 9. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustila mamička, babka
Matilda VYBERČIOVÁ
rod. Pravdová
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Deti, vnúčatá, pravnúčatá a rodina.
Krátky bol život tvoj krátka bola radosť naša. V očiach slzy, v srdci bôľ, prečo osud taký krutý bol. Smutný a prázdny ostal dom, už nepočuť tvoj hlas, ani kroky v ňom. Že čas žiaľ zahojí, to je len klam, čím ďalej ubieha, tým viac chýbaš nám. Dňa 26. 10. 2010 si pripomíname nedožité 50. narodeniny a 22. 9. 2010 osem rokov od smrti môjho manžela
Jaroslava BOĎU
z Pezinka. S láskou a úctou spomína manželka Estera, dcéra Zuzka, mama a ostatná smútiaca rodina.
 
S láskou a úctou si pripomíname smutné výročie úmrtia našich rodičov
Terezie LITTVOVEJ a Ruperta LITTVU

z Pezinka. Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú tichú spomienku.
Synovia s rodinami a dcéra so synom.
Dňa 18. 9. 2010 uplynul rok, čo nás opustil náš milovaný
Martinko VALENT
vo veku nedožitých 11 rokov. Čas vraj zahojí všetky rany... Nezahojí. Veľmi nám chýbaš, Martinko. Rodičom, bratovi Ivovi a všetkým, ktorí sme ťa mali a máme radi. Rod. Valentová.
 

Ohodnoťte článok: