Vyberáme z vyhlásenia spoločnosti Skládka Dubová, s. r. o.

Apríl 2009 / Prečítané 2298 krát
   Spoločnosť Skládka Dubová, s.r.o. a Skládka odpadov Dubová, s.r.o. požiadala redakciu o zverejnenie svojho stanoviska, keďže kontroly vykonané štátnymi orgánmi sa priamo dotýkajú aj Mesta Pezinok a jeho zmluvy na ukladanie odpadov. Z vyhlásenia vyberáme:
   Predovšetkým nie je pravdivá prezentovaná informácia, že naša spoločnosť Skládka Dubová, s. r. o. nebola oprávnená nakladať s odpadom. Táto spoločnosť má od svojho vzniku  dňa 23. 5. 2008 živnostenské oprávnenie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. Jedinou málo závažnou povinnosťou, ktorú spoločnosť Skládka Dubová pozabudla splniť a ktorá jej bola zo strany SIŽP vytknutá , bola povinnosť zaregistrovať sa na príslušnom obvodnom úrade životného prostredia. Registrácia však , ako to vyplýva aj z príslušných zákonov nie je podmienkou pre začatie výkonu predmetných činností a teda ani podmienkou pre vznik oprávnenia na ich vykonávanie.
   Ďalej je zarážajúce, že SIŽP Bratislava oficiálne pre médiá vyjadruje svoje názory a stanoviská aj k verejnej súťaži, zmluvným vzťahom a k výške ceny za ukladanie komunálneho odpadu napriek tomu, že následne  vyhlasuje, že tieto záležitosti nie je oprávnená prešetrovať. SIŽP Bratislava týmito svojimi vyjadreniami vážnym spôsobom prekročila svoju právomoc a kompetencie a mala by si zachovať nestrannosť a neutralitu štátnej odbornej inštitúcie.
   Úplne nepravdivé a zavádzajúce je aj tvrdenie SIŽP Bratislava, že v dôsledku verejnej súťaže a uzavretia zmluvy s novou spoločnosťou Skládka Dubová, s.r.o. došlo k zvýšeniu výdavkov Mesta Pezinok a jeho obyvateľov na zneškodňovaní komunálneho odpadu približne o 1.120.000,- Sk
   Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že Mesto Pezinok po uskutočnení verejnej súťaže a uzatvorení zmluvy o uložení odpadu so Skládkou Dubová s.r.o. zneškodňuje svoj komunálny odpad za cenu o 50.- Sk za tonu nižšiu, ako bola cena pred uskutočnením súťaže, a teda dochádza k šetreniu finančných prostriedkov Mesta Pezinok a jeho obyvateľov, čo pri ročnej produkcii komunálneho odpadu v Pezinku v objeme približne 8 000 ton predstavuje úsporu cca 400.000.- Sk ročne.

(ra)


Ohodnoťte článok: