Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

September 2010 / Prečítané 1886 krát
v zmyse § 5 zákona č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 na obsadenie miesta
vedúceho oddelenia výstavby a územného plánovania s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci oddelenia výstavby a územného plánovania
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie – stavebná fakulta STU, prax v riadiacej oblasti min. 3 roky
IV. iné kritériá a požiadavky: skúsenosti v oblasti investičnej činnosti podložené súpisom predchádzajúcich zamestnaní, jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
V. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 27. 9. 2010 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – VOV“

   Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 6. 10. 2010 o 13.00 hod.

Ohodnoťte článok: