Výberové konanie

Apríl 2009 / Prečítané 1756 krát

Mesto Pezinok

ako zriaďovateľ materských škôl v Pezinku, týmto v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s odkazom na ustanovenie § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl:
  1. MŠ, Bystrická 1, Pezinok
  2. MŠ gen. Pekníka, Pezinok
  3. MŠ, Svätoplukova 51, Pezinok
  4. MŠ Vajanského 16, Pezinok
  5. MŠ Záhradná 34, Pezinok
Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
Funkcia: riaditeľ/ka materskej školy
Kvalifikačné požiadavky:   
odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné kritériá a požiadavky:
práca s PC (Word, Excel)
riadiace a organizačné schopnosti
komunikačné predpoklady
občianska bezúhonnosť
Požadované doklady: prihláška
návrh koncepcie rozvoja školy, školského zariadenia
profesijný životopis
overené doklady o ukončení vzdelania
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace


Dátum a miesto podania žiadosti a účasť na výberovom konaní:
Prihlášku s dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke (so spätnou adresou a uvedením kontaktu – telefón alebo e-mail) v termíne do 29.  04. 2009 o 11,00 hod., na adresu:

Mestský úrad Pezinok
Radničné nám. č. 7
902 14    Pezinok

s označením obálky:
"VÝBEROVÉ KONANIE + názov a adresa materskej školy, v ktorej sa uchádzate o funkciu"


Na výberové konanie – pohovor, bude každý uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené podmienky pozvaný písomne, a to po uzávierke výberového konania (po 29.04.2009).

Ohodnoťte článok: