Podporili vzdelávacie programy

Milan Oravec / Január 2006 / Prečítané 1751 krát
Konto Orange podporilo na Slovensku prostredníctvom dvoch grantových programov Škola pre budúcnosť a Dajte škole zelenú 136 projektov v celkovej sume 3,7 mil. Sk. Realizácia projektov má prispieť k zlepšeniu systému vzdelávania na základných školách alebo pomôcť stredoškolákom v ich snahe ochrániť životné prostredie a bojovať tak proti ľudskej ľahostajnosti.
V Bratislavskom kraji Konto Orange podporilo deväť projektov, z toho tri v Pezinku. Komisia vybrala tieto pezinské projekty:
Základná škola Kupeckého ul.
– Na druhom stupni sa bude na hodinách prírodopisu realizovať projekt, ktorý umožní prepojenie teoretických vedomostí s praxou. Žiaci si budú môcť vyskúšať praktické príklady pri práci s mikroskopom a stereoskopom, samostatne zhotovovať preparáty a spoznávať tak podstatu a zákonitosti prírody.
Špeciálna základná škola, Komenského ul.
– Žiaci so zníženými intelektovými schopnosťami majú problém porozumieť významu mnohých slov. Ťažko čítajú slová, ktoré neobsahuje ich slovná zásoba. Pri osvojovaní nových slov im veľmi pomáhajú názorné pomôcky, ktoré môžu vnímať viacerými zmyslami. Na hodinách slovenského jazyka sa budú prváci hrať s didaktickými skladačkami zameranými na rôzne témy.
Základná škola Fándlyho ul.
– Projekt sa zameriava na rozvíjanie muzikálnej inteligencie žiakov v rámci integrovaného tématického vyučovania v prvom ročníku. Cieľom je prebúdzať záujem detí o svet hudby na princípoch detskej hry, utvárať predpoklady pre primerané vnímanie hudobných štruktúr, pre vlastný spev, inštrumentálnu hru, pohyb, tanec, dramatické stvárnenie. Prostredníctvom hudby uvoľňovať motoriku žiakov, rozvíjať ich pozornosť, pamäť, predstavivosť, zmysel pre časopriestor.

Ohodnoťte článok: