Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-124/2010

September 2010 / Prečítané 1920 krát
Mesto Pezinok
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-124/2010
zo dňa 23.6. 2010
 
   o oznámení počtu obyvateľov ku dňu 25.5.2010, o určení počtu poslancov Mestského zastupiteľstva, o určení počtu volebných obvodov a počtu mandátov vo volebných obvodoch, o utvorení volebných okrskov, určení volebných miestností a miesta a času konania volieb poslancov a primátora mesta v dňoch 27. novembra 2010 na území mesta Pezinok.

   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa zákona SNR č. 346/90 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov podľa § 9 odst. 3

A ) O z n a m u j e
1. ...že počet obyvateľov mesta Pezinok k 25.5.2010 podľa evidencie obyvateľov je : 22 853
2. ...že k 25.5.2010 je počet zapísaných voličov: 18 716

B ) S c h v a ľ u j e
1. …v súlade s § 11 ods. 3 písm. h zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Mestského zastupiteľstva na nadchádzajúce obdobie : 25

2. čas a termín konania volieb vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinok: 27. novembra 2010 (sobota), od 7.00 do 20.00 hod.

3. volebné obvody, počet mandátov poslancov vo volebných obvodoch, volebné okrsky a miesto konania volieb primátora a poslancov MsZ v Pezinku takto:
VOLEBNÝ OBVOD č. I
počet mandátov: 7
Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 19,
ulice: Bratislavská č.1 - 87 a 2 – 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába, Fortna;

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Materská škola, Holubyho 49
ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova;

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Gymnázium, Senecká ul. č. 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Viničnianska cesta, Mahulanka;
Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Trnavská ul. č. 1
ulice: Muškátová, Silvánová;

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola, Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska;

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola, ul. gen. Pekníka č. 2
ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa;
VOLEBNÝ OBVOD č. II
počet mandátov: 2
Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Cajlanská ul. č. 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova, R. Rétiho, dona Sandtnera.
VOLEBNÝ OBVOD č. III
počet mandátov: 7
Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Materská škola, Svätoplukova č. 51
ulice: L. Novomeského;

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Svätoplukova č. 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta;

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku č. 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova č. 1, 2 ;

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku č. 2
ulice: Svätoplukova č. 6 až 51;
VOLEBNÝ OBVOD č. IV
počet mandátov: 7
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Materská škola, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova;

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ;

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Školský klub, Fándlyho 11
ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho;

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola, Komenského 27
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera;

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Materská škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská č. 108 – 130;
VOLEBNÝ OBVOD č. V
počet mandátov: 2
Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková.

C ) U p o z o r ň u j e v o l i č o v

   Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu a vykonaniu zmien na Mestskom úrade, Radničné nám. 7, v kancelárii č. 21 (prízemie). Všetky zmeny je možné vykonať do 26. 11. 2010 do 11.30 hod. Mestský úrad v Pezinku žiada všetkých oprávnených občanov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali voličské zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

   Právo voliť poslancov do mestského zastupiteľstva a primátora mesta majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov a majú trvalý pobyt v Pezinku.
   Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti.
 
Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

Ohodnoťte článok: