Spomíname

August 2009 / Prečítané 2514 krát
V týchto dňoch uplynulo 25 rokov od smrti našich rodičov, starých rodičov a prarodičov
Márie a Ľudovíta SCHAUBMAROVCOV.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry Marta, Anna a syn Ľudovít s rodinami.
  Odišiel si tichúčko ako odchádza deň v našich srdciach,
zostáva spomienka len.
Dňa 13. 8. uplynulo 20 rokov čo nás navždy opustil náš drahý
Juraj BALUCH.
Smútiaca rodina.
Dňa 29. 8. 2009 uplynú 2 roky od smrti nášho drahého
Stanislava OBORILA.
Hviezdy pre teba prestali svietiť a slnko hriať, my, čo sme ťa milovali, budeme na teba s láskou spomínať.
S láskou spomínajú manželka, deti a ostatná rodina.
 
  Dňa 30. 7. sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny
našej drahej mamy a babky
Matildy MACEKOVEJ.
 
Keď originál mlčí, spomienky nech rozprávajú.
Dňa 18. 8. uplynulo 20 rokov čo nás navždy opustila naša drahá, manželka, mamička, babička
Helena KINDEROVÁ.
So smútkom v srdci spomínajú
manžel, syn s rodinou a dcéra s rodinou.
 
Dňa 1. 8. 2009 a 14. 9. 2009 si pripomíname 20. výročie úmrtia našich drahých rodičov
Cecílie a Františka KRASŇANSKÝCH
z Cajle. Sú stále s nami v našich srdciach a myšlienkach. S láskou na nich spomínajú dcéry Mária, Hela, Eva, syn Rudolf, zaťovia, nevesty, vnúča i pravnúčatá s rodinami.
Život odišiel, láska a bolesť v srdci zostala.
Dňa 5. 9. 2009 si pripomíname prvé výročie smrti nášho milovaného ocka, deduška a pradeduška
Rafka BALÁŽA.
Zároveň 6. 9. 2009 uplynie 27 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná sestra,
mamička a babička
Alenka FRIMMEROVÁ, rod. Balážová.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a venujú im s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.
  Dňa 26. 8. 2009 je 30. výročie úmrtia
Vincenta PUCHERA
z Pezinka. Spomínajú dcéry Adriana a Katarína s rodinami.
Dňa 17. 8. 2009 uplynuli tri mesiace, čo nás navždy opustila naša drahá mama a babka
Anna PUCHEROVÁ rod. Hanakovičová.
So smútkom na ňu spomínajú dcéry Katarína a Adriana s rodinami.
 
  Vždy si všetkým pomáhala, na seba si zabúdala, odišla si, už Ťa nič nebolí, naše srdce nezabúda, stále k Tebe láskou horí. Dňa 31. 8. 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá
Eva KONEČNÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra s rodinou a ostatná rodina, priatelia a známi.
Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť a my už len so spomienkou musíme žiť.
Dňa 19. 8. 2009 uplynulo 5 rokov, čo nás opustila
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina. Nezabúdame!
 
  Odišla si náhle, nečakane a na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel všetkých nás. Dňa 24. 8. 2009 by sa dožila 70 rokov naša manželka, matka a babka
Daniela MARTINČIČOVÁ.
Spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami.

Ohodnoťte článok: