Vyhodnotenie volebného programu 3. časť

Mgr. Oliver Solga a Mestské zastupiteľstvo v Pezinku / November 2006 / Prečítané 2200 krát

MESTO PEZINOK

 Vyhodnotenie volebného programu primátora a Mestského zastupiteľstva v Pezinku za obdobie rokov 2002 – 2006

3časť.

 

 – Zabezpečili sme v požadovanej miere rekonštrukciu škôl, ktoré prešli v roku 2002 do majetku a správy mesta, často v dezolátnom stave. Zabezpečili sme, aby sa učitelia i žiaci v našich školách mohli venovať svojej základnej úlohe a to vzdelávaniu a výchove. Podporili sme tiež rozvoj stredných škôl v meste a uplatnenie ich absolventov v praxi, a to najmä rozvojom rôznorodých pracovných príležitostí a vytvorením podmienok pre príchod slovenských i zahraničných investorov a firiem na územie mesta. Výsledkom je minimálna miera nezamestnanosti (3,5 percenta) v našom meste.
– Nezriadili sme funkciu mestského architekta, lebo do dnešných dní nebol prijatý v NR SR zákon, ktorý by určoval jeho kompetencie a právomoci.
– Veľkým úspechom bolo i zriadenie a fungovanie mestského múzea v roku 2003. Dvaja jeho pracovníci realizujú výskumnú, výstavnú, publikačnú a vzdelávaciu činnosť a vytvorili si široký tím dobrovoľných spolupracovníkov, s ktorými dosahujú veľmi dobré výsledky. Úspechy celoslovenského významu dosahuje aj archeologický výskum v niekoľkých lokalitách mesta a okolia a rozbehla sa aj oprava pamiatok a mestského opevnenia, aj keď len v takej miere akú dovoľujú finančné prostriedky. Z pamiatok sme financovali, okrem opravy hradieb, aj opravu areálu a sochy na Zumbergu a vzácnych fresiek na hoteli Jeleň.
– Získali sme pozemok na rozšírenie cintorína v Pezinku a dobudovali sme cintoríny v Grinave a na Cajle (vodovod, kanalizácia, osvetlenie, nové chodníky a lavičky).
– Iniciovali sme vznik študentského parlamentu, ktorý pravidelne zasadá a zorganizoval už niekoľko zaujímavých podujatí pre mladých ľudí.

 

Zamestnanosť, podnikanie a služby

 – Podporou podnikateľských aktivít a vytvorením podmienok pre príchod nových firiem sme dosiahli dnešnú 3.5 percentnú mieru nezamestnanosti.
– Vytvorili sme novú koncepciu podnikateľských aktivít, v ktorej sme špecifikovali mieru dôležitosti a dostatočnosti, ako i spôsoby podpory jednotlivých aktivít. Veľmi dobrá spolupráca bola aj s Klubom podnikateľov mesta Pezinka a ostatnými profesijnými a odbornými združeniami.
– Vytvorili sme možnosti pracovných príležitostí v rámci verejnoprospešných prác pre dlhodobo nezamestnaných a pre rómskych spoluobčanov.
– Podporili sme rozvoj vinohradníctva a vinárstva zvýhodneným postavením v prvej kategórii koncepcie podnikania, propagujeme domácich producentov na rôznych podujatiach doma i v zahraničí, každoročne organizujeme populárne Vinobranie, podieľame sa ekonomicky i organizačne na Vínnych trhoch, prezentujeme gastronómiu a víno na všetkých podujatiach, ktorých počet neustále pribúda.

 

Rozvoj športu, rekreácie a cestovného ruchu

 – Zaviazali sme sa podporiť všetkými dostupnými formami šport najmä pre deti a mládež . Zvýšili sme objem financií vo fonde športu, podporili sme vznik celomestskej ligy v stolnom tenise, v orientačnom behu a v hasičských športoch. Pravidelne sme oceňovali a propagovali úspešných športovcov.
– Získavali sme aj mimorozpočtové (sponzorské) finančné prostriedky pre športové kluby a jednotlivcov. Iniciovali sme niekoľko celomestských hnutí, súťaží a turnajov.
– Podporili sme opravy a rekonštrukcie štadiónov a telocviční, výstavbu klubovne pre orientačných bežcov, ale napr. i oplotenia štadióna na Cajle.
– Vybudovali sme ukážkové detské ihriská a športoviská na sídlisku Juh, Za hradbami, a v Grinave.
– Boli sme spoluorganizátormi niekoľkých športových podujatí na úrovni majstrovstiev sveta žiakov a juniorov.

 

Zveľaďovanie majetku mesta

 – Zastavili sme rozpredávanie budov v majetku mesta, predávali sme len pozemky pod chatami a okolo chát, nevyužiteľné pozemky, alebo neprávom zabraté v minulosti, čím sme vyšli v ústrety dlhodobým požiadavkám občanov. Naopak získali sme do majetku mesta kúpou či bezodplatným prevodom viac ako 60 tisíc metrov štvorcových pozemkov, napr. na rozšírenie cintorína, ale aj pozemky v areáli Dolná tehelňa, Kučišdorfská dolina a ďalšie. Do majetku sme získali napr. Hasičskú zbrojnicu, pozemky na rodinné domy na Bielenisku, športové areály v Grinave a na Cajle a mnohé ďalšie.
– Efektívne sme nakladali s mestským majetkom aj pri nájmoch budov a priestorov vždy výberovým konaním za účasti viacerých záujemcov.
– Dobrou spoluprácou s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou sme získali pre Pezinok rekonštrukcie a investície do vodovodných a kanalizačných sietí za viac ako 20 miliónov korún.
– O transparentnom nakladaní s majetkom mesta a finančnými prostriedkami vypovedajú aj tri hĺbkové kontroly, ktoré uskutočnili štátne orgány.
– Z domácich a zahraničných zdrojov sme získali viac ako 40 miliónov korún na projekty v oblasti kultúry, výstavby, sociálnej starostlivosti a športu.
– Pozitívne hodnotíme aj angažovanosť občanov na organizovaní podujatí, napr. kvetinová výzdoba, rôzne kultúrne podujatia, atď. ale aj na bezplatnej pomoci pri budovaní objektov (klubovňa orientačných bežcov, oplotenie cajlanského štadióna a mnohé ďalšie).

 

Rozvoj zdravotníctva,  získanie polikliniky a rýchlej  záchrannej služby

 – Získanie objektu polikliniky do majetku mesta považujeme za jeden z najväčších úspechov, ktoré sme dosiahli. Pezinok je jedným z mála miest na Slovensku, ktorému sa to podarilo a dnes budova slúži výhradne zdravotníckym službám, pričom mesto už prikročilo aj k rekonštrukcii budovy.
– Podarilo sa nám tiež zabezpečiť rýchlu záchrannú službu (sídli v budove MsÚ), ktorá zabezpečuje urgentnú prepravu pacientov do nemocníc. V mestskej budove na Bernolákovej ulici sídli aj súkromná spoločnosť na bežnú prepravu pacientov.
– Postupne získavame do Pezinka nové lekárske odbornosti a rozširujeme kapacity aj v iných budovách.

 

Vinohradníctvo a vinárstvo

 – Mesto sa podieľalo na ochrane viníc, najmä v čase zberu úrody.
– V ekonomickej koncepcii mesta sú aktivity v tejto oblasti výrazne zvýhodnené a podporované.
Mesto propaguje vinohradníctvo doma i v zahraničí, je spoluporiadateľom významných podujatí a organizuje teraz už každoročné Vinobranie, ktoré napomáha propagácii a predaju vinárskych produktov.
Vážení spoluobčania, predkladáme vám vyhodnotenie základných okruhov a téz Programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva za roky 2002 – 2006. Nie všetko, čo sa za uplynulé štyri roky podarilo urobiť, sa dostalo, aj pre rozsah tejto správy, do tohto hodnotenia. Sme však radi, že je toho ešte viacej, ako sme si predsavzali na začiatku. Je to výsledok nášho úsilia a iste aj dobrej spolupráce trojice primátor – mestské zastupiteľstvo – mestský úrad.
Snažili sme sa pracovať v prospech mesta a jeho občanov, bez prezentovania svojej straníckej príslušnosti či bez presadzovanie osobných záujmov. Veríme, že občania Pezinka vnímali nielen intenzívny rozvoj mesta, ale aj pozitívnu atmosféru, ktorá v meste vládne. Každého z nás iste teší aj skutočnosť, že naše mesto sa teší veľkej popularite návštevníkov z domova i zo zahraničia a mnohí často prejavujú úmysel sa k nám natrvalo presťahovať. Postavenie mesta medzi porovnateľnými slovenskými mestami je preto veľmi povzbudzujúce aj do budúcnosti.
Chceli by sme preto poďakovať vám, vážení spoluobčania, za dôveru, ktorú ste nám dali vo voľbách v roku 2002 a za aktívnu spoluprácu pri riešení mnohých problémov. Zároveň vás pozývame k účasti v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 2. decembra, v čase 7.00 do 20.00 hod.Ohodnoťte článok: