Ako vidia občania samosprávu

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2148 krát
Mesto Pezinok uskutočnilo prostredníctvom anketárov prieskum verejnej mienky zameraný na názory občanov na samosprávu v Pezinku v rokoch 2002 – 2006.
Z prieskumu vyplýva, že 79,6 percent opýtaných považuje podmienky v meste za lepšie, 18 % si myslí, že sa nezmenili, len 2,4 % ich označuje za horšie.
Respondenti oceňujú obnovu centra mesta (komunikácie, chodníky, budovy), rozšírenie obchodnej siete, čiastočné zlepšenie dopravy, starostlivosť o životné prostredie (výsadba zelene), nové parkoviská, starostlivosť o dôchodcov, zlepšenie celkovej atmosféry a iné. Zhoršenie pozorujú v cestnej doprave (zápchy na cestách), v možnostiach parkovania, v životnom prostredí (zápach zo skládky).
Na otázku, ako boli respondenti spokojní s prístupom zamestnancov mestského úradu pri vybavovaní ich záležitostí 22,3 % odpovedalo, že boli veľmi spokojní, 54,9 % skôr spokojní, 18,5 % o práci MsÚ nemá poznatky, 2,7 % je skôr nespokojných a 1,6 % je nespokojných. Občania oceňujú ochotu a záujem zamestnancov mesta o ich problémy, snahu pomôcť a komunikovať s nimi aj mimo stránkových dní, ľudskosť a profesionalitu.
Respondenti sa vyjadrili tiež o práci mestského zastupiteľstva. S jeho činnosťou je spokojných 85,3 % opýtaných, 9,5 % nespokojných. Na otázku, ako hodnotia respondenti kontakt so svojimi poslancami 35,5 % opýtaných odpovedalo, že priemerne, 20,9 % pozitívne, vyše 36 percent ich nepozná alebo sa s nimi nekontaktovalo.
Jedna z anketných otázok je venovaná primátorovi. Takmer 46 percent opýtaných je s jeho prácou veľmi spokojných, 43 % skôr spokojných, 9,7 % skôr nespokojných a 1,5 % ho nepozná.
Za najviac rozvíjajúce sa oblasti v meste respondenti považujú infraštruktúru (parkoviská, chodníky, okružné križovatky), obchodnú sieť, výstavbu a prestavbu centra, kultúru. Na druhej strane nie sú spokojní s rozvojom sídlisk a okrajových častí mesta – najmä s budovaním parkovísk, chodníkov, kanalizácie, detských ihrísk, malých obchodov v Grinave a na Cajle, možností na zábavu mladých. Respondentom najviac chýba skvalitnenie dopravy v meste, ktorá je neúnosná (hustota premávky), skvalitnenie športovísk, vybudovanie klziska a iné.
Respondenti prejavili ochotu podieľať sa na riešení problémov mesta formou dobrovoľníctva (v oblasti športu, charity, cestovného ruchu, životného prostredia, úprave sídlisk a iné), účasťou v odborných komisiách MsZ, ako poslanci a inou formou.      
  
                                                                                                                                    (EL)

Ohodnoťte článok: