Hodnotenie mesta z pohľadu volebného programu za obdobie rokov 2006 - 2010

Október 2010 / Prečítané 2271 krát
Krušičova Kúria   V programovom vyhlásení z januára 2007 sme si vytýčili pokračovať v budovaní a rozvoji mesta s prihliadnutím na ďalšie skvalitnenie práce samosprávy, zvýšení podielu občanov na riadení mesta, rozvoji ekonomických aktivít, podpore bývania, podnikania a služieb. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov rozvoja bola pre nás ekonomická stabilita mesta, vyrovnaný rozpočet a nezaťažovanie občanov zvyšovaním daní a poplatkov.
   Veľkú pozornosť sme venovali aj rozvoju školstva, kultúry a športu, ako i stavu sociálnych služieb, zdravotníctva a cestovného ruchu. Dosiahli sme výrazné postavenie Pezinka v rámci okresu, regiónu i Slovenska, a to nielen v rámci porovnateľných miest. V roku 2010 sme získali ocenenie „Najlepšie mesto pre biznis na Slovensku“. Využili sme v dostatočnej miere historické danosti, ako aj vinárske, banícke a keramické tradície pri rozvoji cestovného ruchu, turistiky a služieb.
   V ostatnom období sme sa venovali aj programovým materiálom, a to vytvoreniu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, Vízie 2020 a najmä Územného plánu mesta.
   V dostatočnej miere v rámci možností, ktoré mesto má, sme podporovali rozvoj podnikania a spolupráce so stavovskými a profesnými organizáciami. S majetkom mesta bolo nakladané v súlade so zákonom, maximálne efektívne, odpredával sa len nevyužiteľný majetok a nakupovali sa nehnuteľnosti, najmä pozemky, s prihliadnutím na ich budúcu využiteľnosť. Rekonštruovali sme mestské budovy s perspektívou návratnosti investícií prenájmom priestorov (napr. Krušičova kúria na Radničnom nám.). Za všetko hovorí prebytok hospodárenia: v roku 2007 dosiahol výšku 53 mil. Sk, v roku 2008 viac ako 20 mil. Sk a v minulom roku, v čase krízy, viac ako 1,6 milióna eur!
   Z pohľadu rozvoja mesta v najbližších rokoch sa mesto bude musieť vyrovnať najmä s povinnosťami vyplývajúcimi z nového zákona o sociálnych službách, s rekonštrukciou škôl a tepelného hospodárstva. Mesto kvôli kríze pozastavilo pripravovanú výstavbu 40 bytov. I naďalej však podporujeme tak ako doteraz z rozpočtu mesta šport, kultúru a sociálnu oblasť. V tomto roku sme dali športovým klubom dokonca o 1,5 mil. Sk viac. Dočasne pozastavené boli investičné akcie, vrátane nových ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. V dôsledku hospodárskej krízy sme zrevidovali plánované investície trojročného plánovacieho rozpočtového obdobia. Už v januári roku 2009 sme zaviedli šetriaci režim vo výdavkoch v oblasti miezd a réžie mestského úradu. Došlo aj k redukcii pracovných miest o 10 percent pracovníkov a k prerozdeleniu práce. Výrazné šetrenie bolo aj v oblasti odmeňovania, výdavkov na technické a materiálne vybavenie
úradu i dcérskych spoločností mesta. Veľkou záťažou pre samosprávu bola nová kategorizácia platieb za plyn a ostatné energie. Zaradenie škôl a sociálnych zariadení do nebytov nám spôsobilo enormný nárast poplatkov za energie, najmä v základných a materských školách.
Každoročne sa nám podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet tak, aby sa dôsledky hospodárskej krízy nedotkli samosprávnych činností mesta smerujúcich k občanovi a aby neboli krátené financie na školstvo a sociálnu starostlivosť.
   Rezervy do budúcnosti vidíme najmä v oblasti šetrenia energií, šetrenia mzdových prostriedkov a v zavedení opatrení smerujúcich k racionalizácii činností a služieb, ktoré si mesto objednáva v rámci obchodných súťaží a verejného obstarávania.
Mgr. Oliver Solga, primátor


   Uvádzame podrobnejší zoznam realizovaných projektov podľa Programového vyhlásenia MsZ, aj s tými bodmi , ktoré sa realizovať nepodarilo. Na druhej strane je súčasťou hodnotenia zoznam toho, čo vo volebnom programe nebolo a urobilo sa naviac.

Kollárová ul.Rozvoj – bývanie – výstavba

- Pripravili a realizovali sme investičné akcie mesta za 5 653 273 eur (viac ako 170 miliónov korún)

- Postavili sme 11 bytov nadstavbou nad MŠ na Hrnčiarskej ulici. Pripravili sme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na dva 20-bytové domy na Malokarpatskej ulici. Plánovaných 40 bytov sme nerealizovali pre hospodársku krízu

- Umožnili sme mladým rodinám postaviť bytový dom na ul. Obrancov mieru predajom mestského pozemku za zvýhodnených podmienok

- Urobili sme generálnu rekonštrukciu mestskej budovy na Radničnom nám. 9 , tzv. Krušičovej kúrie. Úver, ktorý si mesto na to zobralo, splácame z nájmov

- Budova na Holubyho č. 22 zrekonštruovaná nebola, pretože nebolo možné získať na jej opravu grant EÚ

- Tepelné hospodárstvo nebolo zrekonštruované, bude v nadchádzajúcom období. Napriek tomu PBS občanom v minulom roku vrátila poplatky za teplo vo výške 7 miliónov korún.

- Pripravili sme nový územný plán mesta, vypracovali a schválili sme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Neschválenie ÚPN v plánovanom čase zapríčinil fakt , že KSÚ vyše roka nekonal.

Čo nebolo vo volebnom programe: získali sme 12 miliónový grant na revitalizáciu Zámockého parku a množstvo menších grantov v celkovej hodnote viac ako 50 mil. Sk. Do mesta sme získali dve veľké spoločnosti HB Reavis (výroba a sklady) a francúzsku spoločnosť LYRECO (kancelárske potreby). Vybudovali sme dopravné ihrisko.

Doprava

- Z dôvodov celosvetovej ekonomickej krízy nebolo možné pokračovať v realizácii mnohých projektov. Jedným z nich bol aj obchvat Pezinka, Vinosadov a Modry, ktorý je dnes v štádiu prípravy pre územné konanie

- Vybudovali sme nové komunikácie, chodníky a parkoviská v rozlohe 15 280 metrov štvorcových (sídlisko Sever, Trnavská, Moyzesova, Mladoboleslavská, Jesenského, Kollárova, Meislova a mnohé ďalšie)

- Každoročne sme zabezpečili aj
v mimoriadnych poveternostných podmienkach uspokojivú údržbu ciest a chodníkov

- Cyklistické chodníky sa nerealizovali pre nedostatok financií, pripravili sme však s BSK projektovú dokumentáciu cyklochodníkov v regióne

- Pre nemožnosť vysporiadať pozemky sme nepokračovali v budovaní tzv. Severného obchvatu

- Zabezpečenie dopravy minibusmi nebolo realizované pre nedostatok financií. Mesto riešilo autobusové spojenie zachádzaním na sídliská a ročne priplácalo Slovak lines (býv. SAD) za túto službu 10 tisíc eur.

- Prepojením ulíc Okružná a SNP a zjednosmernením ulice SNP a priľahlých ulíc sme zlepšili kvalitu a bezpečnosť premávky v tejto časti mesta

- začali sme komplexné riešenie dopravy v centre vytvorením spoplatneného parkoviska a peších zón na Radničnom námestí a na Potočnej ulici, otvorili sme parkovisko za Domom kultúry.

Detské ihrisko na Suvorovovej ul.Životné prostredie

- V roku 2009 sme získali druhé miesto v súťaži " Najkrajšie mesto na Slovensku"

- Mimoriadne aktívne konalo mesto spolu s občanmi a aktivistami
v prípade protestov proti skládke v Novej jame; k dnešnému dňu sme dosiahli zastavenie jej prevádzky.

- Aktívne sme spolupracovali s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou pri budovaní veľkého Podkarpatského zberača z Pezinka do Vrakune

- Po uzatvorení Starej jamy sme vyriešili ukladanie odpadu mimo mesta, otvorili sme pre občanov 4 krát do roka bezplatný separačný dvor na Dubovom vŕšku, podporovali sme separáciu odpadov, organizovali sme dobrovoľnícke aktivity pri čistení mesta a prírody

- Začali sme s úpravou okolia železničnej stanice a parkoviska, v súčasnosti pripravujeme grant

- Zrekonštruovali sme pravú stranu Holubyho ulice od križovatky po stanicu a chodník na Jesenského ulici

- Dokončujeme prestrešenie jestvujúceho Domu smútku, nový Dom smútku sa nerealizoval; pripravujeme rozšírenie cintorína na pozemkoch býv. Lesného závodu

- Nerealizoval sa projekt biokoridoru pri potoku Saulak, pretože vzastupiteľstve nebolo schválené vysporiadanie pozemkov s ich vlastníkom

- Pokračovali sme vo výsadbe stromov, rozširovaní verejnej zelene a trávnikov

- Zabránili sme ďalšej devastácii a výstavbe vo vinohradoch

- Zrekonštruovali sme Mladoboleslavskú ulicu a park pri Pomníku osloboditeľov.

Sociálna starostllivosť a zdravotníctvo

- Vybudovali sme nový klub dôchodcov s výdajňou stravy na Kollárovej ulici a nový Klub na Cajle, všestranne sme podporovali činnosť jestvujúcich Klubov dôchodcov

- Pokračovali sme v rekonštrukcii Mestského zdravotníckeho zariadenia - polikliniky, vybudovali sme novú kotolňu, rozvody kúrenia a nové priestory pre LSPP

- Pre zdravotnícku činnosť sme zadaptovali priestory tzv. malej polikliniky na Kollárovej ulici

- Opakovane sme boli ocenení na celoslovenskej súťaži Slovensko bez bariér za budovanie bezbarierových prístupov a hydraulických zariadení

- Systematicky sme spolupracovali so sociálne znevýhodnenými rodinami, odborne a finančne sme pomáhali zmierniť ich problémy.

- Vybudovali sme nové priestory pre Centrum pre rodinu MaMa-TaTaJa na Kollárovej ulici

- Zabezpečili sme výkon verejnoprospešných prác a podieľali sme sa na vyššej zamestnanosti

- Spoluzakladali sme OZ Juvamen pre zdravotne znevýhodnených, spolupracovali sme s Jednotou dôchodcov, so skautami, s Mo SZTP, s Úniou nevidiacich a mnohými ďalšími.

Samospráva a mestský úrad

- Zefektívnili sme činnosť Mestského úradu, znížili sme o 10 percent počet pracovníkov, rozšírili sme služby a úradné hodiny pre občanov (zavedenie nových informačných technológií a bezplatného internetu sa nerealizovalo pre nedostatok financií)

- Dôležité rozhodnutia boli prerokované na verejných zhromaždeniach alebo so zástupcami občanov (zjednosmernenie ul. SNP, rekonštrukcia Záhradnej ul., vybudovanie tzv. severného obchvatu)

- Na profesionálnej úrovni bola aj činnosť Mestskej polície,ktorá dosiahla mimoriadne úspechy v prevencii.

- Úspešne sme spolupracovali s cirkevnými inštitúciami a občianskymi združeniami a organizáciami v meste, dôstojne sme si uctili výročia a organizovali spomienkové podujatia

- Ukončili sme generálnu rekonštrukciu budovy Mestského úradu

- Osvedčili sa aj mestské organizácie ako MPS, PBS a PMS

- Vo verejnom osvetlení sme dosiahli šetrenie nákladov, vybudovali sme nové osvetlenie niektorých ulíc a kompletne sme vymenili VO v Zámockom parku

- Vykonali sme audit a pasportizáciu reklamných zariadení

- Zabezpečili sme vytvorenie a osadenie známeho súsošia Prešiarov v Zámockom parku

- Všestranne sme rozvíjali spoluprácu s partnerskými mestami, nadviazali sme nové kontakty so samosprávami a profesnými skupinami vo Francúzsku a Taliansku

- Prijali sme desiatky zahraničných delegácií a návštev, na ktorých sme prezentovali vyspelosť nášho mesta i Slovenskej republiky; naše mesto navštívili významné osobnosti, bolo vyhodnotené ako druhé najkrajšie na Slovensku za rok 2009

- Do mesta sa vrátili Okresný súd a Okresná prokuratúra, posilnila sa pozícia štátnych úradov, prišla Sociálna poisťovňa.

Ekonomika

- Získali sme titul Najlepšie mesto pre biznis na Slovensku za rok 2009

- Každý rok sme pracovali s vyrovnaným rozpočtom, nakladanie s financiami mesta bolo sprehľadnené formou Programového rozpočtu

- Každý roku sme dosiahli významný hospodársky prebytok okolo jedného milióna euro

- Efektívne sme nakladali s mestským majetkom a zveľaďovali sme ho kúpou nehnuteľností, (napr. pozemky a budovy na Dubovom vŕšku v sume viac ako 5 mil.sk ), predávali sme len neupotrebiteľný a nadbytočný majetok.

Školstvo, kultúra a pamiatky

- Pokračovali sme v rekonštrukcii a opravách škôl a školských zariadení (ročne okolo 15 mil. korún ) - Výrazne sme sa podieľali na vzniku a rozvoji Akadémie tretieho veku

- Čiastočne sme urobili reštrukturalizáciu škôl (zlúčenie, spojenie ZŠ a MŠ, zlúčenie MŠ)

- Vybudovali sme nové detské ihriská v MŠ Za hradbami, ZŠ Kupeckého, na Severe a na Starom dvore
- Podporovali sme iniciatívy mladých ľudí v oblasti športu, kultúry, vzdelávania a využívania voľného času, podporovali sme prezentácie mladých ľudí doma i v zahraničí

- Organizovaním a podporou kultúrneho a umeleckého života sme získavali obyvateľov k spoluúčasti na vytváraní estetických a etických hodnôt (iniciovali sme festival pouličného divadla, podporili sme vznik divadelného a folklórneho súboru a festivalov). Tu sa osvedčila najmä profesionalita a obetavosť pracovníkov Pezinského kultúrneho centra

- Dokončili sme generálnu rekonštrukciu prírodného kina

- Pokračovali sme v oprave hradieb a historických pamiatok (kaplnka na Kupeckého ul., priestor pred kaplnkou sv. Rozálie, sochy sv. Floriána a mnohé ďalšie)

- Úspešne pokračovala výstavná a publikačná činnosť Mestského múzea a veľmi dobré výsledky dosahovala aj Televízia Pezinok

- Vydali sme reprezentačnú publikáciu k osemstému výročiu Pezinka.

Šport

- Vybudovali sme tri multifunkčné ihriská na Cajle, na Komenského ul.a na ZŠ Kupeckého

- Finančne a organizačne sme podporili rozvoj mládežníckeho športu, budovaním nových multifunkčných ihrísk a hál sme podporili šport na školách a rekreačný šport

- Zabezpečili sme fungovanie mestskej plavárne a ihrísk na sídliskách

- Rekonštruovali sme halu VTC na Komenského ul. a klubové priestory pre tenistov

- Poskytli sme bezplatne priestor na vybudovanie novej tenisovej haly na ul. F. Kráľa

- Vybudovali sme nový skejtpark a hokejbalové ihrisko, budujeme bikrosovú dráhu- Umelá ľadová plocha sa nerealizovala pre nedostatok financií a pre pobyt investora v zahraničí

- Podporili sme nové športy ako petanque, stolný tenis, plávanie, halové veslovanie

- Podporili sme dostavbu klubovne orientačných bežcov, spolufinancovali sme rekonštrukcie a prístavby štadiónov v Pezinku, v Grinave a na Cajle

- Finačne sme sa podieľali na vybudovaní telocviční pre basketbal, stolný tenis a gymnastiku.

Rekreácia a cestovný ruch

- Podporili sme činnosť inštitúcii, združení a spolkov. Za obojstranne výhodných podmienok sme prenajali poľovnícky a rybársky revír

- Iniciovali a podporili sme organizovanie festivalov, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré prilákali do Pezinka domácich i zahraničných návštevníkov a napomáhali tak rozvoju cestovného ruchu

- Podporovali sme vinárske podujatia, ktoré prezentovali kvalitné pezinské vína, kultúru a typickú gastronómiu.

Historické časti Cajla a Grinava

   Vypracovali sme projektovú dokumentáciu a pracujeme na vysporiadaní pozemkov pre odkanalizovanie Grinavy, dohodli sme s BVS jej realizáciu

- Na Cajle sme vybudovali Klub dôchodcov, v Grinave sme podporili činnosť jestvujúceho Klu
bu a dychovej hudby Grinavanka

- Vybudovali sme chodník a parkovisko pred cintorínom v Grinave

- Vybudovali sme chodník pre peších a cyklistov z Grinavy do nákupného centra

- So SVP sme zabezpečili vyčistenie grinavského potoka

- Pre nevysporiadanie pozemkov sme narealizovali v Grinave výstavbu cesty na ul. Vinice, chodníka do Limbachu a parkoviska pri cajlanskom cintoríne

- V Grinave a na Cajle sme pokračovali v budovaní a oprave štadiónov a ihrísk.
 

Ohodnoťte článok: