Mestský rozpočet ráta so 470 miliónmi

Milan Oravec / November 2006 / Prečítané 2089 krát
Netradične v pondelok (13. novembra) sa uskutočnilo posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto funkčnom období. V bohatom programe prevažovali ekonomické záležitosti.
Poslanci zobrali na vedomie informácie o plnení rozpočtu mesta a mestských podnikov a organizácií (Mestské múzeum, Kultúrne centrum, Mestský podnik služieb, TV Pezinok, Podnik bytových služieb) za 1. polrok 2006. Plnenie mestského rozpočtu v príjmovej časti bolo 177,3 mil. Sk (46 percent), vo výdavkovej časti 215,1 mil. Sk (55 %). Nižšie príjmy boli zdôvodnené nerealizovaním niektorých splátok, ktoré sa vykonávajú priebežne vo viacerých termínoch v roku.
Poslanci schválili návrhy úprav rozpočtov na rok 2006 pre Mesto Pezinok, KC, MPS a Mestské múzeum a návrhy rozpočtov mestských firiem na rok 2007.
Návrh rozpočtu mesta na rok 2007 bol schválený vo výške 471,6 mil. Sk v príjmovej i výdavkovej časti. Poslanci po viacerých pripomienkach neakceptovali návrh účelového určenia kapitálových výdavkov, schválené boli len celkové sumy. O tom, na ktoré stavebné akcie budú použité, rozhodne novozvolené mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh VZN č. 6/2006, ktorým sa novelizuje VZN o miestnych daniach. Novela upravuje 10 zmien oproti pôvodnému stavu. Je v nej zahrnuté zvýšenie sadzieb daní z nehnuteľností, poplatku za odpad (0,10 Sk na osobu a deň pre fyzické osoby) a zmeny zamerané na zladenie nariadenia so zákonnou úpravou a právnym stavom.
Poslanci neschválili návrh mimosúdnej dohody s PhDr. Ľubicou Kozubovou a spol. vo veci rozšírenia pezinského cintorína a VZN č. 7/2006 o pamätihodnostiach mesta Pezinka. Schválili Koncepciu rozvoja mesta Pezinka v oblasti tepelnej energetiky, ktorá sa stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.
Poslanci zobrali na vedomie investičný zámer na rekonštrukciu domu na Holubyho č. 16 – 18 ako aj nájom pozemku.
MsZ zobralo na vedomie, že v uskutočnenom výberovom konaní na riaditeľa mestského zdravotníckeho strediska (poliklinika) nebol vybraný žiadny kandidát a súhlasilo s vypísaním nového výberového konania.
Ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční už v novom zložení po decembrových voľbách.

Ohodnoťte článok: