Vyhlásenie literárnej súťaže

Ing. Eva Lupová / November 2004 / Prečítané 1883 krát
  Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym centrom vyhlasujú XIII. ročník literárnej súťaže O cenu primátora mesta Pezinok. Jej poslaním je už od vzniku podpora a propagácia literárnej tvorby mladých talentov. Tento ročník hlavný organizátor v spolupráci so ZO Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkov rozširuje o udelenie aj osobitných cien za najlepšie práce s mierovou tématikou pri príležitosti 60. výročia SNP a víťazstva nad fašizmom.
Súťažné podmienky:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a študenti stredných škôl, ktoré majú sídlo na území mesta alebo ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko.
2. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné, môžu mať pôvod v písomných kontrolných prácach.
3. Podmienkou zaradenia do hodnotenia je doručenie súťažných prác v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch v slovenskom jazyku do 28.2. 2005 na adresu - Kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok, Daniela Debnárová.
4. Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto mena a adresy heslo.
V priloženej zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno autora, jeho adresa, dátum narodenia a škola, ktorú navštevuje. Stredoškoláci pripoja k heslu symbol "SŠ", žiaci základných škôl symbol "ZŠ". Obálky s heslami budú otvorené až po vyhodnotení súťaže.
5. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota vymenovaná primátorom mesta Pezinok.
6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v každej kategórii ZŠ a SŠ v žánroch poézia a próza. Všetky vyhodnotené súťažné práce budú odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce uverejní mesačník Pezinčan.
7. Ak by súťažné práce nedosahovali očakávanú umeleckú úroveň, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť alebo znížiť.
8. Výsledky súťaže budú uverejnené v mesačníku Pezinčan a na webovej stránke mesta Pezinok.
9. Ak sa po otvorení obálky zistí, že súťažiaci nespĺňa podmienky súťaže, práca bude zo súťaže vyradená.
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže sa uskutoční 4. mája 2005 v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku. Organizačným zabezpečením súťaže je poverená Daniela Debnárová z Kultúrneho centra Pezinok, Holubyho 42, tel. č. 033/641 3933.

Ohodnoťte článok: