OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA

November 2006 / Prečítané 3312 krát

PROGRAM PRE PEZINOK
SLUŠNOSŤ – PROFESIONALITA – VEREJNÝ ZÁUJEM
2007 – 2010

 

OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA

   Vážení spoluobčania,
náš volebný program spred štyroch rokov bol postavený na predstave Pezinka ako prirodzeného centra Malokarpatskej vinohradníckej a vinárskej oblasti. Dnes môžeme konštatovať, že Pezinok túto pozíciu so cťou zvláda. Spojenie vinohradníckej tradície s moderným vinárstvom a vínnou turistikou a stabilná mestská ekonomika sú základom pre našu novú ponuku mestu Pezinok a jeho obyvateľom, našim spoluobčanom.
Sme presvedčení, že silná mestská ekonomika, primeraný a starostlivo kontrolovaný územný rozvoj, kvalitné samosprávne školstvo, ľudská kultúrnosť a slušnosť spojená s pohostinnosťou a bohatou ponukou estetických hodnôt v podobe umenia, sú základné predpoklady pre úspešný Pezinok a slušný život v ňom.
V záujme naplnenia takejto predstavy kultúrneho mesta a jeho spokojných obyvateľov, ponúkame náš Program pre Pezinok na roky 2007 – 2010.

 

SAMOSPRÁVA OBČANOV

 – opierajúc sa o našu dlhoročnú skúsenosť s poslaneckou prácou, budeme presadzovať aj naďalej transparentnosť pri výkone samosprávnych kompetencií;
– tak ako doteraz, budeme verejne upozorňovať na každý konflikt záujmov pri práci poslancov mestského zastupiteľstva, poslancov členov mestskej rady, primátora, komisií mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu;
– budeme podporovať transparentnú spoluprácu mesta a jeho inštitúcií s občianskymi združeniami a občianskymi iniciatívami, v záujme solidárneho občianskeho a zdravého podnikateľského prostredia.

 

EKONOMIKA MESTA

 – pri správe verejných financií budeme presadzovať stabilitu daňovej politiky a dohliadať na dôsledné vyberanie a správu daní orgánmi mesta;
– našu podporu získajú len také ekonomické programy, ktoré budú efektívne, založené na rešpekte voči zákonu a zamerané na skvalitnenie životných podmienok v meste.

 

ÚZEMNÝ ROZVOJ A REGIONÁLNA POLITIKA

   Dynamický rozvoj mesta nás vedie k maximálnej opatrnosti pri rozhodovaní o ďalšej podobe najmä stavebných aktivít v Pezinku. Sme si vedomí rizík, ktoré so sebou prináša a môže priniesť konflikt medzi neúmerným otváraním priestoru pre príchod stále nových obyvateľov mesta najmä z Bratislavy a možnosťami mestskej infraštruktúry. Sme preto pripravení:
– starostlivo kontrolovať a v rozhodovaní zvažovať hranice stavebných príležitostí v katastrálnom území mesta Pezinok;
– starostlivo zvažovať rozhodnutie o začatí či nezačatí stavebných aktivít v lokalite Rozálka. Máme ju radšej ako miesto oddychu, než ako možný zastavaný priestor;
– uprednostňovať výstavbu malometrážnych bytov pre mladé rodiny, pri dodržaní zásad priehľadnosti a otvorenosti celej stavebnej realizácie i následného prideľovania bytov;
– uprednostňovať také lokality na individuálnu bytovú výstavbu, ktoré nebudú v konflikte so záujmom občanov využívať krásne okolie mesta na oddych a rekreáciu. Lokalita Rozálka takýmto konfliktným miestom nepochybne je;
– podporovať takú úpravu centrálnej mestskej zóny, ktorá urobí z centra mesta kultúrny priestor pre obyvateľov i návštevníkov. Našim predstavám je najbližšie centrum mesta ako pešia či polopešia zóna s výrazne regulovanou dopravou;
– podporovať len také riešenie likvidácie komunálneho odpadu, ktoré nadmerne nezaťaží životné prostredie mesta a neurobí z neho skladisko odpadov pre celý región.

 

VINOHRADNÍCTVO,  VINÁRSTVO  A VÍNNA TURISTIKA

 – Vinohradníctvo a vinárstvo je jedným z najdôležitejších rozvojových prvkov mesta Pezinok a základ pre rozvoj cestovného ruchu u nás. V záujme jeho zachovania a ďalšieho rastu budeme, tak ako doteraz;
– presadzovať systém ochrany vinohradov a ich prezentáciu ako významného krajinotvorného prvku a súčasti tradičnej mestskej kultúry;
– presadzovať, tak ako doteraz, striktný zákaz rozširovania stavebných činností do viníc;
– podporovať všetky aktivity vinohradníkov a vinárov, ktoré prispievajú k obrazu Pezinka ako mesta s rozvinutou vinárskou kultúrou.

 

ŠKOLSTVO, ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE VECI

 – Pezinské samosprávne školy dokazujú svoju životaschopnosť aj po prenose kompetencií na mesto a na samosprávne orgány týchto škôl. V záujme zachovania a posilnenia takéhoto trendu budeme:
– dohliadať na efektívnu správu škôl a školských zariadení v správe mesta;
– podporovať samosprávnu zodpovednosť orgánov školskej samosprávy rád škôl, za riadenie a úroveň výchovy a vzdelávania v našich školách.
V starostlivosti o zdravie obyvateľov pokladáme za najvýznamnejší fakt končiaceho sa volebného obdobia, uskutočnený prevod mestskej polikliniky do majetku mesta. V nasledujúcom období budeme presadzovať radikálnu modernizáciu týchto priestorov, aby vznikli kultúrne podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i pre pacientov.
V oblasti sociálnej politiky budeme presadzovať kvalitu sociálnych služieb, spravodlivosť pri ich poskytovaní a podporovať doterajšie kroky mestského úradu, orientované na starostlivosť o tých, ktorí sú na pomoc samosprávy odkázaní.

 

KULTÚRA A ŠPORT

   Aj naďalej budeme presadzovať takú podobu kultúrnej politiky mesta, ktorá bude nasmerovaná na zvyšovanie kvality medziľudských vzťahov, na tvorivé využívanie voľného času a tvorbu kultúrneho a slušného prostredia pre každodenný život v meste;
– budeme pokračovať v práci na tvorbe prehľadných a spravodlivých pravidiel pre podporu športových aktivít. Nebudeme súhlasiť, aby o verejných prostriedkoch pre športové kluby rozhodovali ich čelní funkcionári v pozícii členov komisie mestského zastupiteľstva, pretože ide o výrazný konflikt záujmov;
– budeme maximálne podporovať už začaté rokovania s možnými partnermi o výstavbe umelej ľadovej plochy v našom okresnom meste.

Ctíme si doterajšie výsledky mestskej samosprávy, preto podporujeme kandidatúru Mgr. Olivera Solgu na miesto primátora mesta.

 

PROGRAM PRE PEZINOK SÚ ODBORNE I ĽUDSKY PRIPRAVENÍ REALIZOVAŤ NAŠI KANDIDÁTI NA POSLANECKÉ MIESTA V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE:

Vo volebnom obvode č. I


PhDr. Peter HYROSS
47 rokov, historik

 


MUDr. Marián  PÁTEK
45 rokov, lekár

 

Vo volebnom obvode č. II


Peter FRAŇO
59 rokov, súkromný podnikateľ

 


Ing. Ján HACAJ
46 rokov, vinár

 

 

Vo volebnom obvode č. III


doc. PaedDr. René BÍLIK, CSc.
46 rokov, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg

 

Vo volebnom obvode č. IV

doc. PhDr. Anton ELIÁŠ, CSc.
56 rokov, vysokoškolský učiteľ

 


František FÉDER
52 rokov, manažér

 


Ohodnoťte článok: