Výberové konanie

Apríl 2009 / Prečítané 1778 krát

Mesto Pezinok

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

nebytových priestorov a priľahlého pozemku na Bernolákovej ulici č. 23 v Pezinku, konkrétne:

dom súpisné číslo 1493, na parc. č. 4238 o podlahovej ploche cca 140,26 m2
priľahlý pozemok par. č. 4237, druh vinice o výmere 337 m2


Podmienky:

 1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
  • účel nájmu,
  • ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „eur/m2/rok“ v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady,
  • doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity.
 2. Ohliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je ved. odd. správu majetku MsÚ v Pezinku, č. t. 033/6901 170
 3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom "VK Bernolákova 23"
 4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 7. 5. 2009 o 11.00 hod.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
 6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
 7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.
 8. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
  • vykonania obhliadky nebytových priestorov:
   Ing. Ivan Dubek, č. t. 033/6901 170, obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode
  • organizačných:
   Mgr. Renata Gottschallová, vedúca právneho oddelenia, organizátor súťaže, č. t. 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk.Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok
 
 
 
 

Ohodnoťte článok: