Žiadosti o finančné dotácie z mestského rozpočtu na rok 2011 treba predložiť do 30. novembra

Október 2010 / Prečítané 1500 krát
   Mestský úrad v Pezinku oznamuje všetkým žiadateľom o poskytnutie účelových finančných prostriedkov pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2011, že termín na podanie žiadostí je najneskôr do 30. novembra 2010 (v zmysle VZN č. 5/2009, ktoré je zverejnené na www.pezinok.sk). O poskytnutie dotácie môže požiadať len fyzická alebo právnická osoba s trvalým bydliskom, resp. sídlom na území mesta Pezinok.
Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné podať na predpísanom tlačive – Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok … (príloha č. l VZN č. 5/2009). Pri žiadostiach o dotáciu pre oblasť športu pre športové kluby je potrebné k žiadosti priložiť prílohy „Tabuľka členov“ a „Zoznam členov“.
   Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. na každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh. Tieto tlačivá sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám.7 a na stránke www.pezinok.sk .
Žiadosť je potrebné poslať, resp. odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok. Bližšie informácie vám poskytne Ing. Gusejnová z ekonomického oddelenia MsÚ, tel. č. 6901169, e-mail: alena.gusejnova@msupezinok.sk .
 
(ag)

Ohodnoťte článok: