Pripomíname si 65. výročie vypuknutia SNP

August 2009 / Prečítané 2191 krát
Pomník hrdinov SNP pred zámkom   Medzi najvýznamnejšie udalosti slovenských dejín, ktoré priamo ovplyvňujú mnohé oblasti vývoja dnešného Slovenska patrí SNP, ktorého 65. výročie si s úctou a dôstojnosťou pripomíname práve v týchto dňoch. S úctou a vďakou spomíname na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov, ilegálnych pracovníkov povstaleckých dedín, ktoré odolávali presile, napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu.
   Po príchode nemeckých fašistických vojsk na územie Slovenska, ktoré mali za úlohu potlačiť odbojové úsilie obyvateľstva, prerástli ilegálne prípravy do ozbrojeného boja. Dňa 29. augusta 1944 sa slovenský národ vzoprel utlačovateľom – vypuklo Slovenské národné povstanie.

pomník hrdinov SNP pred zámkom

   Treba zdôrazniť, že na Slovensku sa pripravoval občiansky odboj proti ideológii Nemeckej ríše, proti prenasledovaniu a odvlečeniu občanov do koncetračných táborov. Nebol to boj proti slovenskému štátu, ako sa snažia hrdiť niektorí falošní historici a ďalší pohrobkovia vtedajšieho režimu, ktorí SNP považujú za zradu na národe. Ako je známe, SNP bolo spontánne ľudové a najmä protifašistické povstanie, bez ohľadu na politickú, spoločenskú, náboženskú, či národnú príslušnosť účastníkov. Do povstania sa zapojili nielen partizáni, ale aj 40-tisícová armáda, občiansky ilegálny odboj a tisícky ďalších občanov. V povstaní bojovali a zomierali za našu slobodu aj ľudia z bývalého Sovietskeho zväzu a z ďalších vyše 30 národov a národností. Nesmieme zabúdať, že bez ich pomoci by sa táto najslávnejšia kapitola dejín slovenského národa nikdy nabola zrodila. Oni všetci sa pričinili o to, aby sa o SNP dozvedela celá Európa, ba i celý svet.
   Bol to významný akt proti bezpráviu, násiliu, za nový život v ktorom sme svetu jasne dokázali, že sa hlásime k demokratickým hodnotám, a tým dali najavo, že patríme a chceme patriť do veľkej rodiny demokratických a protifašistických síl Európy a sveta. Zásluhou protifašistického odboja a SNP sa osť a národnú existenciu, prejavil skutočné vlastenectvo a solidaritu s antifašistami iných európskych národov, ktoré bojovali za oslobodenie svojich krajín a za zvrhnutie fašistickej nadvlády a okupácie.
   Napriek zostrenej politickej situácii v malokarpatskom regióne vplyvom existencie ochrannej zóny na Slovensku, uzavretej medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou republikou v marci 1939, do ktorej patrilo i mesto Pezinok, kde nemecká armáda vykonávala „výsostné právo“ i napriek prítomnosti silných nemeckých jednotiek na Záhorí rozvíjal sa i tu široký protifašistický front. V Pezinku bola jedna z najaktívnejších odbojových skupín, pozostávajúca z ilegáli ich zväčša tzv. „zelené kádre“ – branci, ktorí nechceli nastúpiť do prezenčnej vojenskej služby, vojaci, ktorí nechceli ísť bojovať proti Sovietskemu zväzu a sovietski občania, ktorým sa podarilo utiecť z nemeckého zajatia alebo nútených prác. Na protifašistickom odboji doma i v zahraničí sa zúčastnili taktiež ďalší občania Pezinka, z ktorých mnohí obetovali i svoje životy v SNP a v radoch Čs. armádneho zboru, v radoch Čs. vojska vo veľkej Británii a Francúzsku, v koncetračných táboroch, či mučiarňach gestapa.
   Stali sme sa členmi Európskej únie a táto skutočnosť nesie so sebou aj zodpovednosť za poznanie vlastnej histórie a napĺňanie jej progresívneho odkazu. Nemali by sme zabúdať, že Európa a celý svet sa zjednotil v boji proti nebezpečenstvu fašizmu na našom kontinente a v súčasnosti sa zjednocujú sily na odvrátenie všetkých snáh a tendencií na potlačenie akýchkoľvek prejavov, ktoré by viedli k obnoveniu praktík rasového či iného prenasledovania.
   Slovenský zväz protifašisticaby kých bojovníkov sa od svojho vzniku snažil dôsledne plniť odkaz protifašistického odboja, najmä odkaz SNP, ktoré tvorí významný míľnik v dejinách nášho národa. K tejto časti našich dejín sa nám treba neustále vracať pre stále platnú aktuálnosť. V súčasnosti sme však svedkami toho, že šírenie vedomostí o protifašistickom odboji je na okraji vyučovacieho procesu. Tomu zodpovedajú aj vedomosti mládeže o týchto dejinných udalostiach. Výsledkom je aj minimálna účasť na verejných štátnych oslavách významných udalostí protifašistického odboja. Mimoriadnu pozornosť treba venovať mládeži, osobitne školskej mládeži. V tomto smere dôležitou súčasťou by malo byť oboznamovanie mládeže s regionálnymi dejinami boja proti fašizmu. Podstatnú časť výučby by školy mali organizovať priamo na pamätných miestach, pri pamätníkoch s poznávaním histórie každého z nich. Aj zvýšený cestovný ruch v rámci EÚ si vyžaduje, aby občania vedeli zbežne informovať návštevníkov regiónu, mesta, o svojich dejinách, o dejinných udalostiach.
   My odbojári si želáme, aby tak ako pred 65 rokmi vstupoval náš ľud povstania bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženského presvedčenia, spoločenského postavenia a bok po boku bojoval proti fašizmu, neváhajúc nasadiť i svoje životy, tak aj dnes pri budovaní našej novej štátnosti spoločne, bez osobných a skupinových záujmov pričinili sa tiež bez straníckej príslušnosti, náboženského presvedčenia a spoločenského postavenia o rozkvet našej vlasti – SR, budovanej na demokratických princípoch, pri potláčaní akýchkoľvek prejavov extrémneho nacionalizmu, neofašizmu, rasizmu a šovinizmu a tým v praxi napĺňali odkaz bojovníkov SNP.

plk. v. v. Ing. Ľudovít Šušol  čestný predseda ZO SZPB v Pezinku.
 

Ohodnoťte článok: